مقدار

فروش خودروهای نو

در سال 2006 (ژانویه - دسامبر) - 13

فروش خودروهای نو

در سال 2007 (ژانویه - دسامبر) - 15

کل فروش

در سال 2008 - 0

مدلژانویهفوریهمارسآوریلمهژوئنجولایماه اوتسپتامبراکتبرنوامبردسامبردر کل
NA1 7231 7652 5712 8763 0242 1661 1180000015 243
فروش عمومی1 7231 7652 5712 8763 0242 1661 1180000015 243

یادداشت ها

    داده های ارائه شده توسط کمیته خودروسازان انجمن کسب و کارهای اروپایی (AEB). گروه بندی بر اساس گروه با آنچه کمیته تولیدکنندگان خودرو AEB استفاده می کند متفاوت است. در ارقام 2012، فروش VIS در نتیجه کلی برند لادا گنجانده شده است. N/A - تمبر در کاتالوگ نیست. کامیون و سایر تجهیزات سنگین.

اضافه کردن نظر