برند ماشینکد خطامقدار خطا
UAZ (General ME17)30خرابی مدار بخاری سنسور اکسیژن 1
UAZ (General ME17)31اتصال یا اتصال کوتاه بر روی "وزن" مدار بخاری سنسور اکسیژن 1
UAZ (General ME17)32اتصال کوتاه به "سیم کشی" مدار بخاری سنسور اکسیژن 1
UAZ (General ME17)36خرابی مدار بخاری سنسور اکسیژن 2
UAZ (General ME17)37اتصال یا اتصال کوتاه بر روی "وزن" مدار بخاری سنسور اکسیژن 2
UAZ (General ME17)38اتصال کوتاه به "سیم کشی" مدار بخاری سنسور اکسیژن 2
UAZ (General ME17)101سیگنال سنسور جریان هوا جرم خارج از محدوده است
UAZ (General ME17)102سطح سیگنال پایین در مدار سنسور جریان هوا جرم
UAZ (General ME17)103سطح سیگنال بالا در مدار سنسور جریان هوا جرم
UAZ (General ME17)112سطح سیگنال پایین در مدار سنسور دمای هوای ورودی
UAZ (General ME17)113سطح سیگنال بالا در مدار سنسور دمای هوای ورودی
UAZ (General ME17)116سیگنال سنسور دمای مایع خنک کننده خارج از محدوده است
UAZ (General ME17)117سطح سیگنال پایین در مدار سنسور دمای مایع خنک کننده
UAZ (General ME17)118سطح سیگنال بالا در مدار سنسور دمای مایع خنک کننده
UAZ (General ME17)122سطح سیگنال پایین در مدار سنسور 1 موقعیت دریچه گاز
UAZ (General ME17)123سطح سیگنال بالا در مدار سنسور موقعیت دریچه گاز 1
UAZ (General ME17)130خرابی مدار سیگنال سنسور اکسیژن 1
UAZ (General ME17)131سطح سیگنال پایین در مدار سنسور اکسیژن 1
UAZ (General ME17)132سطح سیگنال بالا در مدار سنسور اکسیژن 1
UAZ (General ME17)133پاسخ آهسته به تغییر ترکیب مخلوط سنسور اکسیژن 1
UAZ (General ME17)134از دست دادن فعالیت سیگنال یا مدار باز سنسور اکسیژن 1
UAZ (General ME17)135خرابی مدار بخاری سنسور اکسیژن 1
UAZ (General ME17)136خرابی مدار سیگنال سنسور اکسیژن 2
UAZ (General ME17)137سطح سیگنال پایین در مدار سنسور اکسیژن 2
UAZ (General ME17)138سطح سیگنال بالا در مدار سنسور اکسیژن 2
UAZ (General ME17)140از دست دادن فعالیت سیگنال یا مدار باز سنسور اکسیژن 2
UAZ (General ME17)141خرابی مدار بخاری سنسور اکسیژن 2
UAZ (General ME17)171سیستم تامین سوخت در حداکثر غنی سازی بسیار ضعیف است
UAZ (General ME17)172سیستم تأمین سوخت در حداکثر اتمام خود بسیار "غنی" است
UAZ (General ME17)201خرابی مدار کنترل انژکتور 1
UAZ (General ME17)202خرابی مدار کنترل انژکتور 2
UAZ (General ME17)203خرابی مدار کنترل انژکتور 3
UAZ (General ME17)204خرابی مدار کنترل انژکتور 4
UAZ (General ME17)222سطح سیگنال پایین در مدار سنسور 2 موقعیت دریچه گاز
UAZ (General ME17)223سطح سیگنال بالا در مدار سنسور موقعیت دریچه گاز 2
UAZ (General ME17)261باز یا اتصال کوتاه بر روی "وزن" مدار کنترل انژکتور 1
UAZ (General ME17)262اتصال کوتاه به "سیم کشی" مدار انژکتور 1
UAZ (General ME17)264باز یا اتصال کوتاه بر روی "وزن" مدار کنترل انژکتور 2
UAZ (General ME17)265اتصال کوتاه به "سیم کشی" مدار انژکتور 2
UAZ (General ME17)267باز یا اتصال کوتاه بر روی "وزن" مدار کنترل انژکتور 3
UAZ (General ME17)268اتصال کوتاه به "سیم کشی" مدار انژکتور 3
UAZ (General ME17)270باز یا اتصال کوتاه بر روی "وزن" مدار کنترل انژکتور 4
UAZ (General ME17)271اتصال کوتاه به "سیم کشی" مدار انژکتور 4
UAZ (General ME17)300اشتباهات تصادفی / متعدد
UAZ (General ME17)301نقص در سیلندر 1 بر سمیت تأثیر می گذارد
UAZ (General ME17)302نقص در سیلندر 2 بر سمیت تأثیر می گذارد
UAZ (General ME17)303نقص در سیلندر 3 بر سمیت تأثیر می گذارد
UAZ (General ME17)304نقص در سیلندر 4 بر سمیت تأثیر می گذارد
UAZ (General ME17)327سطح سیگنال پایین در مدار سنسور ضربه
UAZ (General ME17)335سیگنال یا نقص در مدار سنسور موقعیت میل لنگ وجود ندارد
UAZ (General ME17)340خرابی مدار سنسور موقعیت میل لنگ
UAZ (General ME17)420بازده خنثی کننده زیر حد مجاز است
UAZ (General ME17)443نقص یا مدار باز کنترل سوپاپ تصفیه جاذب
UAZ (General ME17)444اتصال یا اتصال کوتاه بر روی "وزن" مدار کنترل شیر تصفیه جاذب
