برند ماشینکد خطامقدار خطا
تویوتاB0100کوتاه در D Squib Circuit / 13
تویوتاB0101در مدار Squib Module کیسه هوای سمت راننده باز کنید /14
تویوتاB0102کوتاه در D Squib Circuit (به زمین) / 11
تویوتاB0103کوتاه در مدار Squib (به B+) / 12
تویوتاB0105کوتاه در P Side Air Bag Squib Circuit / 53
تویوتاB0106باز کردن در P Side Air Bag Squib Circuit / 54
تویوتاB0107اتصال کوتاه در P P Side Air Squib Circuit (به زمین) / 51
تویوتاB0108اتصال کوتاه در P P Side Air Squib Circuit (به B+) / 52
تویوتاB0110Short In Side Squib (RH) Circuit / 43
تویوتاB0111مدار ایربگ سمت کابین (محدوده / عملکرد) نقص (AV.'99)
تویوتاB0112اتصال کوتاه ماژول کیسه هوای جانبی (RH) (به زمین) / 41
تویوتاB0113Short In Side Squib (RH) Circuit (به B+) / 42
تویوتاB0115اتصال کوتاه در مدار کیسه هوای جانبی (LH) / 47
تویوتاB0116باز کردن مدار در قسمت کیسه هوای جانبی (LH) / 48
تویوتاB0117اتصال کوتاه در طرف مقابل (LH) (به زمین) / 45
تویوتاB0118اتصال کوتاه ماژول کیسه هوای جانبی (LH) (به B+) / 46
تویوتاB0121سوئیچ کمربند ایمنی ، سوء عملکرد RH / 26
تویوتاB0122سوئیچ کمربند ایمنی ، سوء عملکرد RH / 26
تویوتاB0126سوپاپ کمربند ایمنی ، سوء عملکرد LH / 27
تویوتاB0127سوپاپ کمربند ایمنی ، سوء عملکرد LH / 27
تویوتاC1795نقص در مدار سنسور سرعت LH Front Weel Speed ​​Sensor (LX47)
تویوتاC2111سنسور فشار تایر ID1 توقف عملکرد / 11
تویوتاC2112سنسور فشار تایر ID2 توقف عملکرد / 12
تویوتاC2113سنسور فشار تایر ID3 توقف عملکرد / 13
تویوتاC2114سنسور فشار تایر ID4 توقف عملکرد / 14
تویوتاC2115توقف عملکرد سنسور فشار تایر ID5
تویوتاC2121سنسور فشار تایر ID1 دریافت نشد
تویوتاC2122سنسور فشار تایر ID2 دریافت نشد
تویوتاC2123سنسور فشار تایر ID3 دریافت نشد
تویوتاC2124سنسور فشار تایر ID4 دریافت نشد
تویوتاC2125سنسور فشار تایر ID5 دریافت نشد
تویوتاC2141نقصی در سنسور فشار تایر در ID1 ثبت شده است
تویوتاC2142نقصی در سنسور فشار تایر در ID2 ثبت شده است
تویوتاC2143نقصی در سنسور فشار تایر در ID3 ثبت شده است
تویوتاC2144نقصی در سنسور فشار تایر در ID4 ثبت شده است
تویوتاC2145نقصی در سنسور فشار تایر در ID5 ثبت شده است
تویوتاC2165دمای غیر طبیعی داخل لاستیک ID1
تویوتاC2166دمای غیر طبیعی داخل لاستیک ID2
تویوتاC2167دمای غیر طبیعی داخل لاستیک ID3
تویوتاC2168دمای غیر طبیعی داخل لاستیک ID4
تویوتاC2169دمای غیر طبیعی داخل لاستیک ID5
تویوتاC2171شناسه سنسور فشار باد تایر ثبت نشده است
تویوتاC2176گیرنده مانیتور فشار تایر خطا دارد
تویوتاC2181سنسور فشار تایر ID1 دریافت نشد (تشخیص آزمایش)
تویوتاC2182سنسور فشار تایر ID2 دریافت نشد (تشخیص آزمایش)
تویوتاC2183سنسور فشار تایر ID3 دریافت نشد (تشخیص آزمایش)
تویوتاC2184سنسور فشار تایر ID4 دریافت نشد (تشخیص آزمایش)
تویوتاC2185سنسور فشار تایر ID5 دریافت نشد (تشخیص آزمایش)
تویوتاC2191خطای سیگنال سرعت خودرو (تشخیص آزمایش
تویوتاP0101محدوده مدار جریان هوا/مشکل عملکرد
تویوتاP0102نقص مدار جریان هوای جرمی (ورودی کم - Cor "04)
تویوتاP0103نقص مدار جریان هوای جرمی (ورودی زیاد - Cor "04)
تویوتاP0105خرابی فشار مطلق منیفولد / خرابی مدار فشار / 31
تویوتاP0106مسئله مدار فشار مطلق منیفولد / 31
تویوتاP0110خرابی مدار دمای هوای ورودی (IAT) / 24
تویوتاP0112مدار ورودی دمای هوای ورودی (IAT) - Cor '04
تویوتاP0113مدار ورودی دمای هوای ورودی (IAT) - Cor '04
تویوتاP0115خرابی مدار دمای خنک کننده موتور / 22
تویوتاP0116محدوده/مشکل عملکرد دمای خنک کننده موتور (بعد از اینکه موتور حداقل 20 دقیقه کار کرد ، دمای خنک کننده موتور. مقدار سنسور 86 درجه فارنهایت یا 30 درجه سانتیگراد یا کمتر است)
تویوتاP0117مدار دمای خنک کننده موتور ورودی کم
تویوتاP0118مدار دمای خنک کننده موتور ورودی بالا
تویوتاP0120سنسور موقعیت دریچه گاز/پدال/سوء عملکرد مدار/41
تویوتاP0121دریچه گاز/سنسور موقعیت پدال/محدوده مدار را تغییر دهید/مشکل عملکرد/41
تویوتاP0122سنسور موقعیت دریچه گاز/پدال/ورودی کم مدار را تغییر دهید - Cor '04
تویوتاP0123دریچه گاز/سنسور موقعیت پدال/سوئیچ مدار ورودی بالا - Cor '04
تویوتاP0125دمای مایع خنک کننده کافی برای کنترل سوخت حلقه بسته
تویوتاP0128خرابی ترموستات (دمای مایع خنک کننده زیر دمای تنظیم کننده ترموستات)
