برند ماشینکد خطامقدار خطا
سوزوکی12طبیعی
سوزوکی13سنسور O2
سوزوکی14سنسور دمای آب
سوزوکی15سنسور دمای آب
سوزوکی21سنسور موقعیت دریچه گاز
سوزوکی22سنسور موقعیت دریچه گاز
سوزوکی23سنسور دمای هوا
سوزوکی24سنسور سرعت خودرو
سوزوکی25سنسور دمای هوا
سوزوکی26سنسور اکسیژن بانک نقص عملکرد 2
سوزوکی27سیگنال مقاومت در برابر جبران خسارت (دیزل)
سوزوکی28سیگنال رله پلاگین (دیزل)
سوزوکی31سیگنال تقویت سنسور (توربو)
سوزوکی32سیگنال تقویت سنسور (توربو)
سوزوکی33سنسور جریان هوای جرمی
سوزوکی34سنسور جریان هوای جرمی
سوزوکی35سنسور NE (فقط دیزل)
سوزوکی41سیستم سیگنال احتراق
سوزوکی42سنسور زاویه لنگ
سوزوکی43خرابی مدار سنسور ضربه
سوزوکی44سوئیچ بیکار
سوزوکی45سوییچ آماده به کار
سوزوکی51سوپاپ چرخش گاز خروجی
سوزوکی52تزریق انژکتور
سوزوکی61مدار باز سیستم برقی N1
سوزوکی62اتصال کوتاه سیستم سلونوئید N1
سوزوکی63مدار باز سیستم برقی N2
سوزوکی64اتصال کوتاه سیستم سلونوئید N2
سوزوکی65مدار سلونوئید را باز کنید
سوزوکی66مدار برقی را کوتاه کنید
سوزوکی72شیفت سوئیچ چند منظوره
سوزوکی75سنسور سرعت خودرو
سوزوکی76سنسور سرعت شفت ورودی
سوزوکیP1250خطای مدار بخاری EFE
سوزوکیP1408خطای سنسور فشار دیفرانسیل Maniforld
سوزوکیP1410خطای مدار برقی کنترل فشار مخزن سوخت
سوزوکیP1450سنسور فشار بارومتری بسیار پایین یا خیلی زیاد
سوزوکیP1451عملکرد سنسور فشارسنج
سوزوکیP1460نقص سیستم کنترل فن رادیاتور
سوزوکیP1500خطای مدار سیگنال استارت موتور
سوزوکیP1510خطای مدار منبع تغذیه پشتیبان PCM
سوزوکیP1530خطای مدار سوئیچ تنظیم زمان احتراق
سوزوکیP1600خطای مدار ارتباطی سریال PCM/TCM
سوزوکیP1700خطای مدار سنسور موقعیت دریچه گاز TCM
سوزوکیP1705خطای مدار سنسور TCM ECT
سوزوکیP1710سیگنال پشتیبان برای خرابی مدار سنسور سرعت
سوزوکیP1715خطای مدار سوئیچ PNP
سوزوکیP1717خطای سیگنال محدوده درایو AT
سوزوکیP1875خرابی مدار 4WD سوئیچ پایین
سوزوکیP1895خرابی مدار TCM To ECM Torque Reduction Circuit
مقالات مشابه
اصلی » کدهای خطای کارخانه سوزوکی