סימני הוראות מיוחדות מציגים או מבטלים מצבי נהיגה מסוימים.

5.1 "כביש מהיר"

5. סימני תקנות מיוחדות

Дорога, на которой действуют требования Правил дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения по автомагистралям.

5.2 «Конец автомагистрали»

5. סימני תקנות מיוחדות

5.3 «Дорога для автомобилей»

5. סימני תקנות מיוחדות

דרך המיועדת לתנועת מכוניות, אוטובוסים ואופנועים בלבד.

5.4 «Конец дороги для автомобилей»

5. סימני תקנות מיוחדות

5.5 «Дорога с односторонним движением»

5. סימני תקנות מיוחדות

Дорога или проезжая часть, по которой движение механических транспортных средств по всей ширине осуществляется в одном направлении.

5.6 «Конец дороги с односторонним движением»

5. סימני תקנות מיוחדות

5.7.1.-5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним движением»

5. סימני תקנות מיוחדות5. סימני תקנות מיוחדות

צא לכביש או דרך חד כיוונית.

5.8 «Реверсивное движение»

5. סימני תקנות מיוחדות

Начало участка дороги, на котором на одной или нескольких полосах направление движения может изменяться на противоположное.

5.9 «Конец реверсивного движения»

5. סימני תקנות מיוחדות

5.10 «Выезд на дорогу с реверсивным движением»

5. סימני תקנות מיוחדות

5.11.1 «Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств»

5. סימני תקנות מיוחדות

Дорога, по которой транспортные средства, допущенные к движению по полосам для маршрутных транспортных средств, движутся по специально выделенной полосе навстречу общему потоку транспортных средств.

5.11.2 «Дорога с полосой для велосипедистов»

5. סימני תקנות מיוחדות

Дорога, по которой движение велосипедистов и водителей мопедов осуществляется по специально выделенной полосе навстречу общему потоку транспортных средств.

5.12.1 «Конец дороги с полосой для маршрутных транспортных средств»

5. סימני תקנות מיוחדות

5.12.2 «Конец дороги с полосой для велосипедистов»

5. סימני תקנות מיוחדות

Дорожный знак представляет собой дорожный знак 5.11.2 , изображение которого перечеркнуто диагональной красной полосой из левого нижнего угла в правый верхний угол знака.

5.13.1.-5.13.2 «Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств»

5. סימני תקנות מיוחדות5. סימני תקנות מיוחדות

5.13.3.-5.13.4 «Выезд на дорогу с полосой для велосипедистов»

5. סימני תקנות מיוחדות5. סימני תקנות מיוחדות

5.14 «Полоса для маршрутных транспортных средств»

5. סימני תקנות מיוחדות

Специально выделенная полоса, по которой транспортные средства, допущенные к движению по полосам для маршрутных транспортных средств, движутся попутно общему потоку транспортных средств.

5.14.1 «Конец полосы для маршрутных транспортных средств»

5. סימני תקנות מיוחדות

5.14.2 "נתיב לרוכבי אופניים"

5. סימני תקנות מיוחדות

5.14.3 «Конец полосы для велосипедистов»

5. סימני תקנות מיוחדות

Действие знаков 5.14 — 5.14.3 распространяется на полосу, над которой они расположены. Действие знаков, установленных справа от дороги, распространяется на правую полосу.

5.15.1 «Направление движения по полосам»

5. סימני תקנות מיוחדות

Число полос и разрешенные направления движения по каждой из них.

5.15.2 «Направление движения по полосe»

5. סימני תקנות מיוחדות

Разрешенные направления движения по полосе.

שלטים 5.15.1 ו 5.15.2, המאפשרים לפנות שמאלה מן השביל השמאלי, גם לאפשר סיבוב מן הנתיב הזה.

סימני 5.15.1 ו- 5.15.2 אינם חלים על רכבי התוואי.

סימני 5.15.1 ו- 5.15.2 המותקנים בחזית הצומת תקפים עבור כל צומת אם סימני 5.15.1 ו- 5.15.2 האחרים המותקנים בה אינם נותנים אינדיקציות אחרות.

5.15.3 «Начало полосы»

5. סימני תקנות מיוחדות

Начало дополнительной полосы на подъеме или полосы торможения.

Если на знаке, установленном перед дополнительной полосой, изображен знак 4.6 «Ограничение минимальной скорости», то водитель транспортного средства, который не может продолжать движения по основной полосе с указанной или большей скоростью, должен перестроиться на полосу, расположенную справа от него.

5.15.4 «Начало полосы»

5. סימני תקנות מיוחדות

Начало участка средней полосы трехполосной дороги, предназначенного для движения в данном направлении.

Если на знаке 5.15.4 изображен знак, запрещающий движение каким-либо транспортным средствам, то движение этих транспортных средств по соответствующей полосе запрещается.

5.15.5 «Конец полосы»

5. סימני תקנות מיוחדות

Конец дополнительной полосы на подъеме или полосы разгона.

5.15.6 «Конец полосы»

5. סימני תקנות מיוחדות

Конец участка средней полосы на трехполосной дороге, предназначенного для движения в данном направлении.