تویوتاP0130خرابی مدار سنسور O2 (سنسور بانک 1) / 1
تویوتاP0133O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
تویوتاP0134سنسور اکسیژن مدار بدون فعالیت تشخیص داده نشد (سنسور بانک 1) - Cor '1
تویوتاP0135خرابی مدار بخاری سنسور O2 (سنسور بانک 1) /1
تویوتاP0136خرابی مدار سنسور O2 (سنسور بانک 1) / 2
تویوتاP0139O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
تویوتاP0141خرابی مدار بخاری سنسور O2 (سنسور بانک 1)
تویوتاP0142خرابی مدار سنسور O2 (سنسور بانک 1)
تویوتاP0147خرابی مدار بخاری سنسور O2 (سنسور بانک 1)
تویوتاP0150خرابی مدار سنسور O2 (سنسور بانک 2) / 1
تویوتاP0153O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
تویوتاP0155خرابی مدار بخاری سنسور O2 (سنسور بانک 2) یا جریان بخاری سنسور اکسیژن کمتر از 1 آمپر است ، یا بیش از 0.25 آمپر است یا افت ولتاژ برای بخاری بیش از 2 ولت (بادامک)
تویوتاP0156خرابی مدار سنسور O2 (سنسور بانک 2)
تویوتاP0159O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
تویوتاP0161خرابی مدار بخاری سنسور O2 (سنسور بانک 2) / 2
تویوتاP0162خرابی مدار سنسور O2 (سنسور بانک 2)
تویوتاP0167خرابی مدار بخاری سنسور O2 (سنسور بانک 2)
تویوتاP0170خرابی تریم سوخت
تویوتاP0171System too Lean (Fuel Trim) (دهها خودرو) / 25
تویوتاP0172سیستم بسیار غنی (اصلاح سوخت) / 26
تویوتاP0174سیستم بسیار ناب (نقص عملکرد A / F Lean، Bank2) / 25
تویوتاP0175سیستم بسیار غنی (بانک 2) 26
تویوتاP0176خرابی مدار سنسور ترکیب سوخت
تویوتاP0180سنسور دمای سوخت سوء عملکرد مدار
تویوتاP0190خرابی مدار سنسور فشار راه آهن سوخت / 49
تویوتاP0191سنسور فشار راه آهن سوخت 15 محدوده / عملکرد (مشاهده) / 49
تویوتاP0201سیلندر شماره 1 به طور مداوم دچار اشکال می شود
تویوتاP0202سیلندر شماره 2 به طور مداوم دچار اشکال می شود
تویوتاP0203سیلندر شماره 3 به طور مداوم دچار اشکال می شود
تویوتاP0204سیلندر شماره 4 به طور مداوم دچار اشکال می شود
تویوتاP0205سیلندر شماره 5 به طور مداوم دچار اشکال می شود
تویوتاP0206سیلندر شماره 6 به طور مداوم دچار اشکال می شود
تویوتاP0300خطای تصادفی/چند سیلندر تشخیص داده شده و یا چند سیلندر دچار اختلال در طول همان دور موتور 200-1000 شده است
تویوتاP0301خطای سیلندر 1 تشخیص داده شد
تویوتاP0302خطای سیلندر 2 تشخیص داده شد
تویوتاP0303خطای سیلندر 3 تشخیص داده شد
تویوتاP0304خطای سیلندر 4 تشخیص داده شد
تویوتاP0305خطای سیلندر 5 تشخیص داده شد
تویوتاP0306خطای سیلندر 6 تشخیص داده شد
تویوتاP0307خطای سیلندر 7 تشخیص داده شد
تویوتاP0308خطای سیلندر 8 تشخیص داده شد
تویوتاP0309خطای سیلندر 9 تشخیص داده شد
تویوتاP0310خطای سیلندر 10 تشخیص داده شد
تویوتاP0311خطای سیلندر 11 تشخیص داده شد
تویوتاP0312خطای سیلندر 12 تشخیص داده شد
تویوتاP0325خرابی سنسور ضربه مدار 1 /52 (بانک 1 یا سنسور تک در Cor '04)
تویوتاP0327Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 یا Single Sensor) - Cor '04)
تویوتاP0328Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 یا Single Sensor) - Cor '04)
تویوتاP0330خرابی مدار Knock Sensor 2 (بانک 2) / 55
تویوتاP0335سنسور موقعیت میل لنگ A سوء ​​عملکرد مدار / 12 یا 13 (؟)
تویوتاP0336سنسور موقعیت میل لنگ محدوده مدار/عملکرد یا انحراف در سیگنال های سنسور موقعیت میل لنگ و میل بادامک (بادامک)
تویوتاP0339سنسور موقعیت میل لنگ A Intercittet Circuit - Cor '04
تویوتاP0340خرابی مدار سنسور موقعیت میل بادامک (مارس ، Cam. Cor '04) / 12
تویوتاP0341محدوده/عملکرد مدار سنسور موقعیت میل بادامک (بانک 1 یا سنسور تک) - Cor '04
تویوتاP0351سیم پیچ احتراق "A" مدار اولیه/ثانویه - Cor '04
تویوتاP0352سیم پیچ احتراق "B" مدار اولیه/ثانویه - Cor '04
تویوتاP0353سیم پیچ احتراق "C" مدار اولیه/ثانویه - Cor '04
تویوتاP0354سیم پیچ احتراق "D" مدار اولیه/ثانویه - Cor '04
تویوتاP0385خرابی مدار B سنسور موقعیت میل لنگ
تویوتاP0400نقص در جریان گردش مجدد گازهای خروجی
تویوتاP0401جریان گردش مجدد گاز خروجی با موتور گرم نشده و در 50 مگاپاسکال به مدت 3-5 دقیقه تشخیص داده نمی شود ، مقدار سنسور گاز EGR از دمای هوای محیط 72 درجه فارنهایت (40 درجه سانتی گراد) (71 درجه سانتیگراد) فراتر نمی رود.
