برند ماشینکد خطامقدار خطا
لندرورP1777خطای درخواست عقب انداز احتراق گیربکس
لندرورP1776خرابی احتراق عقب گیرنده گیربکس خرابی زمان وقوع
لندرورP1708خط انتقال اتصال کوتاه خط انتقال
لندرورP1701خط انتقال جعبه انتقال
لندرورP1703خطای مدار باز خط انتقال جعبه
لندرورP1623خطای کد امنیتی ECM
لندرورP1621پیوند داده های سریال خطای مرده
لندرورP1608خطای نشانگر خرابی خطای مدار باز
لندرورP1620برنامه ریزی مجدد کد خطای یادگیری
لندرورP1607خطای نشانگر خرابی خطای اتصال کوتاه
لندرورP1516خطای تعویض دنده خنثی درایو
لندرورP1517خطای خم شدن درایو خنثی
لندرورP1514خطای بار خنثی درایو
لندرورP1508خطای مدار باز کنترل بی حرکت
لندرورP1447خطای باز شدن یا اتصال کوتاه Evap System Purge Valve
لندرورP1448خطای سوپاپ سیستم تصفیه سیستم تبخیر 2
لندرورP1442خطای مسدود شده شیر تخلیه سیستم تبخیر
لندرورP1440شیر تخلیه سیستم تبخیر گسل باز شده گیر کرده است
لندرورP1441خطای سوپاپ سیستم تصفیه سیستم تبخیر 1
لندرورP1374کویل خطای فعال سازی سیم پیچ احتراق زود هنگام 4
لندرورP1372کویل خطای فعال سازی سیم پیچ احتراق زود هنگام 2
لندرورP1373کویل خطای فعال سازی سیم پیچ احتراق زود هنگام 3
لندرورP1371کویل خطای فعال سازی سیم پیچ احتراق زود هنگام 1
لندرورP1364کویل خطای فعال سازی سیم پیچ احتراق 4
لندرورP1362کویل خطای فعال سازی سیم پیچ احتراق 2
لندرورP1363کویل خطای فعال سازی سیم پیچ احتراق 3
لندرورP1361کویل خطای فعال سازی سیم پیچ احتراق 1
لندرورP1318گسل بالا خط ABS Rough Road Road
لندرورP1316خطای ناشی از انتشار بیش از حد گسل
لندرورP1315خطای مداوم اشتباه
لندرورP1313بانک نقص آسیب کاتالیست Misfire A
لندرورP1208انژکتور 8 مدار باز یا خطای کوتاه زمین
لندرورP1206انژکتور 6 مدار باز یا خطای کوتاه زمین
لندرورP1205انژکتور 5 مدار باز یا خطای کوتاه زمین
لندرورP1203انژکتور 3 مدار باز یا خطای کوتاه زمین
لندرورP1202انژکتور 2 مدار باز یا خطای کوتاه زمین
لندرورP1199خطای مدار سنسور سطح سوخت
لندرورP1196بخاری سنسور اکسیژن نوع 2 مقاومت کم در پایین دست
لندرورP1195بخاری سنسور اکسیژن نوع 1 مقاومت کم در پایین دست
لندرورP1193مدار بخاری سنسور اکسیژن در پایین دست باز می شود
لندرورP1192مدار بخاری سنسور اکسیژن کوتاه در پایین دست
لندرورP1190بخاری سنسور اکسیژن نوع 2 مقاومت کم در بالادست
لندرورP1191مدار بخاری سنسور اکسیژن در پایین دست باز می شود
لندرورP1189بخاری سنسور اکسیژن نوع 1 مقاومت کم در بالادست
لندرورP1188بخاری سنسور اکسیژن با مقاومت بالا در بالادست
لندرورP1187مدار بخاری سنسور اکسیژن کوتاه در بالادست
لندرورP1185مدار بخاری سنسور اکسیژن در بالادست باز می شود
لندرورP1179حداکثر خطای تصحیح AMFR منفی
لندرورP1177حداکثر خطای تصحیح FMFR منفی
لندرورP1176حداکثر خطای اصلاح FMFR مثبت
لندرورP1172سیستم سنسور اکسیژن بیش از حد غنی بانکهای A & B
لندرورP1158موتور سنسور اکسیژن غنی * al_dtc_temp * BD
لندرورP1157موتور سنسور اکسیژن Lean * al_dtc_temp * BD
لندرورP1152موتور سنسور اکسیژن غنی * al_dtc_temp * BU
لندرورP1150برش سوخت سنسور اکسیژن در حد * al_dtc_temp * BU
لندرورP1151موتور سنسور اکسیژن Lean * al_dtc_temp * BU
لندرورP1138موتور سنسور اکسیژن غنی * al_dtc_temp * AD
لندرورP1137موتور سنسور اکسیژن Lean * al_dtc_temp * AD
لندرورP1132موتور سنسور اکسیژن غنی * al_dtc_temp * AU
لندرورP1130برش سوخت سنسور اکسیژن در حد * al_dtc_temp * AU
لندرورP1775خطای گیربکس
لندرورP1622خطای کد امنیتی ECM اشتباه تکرار شد
لندرورP1509خطای اتصال کوتاه کنترل سرعت بیکار
لندرورP1317خط ABS Rough Road Rail Low گسل
لندرورP1314بانک نقص آسیب کاتالیست Misfire B
لندرورP1207انژکتور 7 مدار باز یا خطای کوتاه زمین
لندرورP1204انژکتور 4 مدار باز یا خطای کوتاه زمین
لندرورP1201انژکتور 1 مدار باز یا خطای کوتاه زمین
لندرورP1194بخاری سنسور اکسیژن مقاومت بالا پایین دست
لندرورP1186مدار بخاری سنسور اکسیژن کوتاه در بالادست
لندرورP1178حداکثر خطای اصلاح AMFR مثبت
لندرورP1171سیستم سنسور اکسیژن بیش از حد معیوب بانکهای A & B
لندرورP1131موتور سنسور اکسیژن Lean * al_dtc_temp * AU
مقالات مشابه
اصلی » کدهای خطای کارخانه لندرور