រថយន្តមានម៉ាស៊ីនខាងក្រោយ ១០ ប្រភេទខុសគ្នាខ្លាំង

នៅឱ្យឆ្ងាយ៖ កាំភ្លើង Submachine ដែលផុយស្រួយបំផុតចំនួន ៦