تویوتاP0402جریان گردش مجدد گازهای خروجی بیش از حد تشخیص داده شد
تویوتاP0403خرابی مدار گردش مجدد گاز خروجی / 71
تویوتاP0410نقص سیستم ثانویه عفونت هوا
تویوتاP0411سیستم تزریق هوای ثانویه جریان نادرست تشخیص داده شد.
تویوتاP0412سوئیچ سوئیچ سیستم آلودگی هوا ثانویه نقص در مدار
تویوتاP0420بهره وری سیستم کاتالیست زیر آستانه (بانک 1)-با موتور گرم شده و با سرعت 20-50 مگاپاسکال بر ساعت به مدت 5 دقیقه ، سنسورهای اکسیژن گرم دارای الگوهای موج یکسانی هستند (بادامک)
تویوتاP0430بهره وری سیستم کاتالیست زیر آستانه (بانک 2)
تویوتاP0440نقص در سیستم کنترل انتشار تبخیر
تویوتاP0441سیستم کنترل انتشار تبخیری جریان تصفیه نادرست
تویوتاP0442نشت سیستم کنترل انتشار تبخیر تشخیص داده شد (نشت کوچک)
تویوتاP0443خرابی مدار کنترل شیر کنترل تصفیه سیستم کنترل تبخیر
تویوتاP0446سیستم کنترل انتشار تبخیری نقص در کنترل تهویه
تویوتاP0450خرابی سنسور فشار سیستم کنترل انتشار گازهای تبخیری
تویوتاP0451محدوده/عملکرد سنسور فشار سیستم کنترل انتشار گازهای تبخیری
تویوتاP0452سنسور فشار سیستم کنترل انتشار گازهای تبخیری ورودی کم - Cor '04
تویوتاP0453سنسور فشار سیستم کنترل تبخیر انتشار ورودی بالا - Cor '04
تویوتاP0456نشت سیستم کنترل انتشار تبخیری تشخیص داده شد (نشت بسیار کوچک)
تویوتاP0500خرابی سنسور سرعت خودرو / 42 (سنسور "A" در Cor '04)
تویوتاP0505نقص سیستم کنترل بیکار یا سرعت بیکار از سرعت هدف ECM بسیار متفاوت است
تویوتاP0510خرابی سوئیچ موقعیت دریچه گاز
تویوتاP0511مدار کنترل هوای خالی - Cor '04
تویوتاP0550خرابی مدار سنسور فشار فرمان مدار یا کلید دریچه گاز بسته هنگام رانندگی خودرو روشن نمی شود
تویوتاP0560ولتاژ سیستم - Cor '04
تویوتاP0605ماژول کنترل داخلی خطای حافظه فقط خواندنی (ROM)
تویوتاP0606پردازنده ECM/PCM
تویوتاP0617مدار استارت رله بالا - Cor '04
تویوتاP0705خرابی مدار سنسور محدوده انتقال (ورودی PRNDL) - Cor '04
تویوتاP0710خرابی مدار سنسور دمای سیال انتقال
تویوتاP0711محدوده مدار / سنسور دمای سیال انتقال / عملکرد
تویوتاP0715خرابی مدار سنسور سرعت ورودی/توربین (مارس)
تویوتاP0724سوئیچ ترمز "B" مدار بالا - Cor '04
تویوتاP0725خرابی مدار ورودی سرعت موتور
تویوتاP0740خرابی ECU ECT
تویوتاP0741Totque Converter Clutch Solenoid Performance (Shift Solenoid Valve SL) - Cor '04
تویوتاP0750خرابی Shift Solenoid A (SL1) یا Shift Solenoid A/B خرابی
تویوتاP0751Shift Solenoid "A" perfgormance (Shift Solenoid Valve S1) - Cor '04
تویوتاP0753خرابی برق Shift Solenoid A (SL1)
تویوتاP0755خرابی Shift Solenoid B (SL2) یا در هنگام رانندگی معمولی ، دنده مورد نیاز ECM با دنده واقعی (بادامک) مطابقت ندارد
تویوتاP0756Shift Solenoid "B" perfgormance (Shift Solenoid Valve S2) - Cor '04
تویوتاP0758خرابی برق Shift Solenoid B (SL2)
تویوتاP0760خرابی Shift Solenoid C
تویوتاP0763Shift Solenoid C Electrical
تویوتاP0765خرابی Shift Solenoid D (S4 یا Shift Solenoid Valve No. 4)
تویوتاP0768Shift Solenoid D (S4 یا Shift Solenoid Valve No. 4) برق
تویوتاP0770Shift Solenoid E (شیر برقی Lock-Up ، که به آن SL solenoid نیز گفته می شود) خرابی
تویوتاP0773اشکال در مدار الکتریکی Shift Solenoid E (Solenoid Lock-Up)
تویوتاP0850مدار ورودی سوئیچ پارک/خنثی - Cor '04
تویوتاP0973Shift Solenoid "A" control Citcuit Low (Shift Solenoid Valve S1) - Cor '04
تویوتاP0974Shift Solenoid "A" control Citcuit High (Shift Solenoid Valve S1) - Cor '04
تویوتاP0976Shift Solenoid "B" control Citcuit Low (Shift Solenoid Valve S2) - Cor '04
تویوتاP0977Shift Solenoid "B" control Citcuit High (Shift Solenoid Valve S2) - Cor '04
تویوتاP1100خرابی سنسور پرس اتمسفر
تویوتاP1101محدوده / عملکرد مدار سنسور مطبوعات جو
تویوتاP1105خرابی سنسور پرس احتراق
تویوتاP1120خرابی مدار سنسور موقعیت پدال گاز / 19
تویوتاP1121محدوده سنسور موقعیت پدال گاز / مشکل عملکرد / 19
تویوتاP1125خرابی مدار موتور کنترل دریچه گاز / 89
تویوتاP1126خرابی مدار کلاچ مغناطیسی / 89
تویوتاP1127خرابی مدار منبع تغذیه منبع تغذیه ETCS / 89
تویوتاP1128خرابی قفل موتور کنترل دریچه گاز / 89
تویوتاP1129خرابی سیستم کنترل دریچه گاز برقی / 89
تویوتاP1130محدوده/عملکرد مدار سنسور A/F (سنسور بانک 1)
تویوتاP1133خطای پاسخ مدار سنسور A/F (سنسور بانک 1)
تویوتاP1135خرابی مدار بخاری سنسور A/F (سنسور بانک 1)
تویوتاP1136خرابی مدار سنسور A/F (سنسور بانک 1)
تویوتاP1139سنسور A/F مدار آهسته (بانک 1 سنسور 2)
تویوتاP1141خرابی مدار بخاری سنسور A/F (سنسور بانک 1)
تویوتاP1150محدوده/عملکرد مدار سنسور A/F (سنسور بانک 2)
تویوتاP1153خطای پاسخ مدار سنسور A/F (سنسور بانک 2)
تویوتاP1155خرابی مدار بخاری سنسور A/F (سنسور بانک 2)
تویوتاP1156خرابی مدار سنسور A/F (سنسور بانک 2)
تویوتاP1159سنسور A/F مدار آهسته (بانک 2 سنسور 2)
تویوتاP1161خرابی مدار بخاری سنسور A/F (سنسور بانک 2)
تویوتاP1180خرابی مدار سنسور فشار CNG
تویوتاP1185خرابی مدار سنسور دما CNG
تویوتاP1190نقص تنظیم کننده فشار سوخت
تویوتاP1200خرابی رله پمپ سوخت/مدار ECU
تویوتاP1205خرابی مدار پمپ هوای برقی
تویوتاP1210فشار کنترل انژکتور بالاتر از سطح مورد انتظار / 92
تویوتاP1215نقص مدار EDU (Ath.) / 97
تویوتاP1220خرابی مدار کنترل تایمر
تویوتاP1221خرابی مدار کنترل ونتوری
تویوتاP1225خرابی مدار کنترل نشت
تویوتاP1230خرابی سنسور موقعیت ونتوری
تویوتاP1235خرابی مدار پمپ سوخت فشار قوی یا "کنترل پمپ سوخت خارج از محدوده" / 78
تویوتاP1240مدار سوپاپ قطع سوخت برای نقص لوله تحویل
تویوتاP1245مدار سوپاپ قطع سوخت برای نقص تنظیم کننده فشار
تویوتاP1300خرابی مدار اشتعال / 14
تویوتاP1305سوء عملکرد مدار Igniter شماره 2 /15
تویوتاP1310سوء عملکرد مدار احتراق شماره 3 /15
تویوتاP1315سوء عملکرد مدار احتراق شماره 4
تویوتاP1320سوء عملکرد مدار احتراق شماره 5
تویوتاB0130اتصال کوتاه در P-Side Samib Pretensioner Squib (RH) Circuit / 63
تویوتاB0131در مدار P-Side Belt Pretensioner Squib (RH) Circuit / 64 باز کنید
تویوتاB0132اتصال کوتاه به P-Side Seam Belt Pretensioner Squib (RH) Circuit (to Ground) / 61
تویوتاB0133اتصال کوتاه به P-Side Seam Belt Pretensioner Squib (RH) Circuit (to B+) / 62
تویوتاB0135اتصال کوتاه در خط کمربند کمربند ایمنی کمربند ایمنی D-Side (LH) / 73
تویوتاB0136در مدار / 74 در کمربند کمربند ایمنی کمربند D-Side باز کنید (LH)
تویوتاB0137اتصال کوتاه به خط کمربند کمربند (LH) کمربند ایمنی به سمت زمین (به زمین) / 71
تویوتاB0138اتصال کوتاه به خط کمربند کمربند ایمنی کمربند ایمنی D-Side (LH) (به B+) / 72
تویوتاB1100نقص مونتاژ سنسور کیسه هوا (Progr. Avens) / 31
تویوتاB1135ماژول کنترل SRS-اتصال چند شاخه ضعیف / 24
تویوتاB1140خرابی مونتاژ سنسور ایربگ جانبی (RH) / 32
تویوتاB1141خرابی مونتاژ سنسور ایربگ جانبی (LH) / 33
تویوتاB1142خرابی سنسور کیسه هوای سمت در (RH)
تویوتاB1143خرابی سنسور کیسه هوای سمت در (RH)
تویوتاB1144خرابی سنسور کیسه هوای درب (LH)
تویوتاB1145خرابی سنسور کیسه هوای درب (LH)
تویوتاB1146Side Crach Sensor، RH B post malfunction / 32
تویوتاB1147Side Crach Sensor ، LH B post Erfunction / 33
تویوتاB1148سنسور ترک جلو ، نقص RH / 36
تویوتاB1149سنسور خرطومی جلو ، نقص عملکرد LH / 37
تویوتاP1325سوء عملکرد مدار احتراق شماره 6
تویوتاP1330سوء عملکرد مدار احتراق شماره 7
تویوتاP1335خرابی مدار سنسور موقعیت میل لنگ (CKP) (در حین کار موتور) (ویست. ، دوربین.) / 13
تویوتاP1340خرابی مدار Igniter No. 8 (1998-2000 Land Cruiser & 2000 Tundra)
تویوتاP1345سنسور VVT (زمان متغیر سوپاپ)/سنسور موقعیت میل بادامک. نقص (بانک 1)
تویوتاP1346VVT (زمان متغیر سوپاپ) سنسور/سنسور موقعیت میل بادامک محدوده مدار/مشکل عملکرد (بانک 1)/18
تویوتاP1349خرابی سیستم VVT (زمان متغیر سوپاپ) (بانک 1) 22 /59
تویوتاP1350سنسور VVT (زمان متغیر سوپاپ)/سنسور موقعیت میل بادامک. نقص (بانک 2)
تویوتاP1351VVT (زمان متغیر سوپاپ) سنسور/سنسور موقعیت میل بادامک محدوده مدار/مشکل عملکرد (بانک 2)
تویوتاP1354خرابی سیستم VVT (زمان متغیر سوپاپ) (بانک 2)
تویوتاP1357خرابی مدار سنسور VVT/سنسور میل بادامک (بانک 1)
