សូមរង់ចាំខណៈពេលដែលសំណើរបស់អ្នកកំពុងត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ ...