1. ប្រធានបទនៃកិច្ចព្រមព្រៀង។
  • កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានសុពលភាពសម្រាប់គេហទំព័រគេហទំព័រ AvtoTachki.com ហើយត្រូវបានបញ្ចប់រវាងអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រទាំងនេះនិងម្ចាស់គេហទំព័រ (តទៅនេះគឺ AvtoTachki.com)
  • កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្កើតនីតិវិធីសម្រាប់ការទទួលរក្សាទុករក្សាទុកដំណើរការប្រើប្រាស់និងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែល AvtoTachki.com ទទួលបានពីអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានបំពេញដោយអ្នកប្រើប្រាស់។
  • ដើម្បីដាក់ព័ត៌មានការប្រកាសឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រនៅលើគេហទំព័រណាមួយរបស់គេហទំព័រ AvtoTachki.com អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវអានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់និងបង្ហាញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពេញលេញរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនានា។ ការបញ្ជាក់ពីការព្រមព្រៀងពេញលេញចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាការប្រើប្រាស់គេហទំព័រដោយអ្នកប្រើប្រាស់។
  • អ្នកប្រើប្រាស់មិនមានសិទ្ធិប្រកាសព័ត៌មានការប្រកាសប្រើប្រាស់គេហទំព័រប្រសិនបើគាត់មិនយល់ស្របនឹងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬប្រសិនបើគាត់មិនបានឈានដល់អាយុស្របច្បាប់នៅពេលគាត់មានសិទ្ធិក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឬមិនមែនជាបុគ្គលដែលមានការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុនដែលព័ត៌មាននោះត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយ ការប្រកាស
  • តាមរយៈការបញ្ចូលព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រដោយប្រើវែបសាយអ្នកប្រើបញ្ចូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនឬផ្តល់ទិន្នន័យនេះតាមមធ្យោបាយមួយផ្សេងទៀតនិង / ឬដោយអនុវត្តសកម្មភាពណាមួយនៅក្នុងវែបសាយត៍និង / ឬការប្រើប្រាស់ផ្នែកណាមួយនៃវែបសាយអ្នកប្រើផ្តល់ការយល់ព្រមដោយគ្មានការបញ្ជាក់ពីលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិង ផ្តល់សិទ្ធិឱ្យ AvtoTachki.com នូវសិទ្ធិក្នុងការទទួលយករក្សាទុកដំណើរការប្រើប្រាស់និងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។
  • កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនគ្រប់គ្រងហើយ AvtoTachki.com មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការទទួលការរក្សាទុកដំណើរការប្រើប្រាស់និងការបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតទៅកាន់ភាគីទីបីដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិឬប្រតិបត្តិការដោយក្រុមហ៊ុន AvtoTachki.com និងបុគ្គលដែលមិនមែនជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន AvtoTachki ។ .com ទោះបីជាអ្នកប្រើប្រាស់បានចូលមើលគេហទំព័រទំនិញឬសេវាកម្មរបស់មនុស្សទាំងនេះដោយប្រើគេហទំព័រ AvtoTachki.com ឬព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានក៏ដោយ។ ការសម្ងាត់ក្នុងការយល់ដឹងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានតែព័ត៌មានដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យនៃគេហទំព័រនៅក្នុងរដ្ឋដែលបានអ៊ិនគ្រីបហើយអាចប្រើបានតែចំពោះគេហទំព័រ AvtoTachki.com ប៉ុណ្ណោះ។
  • អ្នកប្រើប្រាស់ទទួលស្គាល់ថាក្នុងករណីអាកប្បកិរិយាធ្វេសប្រហែសរបស់គាត់ចំពោះសុវត្ថិភាពនិងការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននិងទិន្នន័យការអនុញ្ញាតរបស់ភាគីទីបីអាចទទួលបានសិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់គណនីនិងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននិងអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ AvtoTachki.com មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការចូលប្រើបែបនេះទេ។
 2. នីតិវិធីសម្រាប់ការទទួលបានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។
 1. គេហទំព័រ AvtoTachki.com អាចប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមានដូចជាឈ្មោះនាមត្រកូលថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតលេខទំនាក់ទំនងអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលតំបន់និងទីប្រជុំជននៃអ្នកប្រើប្រាស់លេខសម្ងាត់សម្រាប់អត្តសញ្ញាណ។ ដូចគ្នានេះផងដែរ AvtoTachki.com អាចប្រមូលព័ត៌មានផ្សេងទៀត:
  • ឃុកឃីក្នុងគោលបំណងផ្តល់នូវសេវាកម្មដែលពឹងផ្អែកឧទាហរណ៍ការរក្សាទុកទិន្នន័យនៅក្នុងរទេះដាក់ទំនិញរវាងការទស្សនា;
  • អាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកប្រើ។
