برند ماشینکد خطامقدار خطا
پورشهP1036مثبت
پورشهP1102گرمایش سنسور اکسیژن
پورشهP1105گرمایش سنسور اکسیژن
پورشهP1107گرمایش سنسور اکسیژن
پورشهP1110گرمایش سنسور اکسیژن
پورشهP1115گرمایش سنسور اکسیژن
پورشهP1117گرمایش سنسور اکسیژن
پورشهP1119گرمایش سنسور اکسیژن
پورشهP1121گرمایش سنسور اکسیژن
پورشهP1123گرمایش سنسور اکسیژن
پورشهP1124حس اکسیژن
پورشهP1125حس اکسیژن
پورشهP1126حس اکسیژن
پورشهP1127حس اکسیژن
پورشهP1128حس اکسیژن
پورشهP1129حس اکسیژن
پورشهP1130حس اکسیژن
پورشهP1136حس اکسیژن
پورشهP1137حس اکسیژن
پورشهP1138حس اکسیژن
پورشهP1139حس اکسیژن
پورشهP1140سیگنال بارگذاری
پورشهP1157دمای محفظه موتور
پورشهP1158دمای محفظه موتور
پورشهP1213سیلندر تزریق سوخت 1
پورشهP1214سیلندر تزریق سوخت 2
پورشهP1215سیلندر تزریق سوخت 3
پورشهP1216سیلندر تزریق سوخت 4
پورشهP1217سیلندر تزریق سوخت 5
پورشهP1218سیلندر تزریق سوخت 6
پورشهP1225سیلندر تزریق سوخت 1
پورشهP1226سیلندر تزریق سوخت 2
پورشهP1227سیلندر تزریق سوخت 3
پورشهP1228سیلندر تزریق سوخت 4
پورشهP1229سیلندر تزریق سوخت 5
پورشهP1230سیلندر تزریق سوخت 6
پورشهP1237سیلندر تزریق سوخت 1
پورشهP1238سیلندر تزریق سوخت 2
پورشهP1239سیلندر تزریق سوخت 3
پورشهP1240سیلندر تزریق سوخت 4
پورشهP1241سیلندر تزریق سوخت 5
پورشهP1242سیلندر تزریق سوخت 6
پورشهP1265کیسه هوا سیگنال
پورشهP1275سنسور اکسیژن قبل از مبدل کاتالیزور سه راهه
پورشهP1276سنسور اکسیژن قبل از مبدل کاتالیزور سه راهه
پورشهP1313انتشار سیلندر Misfire 1 مربوط به انتشار
پورشهP1314انتشار سیلندر Misfire 2 مربوط به انتشار
پورشهP1315انتشار سیلندر Misfire 3 مربوط به انتشار
پورشهP1316انتشار سیلندر Misfire 4 مربوط به انتشار
پورشهP1317انتشار سیلندر Misfire 5 مربوط به انتشار
پورشهP1318انتشار سیلندر Misfire 6 مربوط به انتشار
پورشهP1319مربوط به انتشار آتش سوزی
پورشهP1324زنجیره زمان بندی خارج از موقعیت بانک 2
پورشهP1340زنجیره زمان بندی خارج از موقعیت بانک 1
پورشهP1384سنسور ضربه 1
پورشهP1385سنسور ضربه 2
پورشهP1386ضربه نبض تست نبض
پورشهP1397سنسور موقعیت میل بادامک 2
پورشهP1411سیستم تزریق هوای ثانویه
پورشهP1455کنترل کمپرسور تهویه مطبوع
پورشهP1456کنترل کمپرسور تهویه مطبوع
پورشهP1457کنترل کمپرسور تهویه مطبوع
پورشهP1458سیگنال کمپرسور تهویه مطبوع
پورشهP1501رله پمپ سوخت مرحله آخر
پورشهP1502رله پمپ سوخت مرحله آخر
پورشهP1510شیر کنترل هوای بیکار
پورشهP1513شیر کنترل هوای بیکار
پورشهP1514شیر کنترل بیکار
پورشهP1515فلپ رزونانس منیفولد ورودی
پورشهP1516فلپ رزونانس منیفولد ورودی
پورشهP1524بانک تنظیم میل بادامک 2
پورشهP1530بانک تنظیم میل بادامک 1
پورشهP1531بانک تنظیم میل بادامک 1
پورشهP1539بانک تنظیم میل بادامک 2
پورشهP1541رله پمپ سوخت مرحله آخر
پورشهP1551شیر کنترل هوای بیکار
پورشهP1552شیر کنترل هوای بیکار
پورشهP1553شیر کنترل هوای بیکار
پورشهP1555ویژگی های فشار بار
پورشهP1556انحرافات شارژ
پورشهP1557انحرافات شارژ
پورشهP1570اندازد
پورشهP1571اندازد
پورشهP1585اشتباه در مخزن سوخت خالی
پورشهP1593تنظیم طول منیفولد ورودی 2
پورشهP1594تنظیم طول منیفولد ورودی 2
پورشهP1595تنظیم طول منیفولد ورودی 2
پورشهP1600تامین کننده ولتاژ
پورشهP1601تامین کننده ولتاژ
پورشهP1602تامین کننده ولتاژ
پورشهP1610MIL به صورت خارجی فعال می شود
پورشهP1611MIL به صورت خارجی فعال می شود
پورشهP1614MIL به صورت خارجی فعال می شود
پورشهP1640ماژول کنترل موتور
پورشهP1656شیر خاموش کننده خنک کننده
پورشهP1671فن مرحله پاکسازی محفظه موتور
پورشهP1673مرحله پایانی فن
پورشهP1689ماژول کنترل موتور
پورشهP1691چراغ نشانگر سوf عملکرد
پورشهP1692چراغ نشانگر سوf عملکرد
پورشهP1693چراغ نشانگر سوf عملکرد
پورشهP1704Kickdown Switch
پورشهP1710سیگنال سرعت جلو جلو
پورشهP1715سیگنال سرعت جلو چپ
پورشهP1744تغییر برنامه دستی
پورشهP1746واحد کنترل کارآگاه (رله)
پورشهP1748دستگاه کنترل معیوب است (چوب های رله)
پورشهP1749کدگذاری نسخه
پورشهP1750تنظیم کننده های فشار شیر برقی منبع تغذیه ولتاژ 1
پورشهP1761Shiftlock P/N
پورشهP1762Shiftlock P/N
پورشهP1764راه اندازی خوشه ابزار
پورشهP1765خطای اطلاعات دریچه گاز
پورشهP1770بارگذاری سیگنال از ECM
پورشهP1782مشارکت موتور
پورشهP1813تنظیم کننده فشار 1
پورشهP1818تنظیم کننده فشار 2
پورشهP1823تنظیم کننده فشار 3
پورشهP1828تنظیم کننده فشار 4
مقالات مشابه
اصلی » کدهای خطای کارخانه پورشه