Ko si ohun ti o rii

Awọn idariji, ṣugbọn ko si awọn titẹ sii ri.