برند ماشینکد خطامقدار خطا
میتسوبیشی11APS1
میتسوبیشی12حسگر تقویت
میتسوبیشی13BAR SNSR
میتسوبیشی14گرمای سوخت
میتسوبیشی15CLT TEMP SNSR
میتسوبیشی16AIR TEMP SNSR
میتسوبیشی17VSS
میتسوبیشی18NE SNSR (SUB)
میتسوبیشی21NE SNSR (MAIN)
میتسوبیشی23IDLE SW 1
میتسوبیشی24IDLE SW 2
میتسوبیشی25TPS
میتسوبیشی26CSP SNSR
میتسوبیشی27APS2
میتسوبیشی28T/M SHIFT SW
میتسوبیشی31ارتباط CAN bus
میتسوبیشی41THRT VAL SOL
میتسوبیشی42THRT VAL SOL2
میتسوبیشی43TCV
میتسوبیشی46INJ ADJ V
میتسوبیشی48GE
میتسوبیشی49بیش از حد تقویت
میتسوبیشی51EGR POS SNSR
میتسوبیشی52VGT CONT. PRS
میتسوبیشی54ارتباط بی حرکت کننده
میتسوبیشی63ECU FAIL
میتسوبیشیP0100خرابی مدار جریان جریان هوا
میتسوبیشیP0105مدار فشار BARO مالفونکتین
میتسوبیشیP0106سنسور فشار BARO ، خارج از محدوده
میتسوبیشیP0107سنسور MAP ، ولتاژ پایین
میتسوبیشیP0108سنسور MAP ، ولتاژ بالا
میتسوبیشیP0110خرابی مدار سنسور IAT
میتسوبیشیP0112سنسور IAT ، ولتاژ پایین
میتسوبیشیP0113سنسور IAT ، ولتاژ بالا
میتسوبیشیP0115خرابی مدار ECT
میتسوبیشیP0117سنسور ECT ، ولتاژ پایین
میتسوبیشیP0118سنسور ECT ، ولتاژ بالا
میتسوبیشیP0120خرابی مدار TPS
میتسوبیشیP0121ولتاژ TPS با MAP مطابقت ندارد
میتسوبیشیP0122TPS ، ولتاژ پایین
میتسوبیشیP0123TPS ، ولتاژ بالا
میتسوبیشیP0125زمان بیش از حد برای وارد کردن حلقه بسته
میتسوبیشیP0130(راست) سنسور O2 جلو ، خرابی
میتسوبیشیP0131سنسور HO2 بالادست ، ولتاژ زمین
میتسوبیشیP0132سنسور بالادست HO2 ، اتصال کوتاه به ولتاژ مدار بخاری
میتسوبیشیP0133سنسور HO2 بالادست ، پاسخ
میتسوبیشیP0134سنسور HO2 بالادست ، در مرکز می ماند
میتسوبیشیP0135(راست) سنسور HO2 جلو ، خرابی
میتسوبیشیP0136سنسور O2 راست عقب ، خرابی
میتسوبیشیP0137سنسور پایین دست HO2 ، ولتاژ زمین
میتسوبیشیP0138سنسور HO2 پایین دست ، اتصال کوتاه به ولتاژ مدار بخاری
میتسوبیشیP0139سنسور پایین دست HO2 ، در مرکز می ماند
میتسوبیشیP0140سنسور پایین دست HO2 ، در مرکز می ماند
میتسوبیشیP0141(راست) خرابی سنسور HO2 عقب
میتسوبیشیP0150(چپ) خرابی سنسور O2 عقب
میتسوبیشیP0156(چپ) خرابی سنسور O2 عقب
میتسوبیشیP0161خرابی مدار بخاری سنسور HO2 ، سنسور بانک 2
میتسوبیشیP0170نقص در اصلاح سوخت بانک 1
میتسوبیشیP0171سیستم سوخت رسانی بدون چربی
میتسوبیشیP0172سیستم سوخت غنی است
میتسوبیشیP0173نقص در اصلاح سوخت بانک 2
میتسوبیشیP0201مدار انژکتور ، نقص در سیلندر شماره 1
میتسوبیشیP0202مدار انژکتور ، نقص در سیلندر شماره 2
میتسوبیشیP0203مدار انژکتور ، نقص در سیلندر شماره 3
میتسوبیشیP0204مدار انژکتور ، نقص در سیلندر شماره 4
میتسوبیشیP0205مدار انژکتور ، نقص در سیلندر شماره 5
میتسوبیشیP0206مدار انژکتور ، نقص در سیلندر شماره 6
میتسوبیشیP0220مدار کنترل رله پمپ سوخت