تویوتاP1358خرابی مدار سنسور VVT/سنسور میل بادامک (بانک 2)
تویوتاP1360خرابی مدار سنسور VVT/سنسور میل بادامک (بانک 1)
تویوتاP1365خرابی مدار سنسور VVT/سنسور میل بادامک (بانک 2)
تویوتاP1400خرابی مدار سنسور موقعیت دریچه گاز زیر دریچه گاز
تویوتاP1401محدوده مدار/محدوده عملکرد سنسور موقعیت دریچه گاز زیر دریچه گاز
تویوتاP1405خرابی مدار سنسور فشار توربو
تویوتاP1406محدوده مدار/محدوده عملکرد سنسور فشار توربو
تویوتاP1410خرابی مدار سنسور موقعیت سوپاپ EGR
تویوتاP1411محدوده مدار/مشکل عملکرد سنسور موقعیت سوپاپ EGR
تویوتاP1415خرابی مدار پمپ هوا / (AIR) بانک سیستم 1 /58
تویوتاP1416نقص مدار مدار پورت / (AIR) بانک سیستم 2 /58
تویوتاP1420مدار مصرفی CTRL منقبض کننده باز یا کوتاه
تویوتاP1430سنسور خلاء برای HC Adsorber and Catalyst (HCAC) System Circuit (HV)
تویوتاP1431سنسور خلاء برای HC Adsorber and Catalyst (HCAC) System Circuit Range/Performance Problem
تویوتاP1436تویوتا-HCAC-System By-Pass Value Impromevent-Open Disfunction (Pri)
تویوتاP1437خرابی بستن سوپاپ سوپاپ تویوتا-HCAC-System
تویوتاP1455نشت سیستم مخزن سوخت کاهش بخار تشخیص داده شد (نشت کوچک) (HV)
تویوتاP1500خرابی مدار سیگنال استارت
تویوتاP1505نقص سیگنال سوئیچ
تویوتاP1510نقص کنترل فشار افزایش می یابد
تویوتاP1511اختلال در عملکرد فشار کم
تویوتاP1512افزایش نقص عملکرد بالا
تویوتاP1515خرابی سیستم کولر اینتر
تویوتاP1520خرابی مدار سوئیچ چراغ توقف (A/T)
تویوتاP1525خرابی مدار حل کننده
تویوتاP1565خرابی مدار سوئیچ اصلی کروز کنترل
تویوتاP1566مدار سیگنال ورودی عیب مدار اصلی یا کروز کنترل اصلی
تویوتاP1600نقص ECM BATT
تویوتاP1605خرابی CPU Knock Control
تویوتاP1610خرابی CPU کنترل احتراق
تویوتاP1620خرابی مدار سیگنال ECT1
تویوتاP1625خرابی مدار سیگنال ESA1
تویوتاP1626خرابی مدار سیگنال ESA2
تویوتاP1627خرابی مدار سیگنال ESA3
تویوتاP1630نقص سیستم کنترل کشش
تویوتاP1633نقص ECM (مدار ETCS) یا مدار کنترل الکترونیکی دریچه گاز (ETCS) مدار ECM نقص ECM
تویوتاP1636خرابی ECU HV
تویوتاP1637نقص سیگنال E (G؟) STP (نقص سیگنال ESTP - Pri)
تویوتاP1645اختلال در ECU بدن
تویوتاP1650خرابی سوخت در مدار مدار VSV
تویوتاP1651VSV برای نقص مدار ACIS
تویوتاP1652نقص مدار کنترل IACV
تویوتاP1653خرابی مدار SCV / 58
تویوتاP1654خرابی مدار VSV Idle Up
تویوتاP1655خرابی مدار VSV Idle Purge
تویوتاP1656خرابی مدار OCV (سوپاپ کنترل روغن) (بانک 1) / 39
تویوتاP1657خرابی مدار VSV خرابی مدار
تویوتاP1658خرابی مدار کنترل سوپاپ ضایعات
تویوتاP1659خرابی مدار کنترل سوپر شارژر
تویوتاP1660خرابی مدار کنترل خونریزی هوا
تویوتاP1661خرابی مدار کنترل سوپاپ کنترل گاز خروجی
تویوتاP1662خرابی مدار کنترل سوپاپ بای پس اگزوز
تویوتاP1663OCV (سوپاپ کنترل روغن) نقص مدار (بانک 2)
تویوتاP1666خرابی مدار ورودی VSV شماره 2 کنترل هوای ورودی
تویوتاP1667خرابی مدار TCV
تویوتاP1668VSV برای نقص مدار AICV
تویوتاP1690OCV برای خرابی مدار VVTL (بانک 1)
تویوتاP1692OCV برای نقص در VVTL باز (بانک 1)
تویوتاP1693OCV برای نقص در بستن VVTL (بانک 1)
تویوتاP1695OCV برای خرابی مدار VVTL (بانک 2)
تویوتاP1697OCV برای نقص در VVTL باز (بانک 2)
تویوتاP1698OCV برای نقص در بستن VVTL (بانک 2)
تویوتاP1700خرابی سنسور سرعت شماره 2
تویوتاP1705NC2 (سنسور سرعت کلاچ مستقیم) سنسور انقلاب خرابی مدار یا خروجی سنسور سرعت کلاچ مستقیم 300 دور در دقیقه یا کمتر با وسیله نقلیه در 20 مگاپایت بر ساعت یا بیشتر و با خاموش شدن موقعیت پارک/خنثی است
تویوتاP1710خرابی مدار سنسور فرمان
تویوتاP1715خرابی مدار سنسور چرخ عقب
تویوتاP1720خرابی مدار قطع کلاچ DC
تویوتاP1725خطای سنسور انقلاب NT یا مدار سنسور سرعت توربین ورودی
تویوتاP1730خرابی مدار سنسور انقلاب NC یا خطای مدار سنسور سرعت دنده شمارنده
تویوتاP1735خرابی مدار سنسور سرعت جلو جلو راست
تویوتاP1740خرابی مدار سنسور سرعت جلو چپ
تویوتاP1745خرابی مدار سنسور دمای مایع انتقال 2
تویوتاP1753اشکال در مدار Shift Solenoid No.4
تویوتاP1755سلونوئید خطی برای Lock Up Ctrl Circ. اشکال در عملکرد
