សញ្ញាសម្គាល់ផ្តេកនិងបញ្ឈរ

បទប្បញ្ញត្តិជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការទទួលយករថយន្តទៅប្រតិបត្តិការ

បញ្ជីកំហុសដែលក្នុងនោះប្រតិបត្តិការយានត្រូវហាមឃាត់

មាត្រាស៊ីមកាត
Главная » ប្រភេទនៃផ្លាកសញ្ញាផ្លូវនៅប្រទេសរុស្ស៊ី