میتسوبیشیP0300خطای تصادفی تشخیص داده شد
میتسوبیشیP0301خطای سیلندر شماره 1 تشخیص داده شد
میتسوبیشیP0302خطای سیلندر شماره 2 تشخیص داده شد
میتسوبیشیP0303خطای سیلندر شماره 3 تشخیص داده شد
میتسوبیشیP0304خطای سیلندر شماره 4 تشخیص داده شد
میتسوبیشیP0305خطای سیلندر شماره 5 تشخیص داده شد
میتسوبیشیP0306خطای سیلندر شماره 6 تشخیص داده شد
میتسوبیشیP0325خرابی مدار سنسور ضربه 1
میتسوبیشیP0335خرابی مدار سنسور موقعیت میل لنگ
میتسوبیشیP0340خرابی مدار سنسور موقعیت Camshft
میتسوبیشیP0351نقص در مدار اولیه سیم پیچ احتراق شماره 1
میتسوبیشیP0352نقص در مدار اولیه سیم پیچ احتراق شماره 2
میتسوبیشیP0400اشکال جریان EGR
میتسوبیشیP0401خرابی سیستم EGR
میتسوبیشیP0403نقص در شیر برقی EGR
میتسوبیشیP0420بهره وری بانک 1 کاتالیزور زیر آستانه
میتسوبیشیP0421کاتالیزور گرم کردن ، کارایی بانک 1 زیر آستانه
میتسوبیشیP0422خرابی کارایی مبدل کاتالیزوری
میتسوبیشیP0431کاتالیزور گرم کردن ، کارایی بانک 2 زیر آستانه
میتسوبیشیP0440نقص در سیستم کنترل انتشار EVAP
میتسوبیشیP0441خرابی مانیتور جریان تبخیر تبخیری
میتسوبیشیP0442سیستم کنترل EVAP ، نشت کوچک تشخیص داده شد
میتسوبیشیP0443سیستم کنترل EVAP ، شیر کنترل تصفیه ، خرابی مدار
میتسوبیشیP0446سیستم کنترل EVAP ، نقص کنترل دریچه
میتسوبیشیP0450خرابی سنسور فشار سیستم کنترل EVAP
میتسوبیشیP0455سیستم کنترل EVAP ، نشت بزرگ تشخیص داده شد
میتسوبیشیP0500نقص در VSS
میتسوبیشیP0505خرابی مدار موتور IAC
میتسوبیشیP0510خرابی سوئیچ TPS
میتسوبیشیP0551مدار سنسور PSP
میتسوبیشیP0600خرابی PCM یا ارتباطات CCD/PCM
میتسوبیشیP0601خرابی کنترل کننده داخلی
میتسوبیشیP0604ICM RAM Checksum Failure
میتسوبیشیP0605خرابی چک ICM ROM ROM
میتسوبیشیP0700انتقال DTC ICM (مدار نگهبان)
میتسوبیشیP0705خرابی مدار سنسور TRS (ورودی PRNDL)
میتسوبیشیP0710خرابی مدار سنسور TFT
میتسوبیشیP0715خطای سرعت: مدار سنسور سرعت ورودی
میتسوبیشیP0720خطای سرعت: مدار سنسور سرعت خروجی
میتسوبیشیP0725خرابی مدار ورودی سرعت موتور
میتسوبیشیP0731دنده 1 ، نسبت نادرست
میتسوبیشیP0732دنده دوم ، نسبت نادرست
میتسوبیشیP0733دنده سوم ، نسبت نادرست
میتسوبیشیP0734دنده چهارم ، نسبت نادرست
میتسوبیشیP0736دنده معکوس ، نسبت نادرست
میتسوبیشیP0740کنترل قفل TCC ، خارج از محدوده
میتسوبیشیP0750خرابی Shift Solenoid A (معکوس پایین)
میتسوبیشیP0755خرابی Shift Solenoid B
میتسوبیشیP0760خرابی Shift Solenoid C
میتسوبیشیP0765خرابی Shift Solenoid D
میتسوبیشیP1055(چپ) خرابی سنسور HO2 جلو
میتسوبیشیP1100سنسور موقعیت موتور کنترل القایی ، نقص مدار
میتسوبیشیP1101خرابی شیر برقی کنترل کشش خلاء
میتسوبیشیP1102خرابی شیر برقی کنترل کشش
میتسوبیشیP1103خرابی محرک توربو ضایعات دروازه
میتسوبیشیP1104خرابی شیر برقی Turbo Waste Gate