تویوتاP1760شیر برقی خطی برای نقص مدار کنترل فشار خط یا شیر برقی شیر برقی SLT خطا یا شیر برقی خطی برای نقص مدار کنترل قفل
تویوتاP1765سلونوئید خطی 24 برای نقص مدار کنترل فشار انباشت (سوء عملکرد شیر برقی Shift "SLN") یا با موتور گرم ، جریان فعلی برای تغییر شیر برقی "SLN" 0.2 آمپر یا کمتر برای یک ثانیه با موتور در 500 دور در دقیقه یا بیشتر ، یا با پارک
تویوتاP1770سوء عملکرد مدار برقی قفل Deferential No.1
تویوتاP1775سوء عملکرد مدار برقی قفل Deferential No.2
تویوتاP1780سوئیچ سوئیچ پارک/موقعیت خنثی (PNP) (فقط A/T)
تویوتاP1782نقص در انتقال مدار L4 SW
تویوتاP1783نقص مدار N SW را منتقل کنید
تویوتاP1785خرابی سیستم کلاچ اتوماتیک
تویوتاP1790خرابی مدار مدار الکتریکی (شیر برقی ST تغییر شکل ST)
تویوتاP1793خطای مدار Shift Solenoid ST Circuit
تویوتاP1800خرابی مدار عملکرد گیربکس اتوماتیک
تویوتاP1805ارتباط (بین ECU EFI و ECU انتقال) نقص مدار
تویوتاP1810ارتباط برای خرابی مدار کنترل گشتاور
تویوتاP1820خرابی مدار سنسور NIN
تویوتاP1825خرابی مدار سنسور NOUT
تویوتاP1845خرابی مدار سنسور PTO
تویوتاP1885خرابی مدار SLS
تویوتاP1888خرابی مدار SLS
تویوتاP1890خرابی مدار SLC
تویوتاP1891خرابی مدار SLC
تویوتاP1895خرابی مدار DSU
تویوتاP2195سنسور اکسیژن سنسور گیر کرده (سنسور بانک 1) - Cor '1
تویوتاP2196سیگنال سنسور اکسیژن غنی شده است (سنسور بانک 1) - Cor '1
تویوتاP2716شیر برقی کنترل فشار "D" الکتریکی (شیر برقی شیر برقی SLT) - Cor '04
تویوتاP2769کلاچ مبدل گشتاور سلونوئید مدار پایین (Shift Solenoid Valve SL) - Cor '04
تویوتاP2770کلاچ مبدل گشتاور سلونوئید مدار بالا (Shift Solenoid Valve SL) - Cor '04
تویوتاP3000خرابی باتری HV
تویوتاP300126 خرابی ECU باتری
تویوتاP3002نقص در ارتباطات ECU HV
تویوتاP3004خرابی کابل برق
تویوتاP3005فیوز ولتاژ بالا قطع شد [sic] 27
تویوتاP3006SOC باتری ناهموار 28 است
تویوتاP3009نشت 29 تشخیص داده شد (نشت برق از ولتاژ بالا
تویوتاP3010نقص در مقاومت کل باتری
تویوتاP3011به P3029 خرابی بلوک باتری 30
تویوتاP3012خرابی بلوک باتری 2
تویوتاP3013خرابی بلوک باتری 3
تویوتاP3014خرابی بلوک باتری 4
تویوتاP3015خرابی بلوک باتری 5
تویوتاP3016خرابی بلوک باتری 6
تویوتاP3017خرابی بلوک باتری 7
تویوتاP3018خرابی بلوک باتری 8
تویوتاP3019خرابی بلوک باتری 9
تویوتاP3020خرابی بلوک باتری 10
تویوتاP3021خرابی بلوک باتری 11
تویوتاP3022خرابی بلوک باتری 12
تویوتاP3023خرابی بلوک باتری 13
تویوتاP3024خرابی بلوک باتری 14
تویوتاP3025خرابی بلوک باتری 15
تویوتاP3026بلوک باتری 16 خرابی
تویوتاP3027خرابی بلوک باتری 17
تویوتاP3028خرابی بلوک باتری 18
تویوتاP3029خرابی بلوک باتری 19
تویوتاP3030خط تشخیص ولتاژ باتری قطع شد [sic]
تویوتاP3060خرابی مدار سنسور دمای باتری
تویوتاP3076جریان غیرطبیعی هوا توسط فن خنک کننده باتری
تویوتاP3077خرابی مدار موتور فن خنک کننده باتری
تویوتاP3100خرابی ECU HV
تویوتاP3101نقص سیستم موتور
تویوتاP3105خرابی مدار ارتباطی ECU باتری
تویوتاP3106خرابی مدار ارتباطی ECM
تویوتاP3107نقص مدار ارتباطی ECU کیسه هوا
تویوتاP3108خرابی مدار ارتباطی تقویت کننده A/C
تویوتاP310932 نقص مدار ارتباط ECU ترمز
تویوتاP3110رله IGCT همیشه بسته است
تویوتاP3115خرابی سنسور جریان باتری 33 HV
تویوتاP3120نقص HV Transaxle
تویوتاP312534 خرابی مجموعه مبدل و اینورتر
تویوتاP3130خرابی سیستم خنک کننده اینورتر
تویوتاP3135خرابی سنسور قطع کننده مدار
تویوتاP3140خرابی قفل شدن
تویوتاP3145خرابی مدار سنسور سرعت خودرو
تویوتاP3190قدرت موتور ضعیف (Pri)
تویوتاP3191موتور روشن نمی شود (Pri)
تویوتاB1153خرابی سنسور موقعیت صندلی / 25
تویوتاB1154سنسور Crach جانبی ، RH عقب در پست های C / 38
تویوتاB1155سنسور Crach جانبی ، LH عقب در پست های C / 39
تویوتاB1156ایراد کیسه هوای جلو (جلو کش) سنسور (RH) / 15
تویوتاB1157ایراد کیسه هوای جلو (جلو کش) سنسور (RH) / 15
تویوتاB1158ایربگ جلو (خرچنگ جلو) سنسور (LH) خرابی / 16
تویوتاB1159خرابی سنسور ایربگ جلو (LH) / 16
تویوتاB1160پرده بادی RH اتصال کوتاه / 83
تویوتاB1161پرده بادی RH مدار باز / 84
تویوتاB1162پرده بادی RH اتصال کوتاه به زمین / 81
