برند ماشینکد خطامقدار خطا
زحلP1106ولتاژ مدار سنسور MAP خارج از محدوده ، زیاد
زحلP1107ولتاژ مدار سنسور MAP خارج از محدوده ، کم
زحلP1111دمای مدار سنسور IAT خارج از محدوده ، پایین
زحلP1112دمای مدار سنسور IAT خارج از محدوده ، زیاد
زحلP1114دمای مدار سنسور ECT خارج از محدوده بالا
زحلP1115سنسور ECT دمای مدار خارج از محدوده LOW
زحلP1121ولتاژ مدار سنسور موقعیت دریچه گاز خارج از محدوده ، زیاد
زحلP1122ولتاژ مدار سنسور موقعیت دریچه گاز خارج از محدوده ، کم
زحلP1133سنسور O2 بسیار کم است
زحلP1134خطای O2S Rich-Lean & Lean-Rich Ration
زحلP1136تغییرات سیستم CKP یاد نگرفته است
زحلP1137مانیتور سیستم O2S ولتاژ کم یا پایین
زحلP1138مانیتور سیستم O2S غنی یا ولتاژ بالا
زحلP1171سیستم سوخت در حین شتاب خم می شود
زحلP1215درایور میدان عمومی خطایی را تشخیص داد
زحلP1245سوئیچ سوئیچ ورودی پلنوم
زحلP1336میل لنگ Notch Adaptive Not Learned
زحلP1351خرابی مدارهای IC 1 و 4 یا Shorted (1995-97)
زحلP1380خطاهای مدار ABS (1998-99)
زحلP1403ولتاژ پایین مدار کنترل برقی EGR
زحلP1404خطای موقعیت بسته EGR (1997)
زحلP1406خطای موقعیت Eint Pintle
زحلP1418مدار کنترل رله سیستم هوایی ثانویه بالا
زحلP1441نشت شیر ​​سوپاپ قوطی EVAP
زحلP1480مدار کنترل رله فن خنک کننده بالا
زحلP1508IAC Stuck بسته / باز است
زحلP1509IAC Stuck Open
زحلP1510سیستم کنترل دریچه گاز
زحلP1511سیستم کنترل دریچه گاز
زحلP1516خطای همبستگی موقعیت V واقعی دریچه گاز
زحلP1519ماژول کنترل واقعی دریچه گاز
زحلP1523عملکرد بازگشت گاز
زحلP1526سنسور TP پس از برنامه ریزی مجدد انجام نشود
زحلP1530سیستم کنترل دریچه گاز
زحلP1555خطای مدار EVO
زحلP1580کنترل سرعت حرکت ولتاژ مدار پایین
زحلP1581کنترل سرعت حرکت ولتاژ مدار بالا
زحلP1582ولتاژ مدار جهت کنترل سرعت پایین
زحلP1583ولتاژ مدار جهت کنترل سرعت بالا
زحلP1584کنترل سرعت غیر فعال است
زحلP1587مدار کنترل کلاچ کنترل سرعت کم است
زحلP1588مدار کنترل کلاچ کنترل سرعت بالا
زحلP1599ایست موتور اعلام شد
زحلP1601خطای PCM / Serial Data
زحلP1602خطای پیام ABS
زحلP1620سطح خنک کننده پایین است
زحلP1621PCM / داده های حافظه / خطای داده سریال
زحلP1623خطای مقاومت مقاومتی سنسور دمای ترانکسل
زحلP1624داده های ضربه محکم و ناگهانی مشتری موجود است
زحلP1625خطای حافظه PCM Checksum Transaxle Memory
زحلP1626قطع ارتباط با VTD
زحلP1627خطای PCM/EC A/D
زحلP1628PCM ECT خطای مقاومت را بکشید بالا
زحلP1630سرقت سیستم بازدارنده PCM در حالت یادگیری
زحلP1631رمز عبور سیستم بازدارندگی سرقت نادرست است
زحلP1632سوخت سیستم بازدارنده سرقت غیرفعال شده است
زحلP1635مدارهای خطای ارجاع پنج ولت بالا یا پایین (1997-2000)
زحلP1637آلترناتور L مدار کم ورودی
زحلP1639خرابی A/D TCM DTC (1996) TCM A/D Signal Fault (1997-98)
زحلP1640نقص مدار خنک کننده کم/داغ/ATF دما
زحلP1641چهار درایو یک مجموعه سریع یک خطا را تشخیص داد
زحلP1650خطای مدار رله فن خنک کننده
زحلP1651ماژول چهار درایور B مجموعه سریع یک خطا را تشخیص داد
زحلP1660خطای TCM GFD
زحلP1669واحد ABS مورد انتظار P1780 MIL
زحلP1670خرابی ماژول چهار درایور C
زحلP1671خرابی ماژول چهار درایور C
زحلP1691خطای مدار سنج خنک کننده
زحلP1693خطای مدار سرعت سنج
زحلP1694سرعت سنج / مدار کیلومترشمار
زحلP1695RKE Circuit Low (1997-99)
زحلP1780MIL
زحلP1845مدیریت محدودیت گشتاور
مقالات مشابه
اصلی » کدهای خطای کارخانه زحل