UAZ (General ME17)445اتصال کوتاه به "سیم کشی" مدار کنترل شیر پاک کننده جاذب
UAZ (General ME17)480خرابی مدار کنترل رله فن برقی 1
UAZ (General ME17)481خرابی مدار کنترل رله فن برقی 2
UAZ (General ME17)500سیگنال سنسور سرعت خودرو گم شده است
UAZ (General ME17)504سیگنال سوئیچ پدال ترمز اشتباه است
UAZ (General ME17)560ولتاژ شبکه روی صفحه زیر آستانه کار است
UAZ (General ME17)562کم ولتاژ شبکه داخلی
UAZ (General ME17)563ولتاژ بیش از حد شبکه داخلی
UAZ (General ME17)605خرابی ROM فلش کنترل کننده (خطای جمع آوری چک)
UAZ (General ME17)606خرابی کنترل کننده
UAZ (General ME17)627مدار باز کنترل رله پمپ بنزین برقی
UAZ (General ME17)628باز یا اتصال کوتاه بر روی "وزن" مدار کنترل رله پمپ سوخت الکتریکی
UAZ (General ME17)629اتصال کوتاه به "سیم کشی" مدار کنترل رله پمپ سوخت الکتریکی
UAZ (General ME17)645خرابی مدار کنترل رله کلاچ کمپرسور A / C
UAZ (General ME17)646مدار باز یا کوتاه بر روی "وزن" مدار رله کلاچ کمپرسور تهویه مطبوع
UAZ (General ME17)647اتصال کوتاه در "سیم کشی" مدار رله کلاچ کمپرسور تهویه مطبوع
UAZ (General ME17)691اتصال باز یا کوتاه بر روی "وزن" مدار کنترل رله فن الکتریکی 1
UAZ (General ME17)692اتصال کوتاه به "سیم کشی" مدار کنترل رله فن الکتریکی 1
UAZ (General ME17)693اتصال باز یا کوتاه بر روی "وزن" مدار کنترل رله فن الکتریکی 2
UAZ (General ME17)694اتصال کوتاه به "سیم کشی" مدار کنترل رله فن الکتریکی 2
UAZ (General ME17)1335موقعیت دریچه گاز نامعتبر است
UAZ (General ME17)1336عدم تطابق قرائت سنسورهای 1 و 2 موقعیت دریچه گاز
UAZ (General ME17)1388موقعیت پدال شتاب خارج از محدوده
UAZ (General ME17)1389دور موتور خارج از محدوده
UAZ (General ME17)1390محدودیت برگشت ناپذیر تزریق سوخت به دلیل نقص سیستم
UAZ (General ME17)1391خطای برنامه نظارت بر موتور
UAZ (General ME17)1545موقعیت دریچه گاز خارج از محدوده
UAZ (General ME17)1558موقعیت شروع گاز خارج از محدوده
UAZ (General ME17)1559مقدار جریان هوای جرمی از طریق دریچه گاز نامعتبر است
UAZ (General ME17)1564نقض تطبیق دریچه گاز به دلیل ولتاژ پایین
UAZ (General ME17)1570هیچ پاسخی از بی حرکت کننده یا نقص خط ارتباطی وجود ندارد
UAZ (General ME17)1571از کلید الکترونیکی ثبت نشده استفاده شد
UAZ (General ME17)1572مدار باز یا خرابی آنتن فرستنده گیرنده بی حرکت کننده
UAZ (General ME17)1573نقص داخلی واحد بی حرکت کننده
UAZ (General ME17)1574سعی کنید قفل بی حرکت کننده را باز کنید
UAZ (General ME17)1575ایموبلایزر توسط کنترل کننده مسدود شده است
UAZ (General ME17)1578نامعتبر بودن نتایج بازآموزی دریچه گاز
UAZ (General ME17)1579خاتمه اضطراری سازگاری دریچه گاز به دلیل شرایط خارجی
UAZ (General ME17)1603حافظه غیر فرار معیوب (EEPROM) کنترل کننده
UAZ (General ME17)2106خرابی کانال قدرت کنترل دریچه گاز
UAZ (General ME17)2122سطح سیگنال پایین در مدار سنسور موقعیت پدال شتاب 1
UAZ (General ME17)2123سطح سیگنال بالا در مدار سنسور موقعیت پدال شتاب 1
UAZ (General ME17)2127سطح سیگنال پایین در مدار سنسور موقعیت پدال شتاب 2
UAZ (General ME17)2128سطح سیگنال بالا در مدار سنسور موقعیت پدال شتاب 2
UAZ (General ME17)2135عدم تطابق قرائت سنسورهای 1 و 2 موقعیت دریچه گاز
UAZ (General ME17)2138عدم مطابقت خواندن سنسورهای 1 و 2 موقعیت پدال شتاب
UAZ (General ME17)2187سیستم تامین سوخت در منطقه XX از منطقه "متوسط" به "فقیر" می رود
UAZ (General ME17)2188سیستم تامین سوخت در منطقه XX از منطقه "متوسط" به "غنی" می رود
UAZ (General ME17)2195سیگنالهای سنسورهای اکسیژن 1 و 2 تصادفی نیست
UAZ (General ME17)2270سیگنال سنسور اکسیژن 2 در وضعیت "ضعیف" است
UAZ (General ME17)2271سیگنال سنسور اکسیژن 2 غنی است
UAZ (General ME17)C001خرابی گذرگاه اطلاعات CAN
مقالات مشابه
اصلی » کدهای خطای کارخانه UAZ (BOSH ME17)