تویوتاB1163پرده بادی RH اتصال کوتاه به Positive / 82
تویوتاB1165پرده بادی LH اتصال کوتاه / 87
تویوتاB1166پرده بادی LH مدار باز / 88
تویوتاB1167پرده بادی LH اتصال کوتاه به زمین / 85
تویوتاB1168پرده بادی LH اتصال کوتاه به مثبت / 86
تویوتاB1180کیسه هوای راننده ، مرحله 2 - اتصال کوتاه / 17
تویوتاB1181کیسه هوای راننده ، مرحله 2 - مدار باز / 18
تویوتاB1182کیسه هوای راننده ، مرحله 2 - - اتصال کوتاه به زمین / 19
تویوتاB1183کیسه هوای راننده ، مرحله 2 - اتصال کوتاه tp مثبت / 2
تویوتاB1185اتصال کوتاه کیسه هوای مسافر مرحله 2 /57
تویوتاB1186کیسه هوای مسافر مرحله 2 مدار باز / 58
تویوتاB1187اتصال کوتاه کیسه هوای مسافر مرحله 2 به زمین / 55
تویوتاB1188اتصال کوتاه کیسه هوای مسافر مرحله 2 به مثبت / 56
تویوتاB1211ارتباطی بین ECU درب راننده و ECU بدن/11 وجود ندارد
تویوتاB1212بدون ارتباط بین ECU درب جلو سرنشین و ECU بدنه / 12
تویوتاB1214اتصال مدار باس سیستم درب به ولتاژ باتری کوتاه می شود / 14
تویوتاB1215مدار ارتباطی باس سیستم درب به زمین کوتاه می شود / 15
تویوتاB1216ارتباطی بین ECU درب عقب راست و ECU بدن / 16 وجود ندارد
تویوتاB1217ارتباطی بین ECU درب چپ عقب و ECU بدنه / 17 وجود ندارد
تویوتاB1221مدار اصلی کلید پنجره قدرت / 21
تویوتاB1222کنترل سوئیچ کنترل قفل درب درایو / 22
تویوتاB1223مدار سوئیچ پنجره جلو مسافر / 23
تویوتاB1224سوئیچ کنترل قفل درب مسافر / 24
تویوتاB1225مدار سوئیچ پنجره عقب راست / 25
تویوتاB1226مدار سوئیچ پنجره عقب چپ / 26
تویوتاB1231Driver's Jam Protection Protection Limit Switch Circuit / 31
تویوتاB1232Driver's Jam Protection Pulse Switch Circuit / 32
تویوتاB1233Circuit's Front Jam Protection Circuit Circuit Circuit / 33
تویوتاB1234Circuit's Front Jam Protection Pulse Switch Circuit / 34
تویوتاB1235مدار سوئیچ محدودیت حفاظت از گیربکس عقب راست / 35
تویوتاB1236مدار سوئیچ پالس محافظ گیر عقب راست / 36
تویوتاB1237مدار سوئیچ محدودیت حفاظتی گیربکس عقب چپ / 37
تویوتاB1238مدار سوئیچ پالس محافظ گیر عقب چپ / 38
تویوتاB1241بدنه ECU سوئیچ مدار تشخیص یکی از سوئیچ های مانیتورینگ خروجی غیرطبیعی دارد / 41
تویوتاB1242خرابی مدار تنظیم کننده قفل درب بی سیم (گیرنده قفل درب بی سیم) / 42
تویوتاB1243خرابی مدار نهایی GSW / 43
تویوتاB1244خرابی مدار سنسور نور / 44
تویوتاB1251سوئیچ کنترل آینه / 51
تویوتاB1256تشخیص مدار کنترل پنل ابزار / 56
تویوتاB1261هیچ ارتباطی بین ECM و بدن ECU / 61 وجود ندارد
تویوتاB1269سرقت ارتباطات ECU متوقف شد / 69
تویوتاB1272بدون ارتباط بین ECU صندلی قدرت (W / Memory) و ECU بدنه (برقراری ارتباط ECU POWER SEAT ECU STOPPED) / 72
تویوتاB1273ارتباطی بین ECU کنترل سقف خورشیدی و بدنه ECU / 73 وجود ندارد
تویوتاB1275هیچ ارتباطی بین بافر باس و لوازم جانبی ECU / 75 وجود ندارد
تویوتاB1276هیچ ارتباطی بین ECU متر ترکیبی و ECU بدن وجود ندارد
تویوتاB1277هیچ ارتباطی بین کنترل پنل ابزار و ECU بدن وجود ندارد
تویوتاB1300سنسور دمای خنک کننده موتور برای خرابی مدار فن خنک کننده هیدرولیک
تویوتاB1305برقی برای خرابی مدار فن خنک کننده هیدرولیک
تویوتاB1421مدار سنسور خورشیدی (سمت سرنشین) (پیشرفت ، RX3))
تویوتاB1423مدار باز سنسور فشار / فشار مبرد غیر عادی (Progr، RX3)
تویوتاB1424مدار سنسور خورشیدی (سمت راننده) (پیشرفت)
تویوتاB2785سوئیچ احتراق ON خرابی / 99
تویوتاB2786سوئیچ جرقه زنی خاموش / 99
تویوتاB2790کلید هشدار باز کردن قفل سوئیچ خرابی ON
تویوتاB2791کلید باز کردن قفل هشدار سوء عملکرد خاموش / 99
تویوتاB2796عدم ارتباط در سیستم ایموبیلایزر
تویوتاB2797نقص ارتباطی شماره 1 /99
تویوتاB2798نقص ارتباطی شماره 2 /99
تویوتاB2799نقص در سیستم تثبیت کننده موتور
تویوتاC0200نقص سنسور سرعت FR Whell (Cald، Cam، RX3، Cel.)
تویوتاC0205نقص سنسور سرعت FL Whell (Cald ، Cel.)
تویوتاC0210نقص سنسور سرعت RH Whell (Cald ، Cam ، Cel.)
تویوتاC0215مدار سنسور سرعت LR (سل.)
تویوتاC0226ABS Actuator Solenoid Circuit (Cel.) یا ABS Solenoid Valve Circuit (MR)
تویوتاC0236مدار برقی ABS Actuator (MR ، Cel.)