 2. ព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវបានប្រមូលដោយយើងដូចជានិងមិនផ្លាស់ប្តូរក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការប្រមូលទិន្នន័យ។ អ្នកប្រើប្រាស់ទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវរួមទាំងព័ត៌មានអំពីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។ AvtoTachki.com មានសិទ្ធិប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីពិនិត្យមើលភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ក៏ដូចជាស្នើសុំការបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ប្រសិនបើចាំបាច់ផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នកប្រើប្រាស់។
 3. នីតិវិធីសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានអំពីអ្នកប្រើប្រាស់។
 4. AvtoTachki.com អាចប្រើឈ្មោះតំបន់និងក្រុងរបស់អ្នកដែលអ្នករស់នៅអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលលេខទូរស័ព្ទលេខសំងាត់ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកថាជាអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រ AvtoTachki.com ។ AvtoTachki.com អាចប្រើព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកដើម្បីដំណើរការព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់យើងគឺដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីឱកាសថ្មីៗការផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានផ្សេងៗពីគេហទំព័រ AvtoTachki.com ។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចបដិសេធមិនអនុវត្តសំបុត្រតាមព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់គាត់។ ដំណើរការនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីអនុវត្តទំនាក់ទំនងច្បាប់ស៊ីវិលទំនាក់ទំនងពន្ធនិងគណនេយ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមកិច្ចសន្យាសម្រាប់ការផ្តល់សេវាកម្មផ្តល់លទ្ធភាពទទួលបានសេវាគេហទំព័រកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនជាអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រដើម្បីផ្តល់ផ្តល់សេវាកម្មដំណើរការ ការទូទាត់អាស័យដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ការបង្កើតនិងការអនុវត្តកម្មវិធីប្រាក់រង្វាន់ផ្ញើការផ្តល់ជូនពាណិជ្ជកម្មនិងព័ត៌មានតាមអ៊ីមែលអ៊ីមែលផ្តល់ជូនសេវាកម្មថ្មីផ្ទេរព័ត៌មានផ្សេងទៀតក្រៅពីប្រធានបទកិច្ចសន្យាអនុវត្តប្រតិបត្តិការទូទាត់ដោះស្រាយការរក្សាគណនេយ្យនិងគណនេយ្យគ្រប់គ្រងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាព ការផ្តល់សេវាកម្មការផ្តល់សេវាកម្មគេហទំព័រការបិទផ្សាយព័ត៌មានការជូនដំណឹងរបស់អតិថិជននៅលើគេហទំព័ររបស់ម្ចាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនការធ្វើឱ្យការងារមានភាពងាយស្រួលជាមួយគេហទំព័រនិងកែលម្អសំភារៈ។
 5. ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់សិទ្ធិចូលដំណើរការឃ្លាំងទិន្នន័យ។
 6. AvtoTachki.com មិនផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតទៅឱ្យភាគីទីបីឡើយលើកលែងតែមានចែងនៅខាងក្រោម។ អ្នកប្រើប្រាស់ស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានផ្តល់សិទ្ធិឱ្យ "AvtoTachki.com" បង្ហាញដោយមិនកំណត់រយៈពេលនៃសុពលភាពនិងទឹកដីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្សេងទៀតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដល់ភាគីទីបីដែលផ្តល់សេវាកម្មដល់ "AvtoTachki.com" ជាពិសេសមិនដំណើរការទាំងស្រុង ការបញ្ជាទិញ, ការទូទាត់, ចែកចាយក្បាលដី។ ភាគីទីបីអាចប្រើព័ត៌មានអ្នកប្រើបានលុះត្រាតែពួកគេផ្តល់សេវាកម្មទៅគេហទំព័រ AvtoTachki.com ហើយមានតែព័ត៌មានដែលចាំបាច់ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មប៉ុណ្ណោះ។ ដូចគ្នានេះផងដែរការបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នកប្រើប្រាស់ឬបុគ្គលដែលមានការអនុញ្ញាតរបស់គាត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងករណីដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់ហើយមានតែនៅក្នុងផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិសុខុមាលភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសប៉ុន្តែមិនមានទាំងស្រុងទេ៖
  • តាមសំណើសមហេតុផលរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិទាមទារនិងទទួលទិន្នន័យនិងព័ត៌មានបែបនេះ។
  • ក្នុងករណីដែលតាមគំនិតរបស់ AvtoTachki.com អ្នកប្រើប្រាស់រំលោភលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិង / ឬកិច្ចសន្យានិងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតរវាង AvtoTachki.com និងអ្នកប្រើប្រាស់។
 7. វិធីផ្លាស់ប្តូរ / លុបព័ត៌មាននេះឬឈប់ជាវ។
 1. អ្នកប្រើនៅពេលណាមួយអាចធ្វើបាន ផ្លាស់ប្តូរ / លុប ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន (ទូរស័ព្ទ) ឬឈប់ជាវ។ ការងារនៃលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនរបស់គេហទំព័រ AvtoTachki.com ដែលព័ត៌មានអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវការអាចត្រូវបានផ្អាកចាប់ពីពេលនេះព័ត៌មានត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ / លុបចោល។
