برند ماشینکد خطامقدار خطا
GEOP1250خطای مدار بخاری تبخیر سوخت اولیه
GEOP1300مدار بازخورد اولیه سیم پیچ احتراق 1
GEOP1305مدار بازخورد اولیه سیم پیچ احتراق 2
GEOP1310مدار بازخورد اولیه سیم پیچ احتراق 3
GEOP1315مدار بازخورد اولیه سیم پیچ احتراق 4
GEOP1335مدار سنسور موقعیت میل لنگ
GEOP1346عملکرد سیستم میل بادامک ورودی
GEOP1349سیستم موقعیت یابی میل بادامک
GEOP1408مدار سنسور MAP
GEOP1410خرابی سیستم فشار مخزن سوخت
GEOP1450خطای مدار سنسور فشارسنج
GEOP1451عملکرد سنسور فشارسنج
GEOP1460خطای سیستم کنترل فن خنک کننده
GEOP1500خطای مدار سیگنال استارت
GEOP1510خطای منبع تغذیه پشتیبان
GEOP1520مدار سوئیچ لامپ را متوقف کنید
GEOP1530مدار سوئیچ تنظیم زمان احتراق
GEOP1600خطای مدار باتری PCM
GEOP1656مدار کنترل سلونوئید محرک CMP Actuator
مقالات مشابه
اصلی » کدهای خطای کارخانه GEO