میتسوبیشیP1105خرابی شیر برقی فشار سوخت
میتسوبیشیP1294هدف بیکار نرسیده است (+/- 200 دور در دقیقه)
میتسوبیشیP1295سیگنال 5 ولت به TPS
میتسوبیشیP1296بدون سیگنال 5 ولت به MAP Sensor
میتسوبیشیP1297بدون تغییر در سنسور MAP از شروع به اجرا
میتسوبیشیP1300نقص در مدار تنظیم زمان احتراق
میتسوبیشیP1390تسمه تایم 1 دندان یا بیشتر از بین رفت
میتسوبیشیP1391از دست دادن متناوب CMP یا CKP
میتسوبیشیP1400خرابی مدار سنسور MDP
میتسوبیشیP1443سوء عملکرد سوپاپ کنترل سیستم EVAP سیستم 2
میتسوبیشیP1486سیستم کنترل EVAP ، لوله خرطومی
میتسوبیشیP1487مدار رله کنترل فن رادیاتور با سرعت بالا
میتسوبیشیP1489مدار رله کنترل فن خازن با سرعت بالا
میتسوبیشیP1490خرابی مدار رله کنترل سرعت فن پایین
میتسوبیشیP1492دمای باتری سنسور ، ولتاژ بالا
میتسوبیشیP1493دمای باتری سنسور ، ولتاژ پایین
میتسوبیشیP1494سوئیچ برقی EVAP تهویه یا نقص مکانیکی
میتسوبیشیP1495مدار برقی EVAP تهویه
میتسوبیشیP1496منبع تغذیه خروجی 5 ولت بسیار کم است
میتسوبیشیP1500خرابی مدار ترمینال FR ژنراتور
میتسوبیشیP1600خرابی پیوند ارتباط سریال
میتسوبیشیP1696خرابی PCM ، EEPROM نوشتن رد شد
میتسوبیشیP1697خرابی PCM ، SRI Mile ذخیره نمی شود
میتسوبیشیP1698بدون پیام CCD از TCM
میتسوبیشیP1715خرابی مونتاژ ژنراتور پالس
میتسوبیشیP1738دمای بیش از حد حرارت انتقال عملیات فعال شد
میتسوبیشیP1739TCM Power Up در حالی که خودرو در حال رانندگی است
میتسوبیشیP1750خرابی مونتاژ شیر برقی انتقال
میتسوبیشیP1765ولتاژهای اندازه گیری TCM در سوئیچ فشار در صورت غیرمنتظره بودن
میتسوبیشیP1767EATX واقعاً همیشه روشن ، اطلاعات تماس بسته شده است
میتسوبیشیP1768EATX همیشه خاموش است ، مخاطبین باز می شوند
میتسوبیشیP1770حجم عنصر ناکافی: L/R
میتسوبیشیP1771حجم عنصر ناکافی: 02.04.09
میتسوبیشیP1772حجم عنصر ناکافی: OD
میتسوبیشیP1775سوئیچ شیر برقی در موقعیت LU چفت شده است
میتسوبیشیP1776سوئیچ شیر برقی در موقعیت LR چفت شده است
میتسوبیشیP1781مدار سوئیچ فشار OD
میتسوبیشیP17822-4 مدار سوئیچ فشار
میتسوبیشیP1784مدار سوئیچ فشار L/R
میتسوبیشیP1787مدار سوئیچ فشار هیدرولیک OD
میتسوبیشیP17882-4 مدار سوئیچ فشار هیدرولیک
میتسوبیشیP1789OD/2-4 مدار سوئیچ فشار هیدرولیک
میتسوبیشیP1790خطا پس از Shift ، خطای کد سرعت را بررسی کنید
میتسوبیشیP1791موتور: ECT ورودی به TCM
میتسوبیشیP1792از زمان خاموش شدن برق ، باتری قطع شد
میتسوبیشیP1793خطای ارتباط TRD Link
میتسوبیشیP1794زمین سنسور سرعت
میتسوبیشیP1795ICM: خرابی
میتسوبیشیP1798مایع فرسوده انتقال ، لرزش با کلاچ A/C تشخیص داده شد
میتسوبیشیP1799دمای سیال Transmissin محاسبه شده در حال استفاده
میتسوبیشیP1899سوئیچ PNP (Trans Range Switch) خرابی است
مقالات مشابه
اصلی » کدهای خطای کارخانه میتسوبیشی