រំលងទៅមាតិកា

រថយន្ត Volkswagen

រថយន្ត Volkswagen
ឈ្មោះ:វ៉លខេសវ៉ាហ្គេន
ឆ្នាំនៃគ្រឹះ៖1937
ស្ថាបនិក៖រណសិរ្សពលកម្មអាល្លឺម៉ង់
ជាកម្មសិទ្ធិ៖ក្រុមហ៊ុន Volkswagen AG
Расположение:ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
ព័ត៌មាន:អាន


ប្រភេទ​រាងកាយ: 

បន្ថែមមតិយោបល់

សូមមើលហាង Volkswagen ទាំងអស់នៅលើផែនទីហ្គូហ្គល

បន្ថែមមតិយោបល់

×