5.15.7 «Направление движения по полосам»

5. סימני תקנות מיוחדות5. סימני תקנות מיוחדות5. סימני תקנות מיוחדות

Если на знаке 5.15.7 изображен знак, запрещающий движение каким-либо транспортным средствам, то движение этих транспортных средств по соответствующей полосе запрещается.

Знаки 5.15.7 с соответствующим числом стрелок могут применяться на дорогах с четырьмя и более полосами.

5.15.8 «Число полос»

5. סימני תקנות מיוחדות

Указывает число полос движения и режимы движения по полосам. Водитель обязан выполнять требования знаков, нанесенных на стрелки.

5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»

5. סימני תקנות מיוחדות

5.17 «Место остановки трамвая»

5. סימני תקנות מיוחדות

5.18 «Место стоянки легковых такси»

5. סימני תקנות מיוחדות

5.19.1 "מעבר חצייה"

5. סימני תקנות מיוחדות

5.19.2 "מעבר חצייה"

5. סימני תקנות מיוחדות

אם אין סימונים 1.14.1 או 1.14.2 במעבר החציה, מותקן שלט 5.19.1 מימין לכביש בגבול הקרוב של המעבר ביחס לרכבים המתקרבים, ושלט 5.19.2 - משמאל לכביש בגבול הרחוק של המעבר.

5.20 «Искуcственная неровность»

5. סימני תקנות מיוחדות

Обозначает границы искусственной неровности. Знак устанавливается на ближайшей границе искусственной неровности относительно приближающихся транспортных средств.

5.21 «Жилая зона»

5. סימני תקנות מיוחדות

Территория, на которой действуют требования Правил, устанавливающие порядок движения в жилой зоне.

5.22 «Конец жилой зоны»

5. סימני תקנות מיוחדות

5.23.1.-5.23.2 «Начало населенного пункта»

5. סימני תקנות מיוחדות5. סימני תקנות מיוחדות

Начало населенного пункта, в котором действуют требования Правил дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах.

5.24.1.-5.24.2 «Конец населенного пункта»

5. סימני תקנות מיוחדות5. סימני תקנות מיוחדות

Место, с которого на данной дороге утрачивают силу требования Правил дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах.

5.25 «Начало населенного пункта»

5. סימני תקנות מיוחדות

Начало населенного пункта, в котором на данной дороге не действуют требования Правил дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах.

5.26 «Конец населенного пункта»

5. סימני תקנות מיוחדות

סוף היישוב המצוין בסימן 5.25.

5.27 «Зона с ограничением стоянки»

5. סימני תקנות מיוחדות

Место, с которого начинается территория (участок дороги), где стоянка запрещена.

5.28 «Конец зоны с ограничением стоянки»

5. סימני תקנות מיוחדות

5.29 «Зона регулируемой стоянки»

5. סימני תקנות מיוחדות

Место, с которого начинается территория (участок дороги), где стоянка разрешена и регулируется с помощью табличек и разметки.

5.30 «Конец зоны регулируемой стоянки»

5. סימני תקנות מיוחדות

5.31 «Зона с ограничением максимальной скорости»

5. סימני תקנות מיוחדות

המקום ממנו מתחיל השטח (קטע הדרך), בו מוגבלת המהירות המרבית של התנועה.

5.32 «Конец зоны с ограничением максимальной скорости»

5. סימני תקנות מיוחדות

5.33 "אזור הולכי רגל"

5. סימני תקנות מיוחדות

Место, с которого начинается территория (участок дороги), на которой разрешено движение пешеходов, и в случаях, установленных пунктами 24.2 — 24.4 настоящих Правил, велосипедистов.

5.33.1 "אזור אופניים"

5. סימני תקנות מיוחדות

Место, с которого начинается велосипедная зона.

5.34 «Конец пешеходной зоны»

5. סימני תקנות מיוחדות

5.34.1 «Конец велосипедной зоны»

5. סימני תקנות מיוחדות

5.35 «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств»

5. סימני תקנות מיוחדות

Место, с которого начинается территория (участок дороги), где запрещено движение механических транспортных средств:

  • экологический класс которых, указанный в регистрационных документах на эти транспортные средства, ниже экологического класса, указанного на знаке;

  • המעמד האקולוגי שלו אינו מצוין במסמכי הרישום לרכבים אלה.

השינוי נכנס לתוקף: 1 ביולי 2021


5.36 «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей»

5. סימני תקנות מיוחדות

Место, с которого начинается территория (участок дороги), где запрещено движение грузовых автомобилей, тракторов и самоходных машин:

  • экологический класс которых, указанный в регистрационных документах на эти транспортные средства, ниже экологического класса, указанного на знаке;

  • המעמד האקולוגי שלו אינו מצוין במסמכי הרישום לרכבים אלה.

השינוי נכנס לתוקף: 1 ביולי 2021


5.37 «Конец зоны с ограничением экологического класса механических транспортных средств»

5. סימני תקנות מיוחדות

5.38 «Конец зоны с ограничением экологического класса грузовых автомобилей»

5. סימני תקנות מיוחדות

Действие знаков 5.35 и 5.36 не распространяется на механические транспортные средства Вооруженных Сил Российской Федерации, полиции, аварийно-спасательных служб и формирований, пожарной охраны, скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети и механические транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне.

פריטים דומים
ראשי » 5. סימני תקנות מיוחדות