برند ماشینکد خطامقدار خطا
لکسوسP1340خرابی مدار روشن کننده (شماره 8)
لکسوسP1330خرابی مدار روشن کننده (شماره 7)
لکسوسP1335خرابی مدار سنسور CKP در حین کار موتور
لکسوسP1325خرابی مدار روشن کننده (شماره 6)
لکسوسP1320خرابی مدار روشن کننده (شماره 5)
لکسوسP1310خرابی مدار روشن کننده (شماره 3)
لکسوسP1300نقص مدار Igniter (بانک 1 یا شماره 1)
لکسوسP1305نقص مدار Igniter ، (بانک 2 یا شماره 2)
لکسوسP1200خرابی رله پمپ سوخت/مدار ECU
لکسوسP1155خرابی مدار بخاری سنسور نسبت هوا/سوخت (سنسور بانک 1)
لکسوسP1153سوئیچ عملکرد مدار سنسور نسبت هوا/سوخت (سنسور بانک 2)
لکسوسP1135خرابی مدار بخاری سنسور نسبت هوا/سوخت (سنسور بانک 1)
لکسوسP1133سوئیچ عملکرد مدار سنسور نسبت هوا/سوخت (سنسور بانک 1)
لکسوسP1130محدوده مدار/سنسور نسبت هوا/سوخت سوء عملکرد (سنسور بانک 1)
لکسوسP1128نقص در قفل موتور کنترل دریچه گاز
لکسوسP1127خرابی مدار منبع تغذیه ECTS Actuator
لکسوسP1125خرابی مدار موتور کنترل دریچه گاز
لکسوسP1121محدوده/مشکل عملکرد سنسور موقعیت پدال گاز
لکسوسP1100خرابی مدار سنسور BARO
لکسوسP1120خرابی مدار سنسور موقعیت پدال گاز
لکسوسB2798نقص ارتباطی شماره 2 (سیستم تثبیت کننده)
لکسوسB2797نقص ارتباطی شماره 1 (سیستم تثبیت کننده)
لکسوسB2795عدم تطبیق کد کلید (سیستم تثبیت کننده)
لکسوسB2791نقص کلید سوئیچ هشدار باز کردن قفل کلید (سیستم تثبیت کننده)
لکسوسB2785سوء عملکرد سوئیچ احتراق (سیستم تثبیت کننده)
لکسوسB2786سوء عملکرد سوئیچ احتراق (سیستم تثبیت کننده)
لکسوسP1315خرابی مدار روشن کننده (شماره 4)
لکسوسP1150محدوده مدار/سنسور نسبت هوا/سوخت سوء عملکرد (سنسور بانک 2)
لکسوسP1129سیستم کنترل الکترونیکی دریچه گاز
لکسوسP1126خرابی مدار کلاچ مغناطیسی
لکسوسB2796عدم ارتباط در سیستم ایموبیلایزر
لکسوسP1345خرابی مدار سنسور VVT (بانک 1)
لکسوسP1346رتبه/مشکل عملکرد سنسور VVT (بانک 1)
لکسوسP1349نقص سیستم VVT (بانک 1)
لکسوسP1350خرابی مدار سنسور VVT (بانک 2)
لکسوسP1351محدوده سنسور VVT/مشکل عملکرد (بانک 2)
لکسوسP1354نقص سیستم VVT (بانک 2)
لکسوسP1400خرابی سنسور Sub-TP
لکسوسP1401محدوده/عملکرد سنسور Sub-TP
لکسوسP1410خرابی مدار سنسور موقعیت سوپاپ EGR
لکسوسP1411محدوده مدار/عملکرد سنسور موقعیت سوپاپ EGR
لکسوسP1500خرابی مدار سیگنال استارت
لکسوسP1520خرابی سوئیچ لامپ توقف
لکسوسP1565خرابی مدار سوئیچ اصلی کروز کنترل
لکسوسP1566خرابی مدار سوئیچ اصلی کروز کنترل
لکسوسP1600نقص ECM BATT
لکسوسP1605خرابی CPU Knock Control
لکسوسP1633نقص ECM (مدار ETCS)
لکسوسP1645اختلال در ECU بدن
لکسوسP1656خرابی مدار OCV (بانک 1)
لکسوسP1663خرابی مدار OCV (بانک 2)
لکسوسP1780خرابی سوئیچ PNP
مقالات مشابه
اصلی » کدهای خطای کارخانه لکسوس