 2. ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានរក្សាទុករហូតដល់អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវលុបចោល។ ការជូនដំណឹងគ្រប់គ្រាន់របស់អ្នកប្រើប្រាស់អំពីការលុបឬដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតនឹងជាលិខិតមួយ (ព័ត៌មាន) ផ្ញើទៅអ៊ីមែលដែលបញ្ជាក់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់។
 3. ការការពារព័ត៌មាន។
 1. AvtoTachki.com ចាត់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីការពារទិន្នន័យពីការចូលប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតការផ្លាស់ប្តូរការបង្ហាញឬការបំផ្លាញ។ វិធានការទាំងនេះរួមមានជាពិសេសសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃការប្រមូលរក្សាទុកនិងដំណើរការនៃទិន្នន័យនិងវិធានការសន្តិសុខទិន្នន័យទាំងអស់ដែល AvtoTachki.com ប្រមូលត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនមេទិន្នន័យដែលមានសុវត្ថិភាពមួយឬច្រើនហើយមិនអាចចូលពីខាងក្រៅក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានឡើយ។ បណ្តាញ។
 2. AvtoTachki.com ផ្តល់នូវការចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដល់និយោជិកអ្នកម៉ៅការនិងភ្នាក់ងាររបស់ក្រុមហ៊ុន AvtoTachki.com ដែលត្រូវការមានព័ត៌មាននេះដើម្បីអនុវត្តប្រតិបត្តិការដែលបានធ្វើក្នុងនាមយើង។ កិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាមួយបុគ្គលទាំងនេះដែលពួកគេបានប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការសម្ងាត់និងអាចជាកម្មវត្ថុនៃការពិន័យរួមទាំងការបណ្តេញចេញនិងការកាត់ទោសព្រហ្មទណ្ឌប្រសិនបើពួកគេរំលោភលើកាតព្វកិច្ចទាំងនេះ។ អ្នកប្រើប្រាស់មានសិទ្ធិដែលបានចែងដោយច្បាប់នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន“ ស្តីពីការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន” ចុះថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១០ N ២២៩៧-VI ។
 3. អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនងក្នុងករណីមានសំណួរ។
 4. ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរបំណងប្រាថ្នានិងពាក្យបណ្តឹងទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់សូមទាក់ទងមកយើងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល៖ Support@www.avtotachki.com... អ្នកប្រើប្រាស់តាមការស្នើសុំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនិងពេលបង្ហាញឯកសារដែលបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណនិងសិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់អាចត្រូវបានផ្តល់ជូននូវព័ត៌មានអំពីនីតិវិធីសម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានអំពីទីតាំងនៃឃ្លាំងទិន្នន័យ។
 5. ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាព។
 6. យើងអាចផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ ក្នុងករណីនេះយើងនឹងជំនួសកំណែនៅលើទំព័រលក្ខខណ្ឌដូច្នេះសូមពិនិត្យមើលទំព័រជាទៀងទាត់។ https://avtotachki.com/privacy-agreement រាល់ការផ្លាស់ប្តូរចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងបានចូលជាធរមានចាប់ពីពេលចេញផ្សាយ។ ដោយប្រើគេហទំព័រអ្នកប្រើបញ្ជាក់ពីការទទួលយករបស់គាត់នៃលក្ខខណ្ឌថ្មីនៃគោលការណ៍ភាពឯកជននៅក្នុងកំណែជាធរមាននៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើគេហទំព័រ។
 7. លក្ខខណ្ឌបន្ថែម។
 1. AvtoTachki.com មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតឬការបាត់បង់ដែលកើតឡើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ឬភាគីទីបីដែលជាលទ្ធផលនៃការយល់ច្រឡំឬការយល់ច្រឡំនៃលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសេចក្តីណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រាស់គេហទំព័រទាក់ទងនឹងនីតិវិធីក្នុងការបញ្ចូលទិន្នន័យនិងបញ្ហាបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត។
 2. ក្នុងករណីដែលការផ្តល់អោយនូវគោលការណ៍ភាពឯកជនរួមទាំងសំណើប្រយោគឬផ្នែកណាមួយត្រូវបានរកឃើញថាផ្ទុយនឹងច្បាប់ឬមិនមានសុពលភាពនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់បទប្បញ្ញត្តិនៅសល់ដែលមិនផ្ទុយនឹងច្បាប់ទេពួកគេនៅតែមានអានុភាពនិងប្រសិទ្ធភាពហើយ បទប្បញ្ញត្តិដែលមិនមានសុពលភាពឬបទប្បញ្ញត្តិដែលមិនអាចអនុវត្តបានដោយគ្មានសកម្មភាពបន្តទៀតដោយភាគីនានាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មកែតំរូវតាមកំរិតចាំបាច់ដើម្បីធានាសុពលភាពនិងលទ្ធភាពនៃការអនុវត្ត។
 3. កិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុវត្តចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ចាប់ពីពេលដែលលោកប្រើប្រាស់គេហទំព័ររួមទាំងការផ្សព្វផ្សាយហើយមានសុពលភាពដរាបណាគេហទំព័ររក្សាទុកព័ត៌មានណាមួយអំពីអ្នកប្រើប្រាស់រួមទាំងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។
មាត្រាស៊ីមកាត
Главная » កិច្ចព្រមព្រៀងភាពឯកជន