تویوتاC0237مدار سنسور سرعت (سل.)
تویوتاC0238مدار سنسور سرعت (سل.)
تویوتاC0239مدار سنسور سرعت (سل.)
تویوتاC0246مدار برقی ABS Actuator (MR ، Cel.)
تویوتاC0256مدار برقی ABS Actuator (MR ، Cel.)
تویوتاC0273مدار رله موتور ABS (MR ، Cel.)
تویوتاC0274ولتاژ مدار رله پمپ آب به بالا (؟) (بادامک)
تویوتاC0278ولتاژ مدار رله سلونوئید به پایین (بادامک)
تویوتاC0279ولتاژ مدار رله سلونوئید به بالا (بادامک)
تویوتاC0371خرابی سیگنال سنسور VSC یا مدار
تویوتاC1200خرابی مدار سنسور تقویت ترمز / 98
تویوتاC1201نقص سیستم کنترل موتور (لامپ VCS ON-RX3) یا خرابی ECM / TCM / 51
تویوتاC1203نقص مدار مدار ECM / TRC / 53 (RX، LC)
تویوتاC1207خرابی بلوک سیگنال استارت / 37 (؟)
تویوتاC1208سیگنال سنسور موقعیت فرمان یا خرابی مدار / 72
تویوتاC1210بدون آموخته (اقتباس) سنسور VSC/36
تویوتاC1223نقص در سیستم کنترل ABS (RX3)
تویوتاC1224مدار سیگنال NEO باز یا کوتاه / 44
تویوتاC1231خرابی سیگنال سنسور زاویه فرمان یا مدار (پیشرفت)
تویوتاC1232Acel. خرابی سیگنال سنسور یا مدار/32
تویوتاC1233مدار سنسور VSC باز یا کوتاه/33 یا مدار سنسور Yaw باز یا کوتاه (پیشرفت ، RX3)
تویوتاC1234سیگنال سنسور VSC خارج از محدوده (نقص) / 34
تویوتاC1235سنسور سرعت روتور / جلو راست (Cel.)
تویوتاC1236سنسور سرعت روتور / چپ جلو (Cel.)
تویوتاC1238مدار سنسور سرعت (MR) ، سنسور سرعت روتور / راست عقب (Cel.)
تویوتاC1239مدار سنسور سرعت (MR) ، سنسور سرعت روتور / عقب چپ (سل.)
تویوتاC1241مدار منبع تغذیه IG (MR ، Cel.)
تویوتاC1244مدار سنسور شتاب باز یا کوتاه (پیشرفت)
تویوتاC1249خرابی مدار سوئیچ چراغ ترمز (Cam، MR)
تویوتاC1251قفل موتور پمپ ABS (MR ، Cel.)
تویوتاC1271ولتاژ خروجی پایین سنسور سرعت جلو راست (MR) / 71
تویوتاC1272ولتاژ خروجی پایین سنسور سرعت جلو چپ (MR) / 72
تویوتاC1273ولتاژ خروجی پایین سنسور سرعت عقب راست (MR) / 73
تویوتاC1274ولتاژ خروجی پایین سنسور سرعت چپ عقب (MR) / 74
تویوتاC1275تغییر غیر عادی ولتاژ ورودی سنسور سرعت جلو راست (MR) / 75
تویوتاC1276تغییر غیرعادی ولتاژ ورودی سنسور سرعت جلو چپ (MR) / 76
تویوتاC1277تغییر غیر عادی ولتاژ ورودی سنسور سرعت عقب راست (MR) / 77
تویوتاC1278تغییر غیر عادی ولتاژ ورودی سنسور سرعت عقب چپ (MR) / 78
تویوتاC1336بدون آموخته (adaptacion) VSC Sensor/39؟
تویوتاC1340بلوک Diff. خرابی مدار/47؟
تویوتاC1514خرابی مدار سنسور گشتاور (11/14)
تویوتاC1515کالیبراسیون سنسور گشتاور نقطه صفر انجام نشده است / 15
تویوتاC1516کالیبراسیون سنسور گشتاور نقطه صفر تکمیل نشده است / 16
تویوتاC1521خرابی موتور فرمان قدرت / 21 (MR2 ، Pri)
تویوتاC1522خرابی موتور فرمان قدرت / 22 (MR2 ، Pri)
تویوتاC1523خرابی موتور فرمان قدرت / 23 (MR2 ، Pri)
تویوتاC1531نقص عملکرد ECU فرمان / (31-33) (MR2 ، Pri)
تویوتاC1539نقص عملکرد ECU فرمان فرمان / 39 (MR2)
تویوتاC1543خرابی سنسور سرعت / (41-43) (Pri)
تویوتاC1552خرابی منبع تغذیه PIG ولتاژ / 52 (MR2 ، Pri)
تویوتاC1553هنگام تنظیم مجدد ولتاژ ، خودرو در حال رانندگی است / 53 (MR2 ، Pri)
تویوتاC1554خرابی مدار رله EMPS / 54 (Pri)
تویوتاC1555خرابی ECU EMPS / 55 (قیمت)
تویوتاC1556مدار چراغ هشدار P / S / 56 (Pri)
تویوتاC1557حافظه کنترل پیشگیری از گرمای بیش از حد / 57 (Pri)
تویوتاC1558حافظه افت ولتاژ در منبع تغذیه موتور / 58 (Pri)
تویوتاC1559حافظه کنترل مداوم تحت بار زیاد / 59 (Pri)
تویوتاC1571خرابی سنسور سرعت (حالت تست) / (71 /72)
تویوتاC1572خرابی سیگنال سنسور سرعت / 72 (MR2)
تویوتاC1782خرابی مدار سوئیچ (LX47)
تویوتاC1783خرابی مدار سوئیچ درب (LX47)
تویوتاC1786نقص مدار سوئیچ کنترل ارتفاع (LX47)
تویوتاC1787خرابی مدار سوئیچ EMS (LX47)
تویوتاC1788سوئیچ سوئیچ خاموش مدار کنترل ارتفاع (LX47)
تویوتاC1794خرابی مدار سنسور سرعت RH Front Weel Speed ​​Sensor (LX47)
مقالات مشابه
اصلی » کدهای خطای کارخانه تویوتا