علائم افقی و عمودی

مقررات اساسی برای پذیرش وسیله نقلیه در کار

لیست اشکالاتی که عملکرد وسیله نقلیه در آنها ممنوع است

مقالات مشابه
اصلی » انواع علائم راه در روسیه