برند ماشینکد خطامقدار خطا
GAZ (Mikaz 11)P0101خروجی سیگنال سنسور جریان هوا جرم برای محدوده مجاز
GAZ (Mikaz 11)P0102سطح سیگنال پایین مدار سنسور جریان هوا
GAZ (Mikaz 11)P0103سطح بالای سیگنال زنجیره ای از اندازه گیری جریان هوا جرم
GAZ (Mikaz 11)P0106خروجی سیگنال سنسور فشار مطلق برای محدوده مجاز
GAZ (Mikaz 11)P0107سطح پایین سیگنال زنجیره ای برای اندازه گیری فشار مطلق هوای ورودی
GAZ (Mikaz 11)P0108سطح بالای سیگنال از زنجیره ای برای اندازه گیری فشار مطلق یک هوای ورودی
GAZ (Mikaz 11)P0112سطح سیگنال پایین مدار سنسور دمای هوا
GAZ (Mikaz 11)P0113سطح سیگنال بالا مدار سنسور دمای هوا
GAZ (Mikaz 11)P0116خروجی سیگنال سنسور دمای مایع خنک کننده برای محدوده مجاز
GAZ (Mikaz 11)P0117سطح سیگنال پایین مدار سنسور دمای مایع خنک کننده
GAZ (Mikaz 11)P0118سطح سیگنال بالا مدار سنسور دمای مایع خنک کننده
GAZ (Mikaz 11)P0121خروجی سیگنال سنسور موقعیت دریچه گاز خارج از محدوده
GAZ (Mikaz 11)P0122سطح سیگنال پایین زنجیره ای از سنسور موقعیت سوپاپ پروانه ای
GAZ (Mikaz 11)P0123سطح بالای سیگنال زنجیره ای سنسور موقعیت سوپاپ پروانه ای
GAZ (Mikaz 11)P0130مدار سنسور اکسیژن شماره 1 معیوب است
GAZ (Mikaz 11)P0131سطح سیگنال پایین سنسور اکسیژن شماره 1 ، قبل از خنثی کننده
GAZ (Mikaz 11)P0132سطح سیگنال بالا سنسور اکسیژن شماره 1 ، قبل از خنثی کننده
GAZ (Mikaz 11)P0133پاسخ آهسته به غنی سازی یا کاهش توسط سنسور اکسیژن شماره 1
GAZ (Mikaz 11)P0134مدار باز سنسور اکسیژن شماره 1
GAZ (Mikaz 11)P0135خرابی بخاری سنسور اکسیژن شماره 1
GAZ (Mikaz 11)P2127سطح سیگنال بالا سنسور موقعیت پدال گاز برقی شماره 2
GAZ (Mikaz 11)P2128سطح سیگنال بالا سنسور موقعیت پدال گاز برقی شماره 2
GAZ (Mikaz 11)P2135خطای همبستگی سنسور موقعیت دریچه گاز
GAZ (Mikaz 11)P2138خطای همبستگی سنسورهای موقعیت پدال گاز برقی
GAZ (Mikaz 11)P2299خطای سنسور موقعیت پدال ترمز
GAZ (Mikaz 11)P0136نقص در زنجیره سنسور اکسیژن شماره 2
GAZ (Mikaz 11)P0137سطح سیگنال پایین سنسور اکسیژن شماره 2 (بعد از خنثی کننده)
GAZ (Mikaz 11)P0138سطح سیگنال بالا سنسور اکسیژن شماره 2 (بعد از خنثی کننده)
GAZ (Mikaz 11)P0140مدار باز سیگنال سنسور اکسیژن شماره 2
GAZ (Mikaz 11)P0141خرابی بخاری سنسور اکسیژن شماره 2
GAZ (Mikaz 11)P0171سیستم سوخت بیش از حد ضعیف است
GAZ (Mikaz 11)P0172سیستم سوخت بسیار غنی است
GAZ (Mikaz 11)P0200مدار کنترل انژکتور معیوب است
GAZ (Mikaz 11)P0201باز کردن مدار کنترل انژکتور 1
GAZ (Mikaz 11)P0202باز کردن مدار کنترل انژکتور 2
GAZ (Mikaz 11)P0203باز کردن مدار کنترل انژکتور 3
GAZ (Mikaz 11)P0204باز کردن مدار کنترل انژکتور 4
GAZ (Mikaz 11)P0217گرم شدن بیش از حد سیستم خنک کننده موتور
GAZ (Mikaz 11)P0219فراتر رفتن از دور مجاز موتور
GAZ (Mikaz 11)P0222سطح سیگنال پایین مدار شماره 2 سنسور موقعیت دریچه گاز
GAZ (Mikaz 11)P0223سطح بالای سیگنال زنجیره ای سنسور موقعیت سوپاپ پروانه شماره 2
GAZ (Mikaz 11)P0230خرابی مدار کنترل رله پمپ سوخت
GAZ (Mikaz 11)P0261اتصال کوتاه به مدار تزریق انژکتور 1 به زمین
GAZ (Mikaz 11)P0262اتصال کوتاه به سیستم سیم کشی یا مدار باز انژکتور 1
GAZ (Mikaz 11)P0263درایور انژکتور 1 معیوب است
GAZ (Mikaz 11)P0264اتصال کوتاه به مدار تزریق انژکتور 2 به زمین
GAZ (Mikaz 11)P0265اتصال کوتاه به سیستم سیم کشی یا مدار باز انژکتور 2
GAZ (Mikaz 11)P0266درایور انژکتور 2 معیوب است
GAZ (Mikaz 11)P0267اتصال کوتاه به مدار تزریق انژکتور 3 به زمین
GAZ (Mikaz 11)P0268اتصال کوتاه به سیستم سیم کشی یا مدار باز انژکتور 2
GAZ (Mikaz 11)P0269درایور انژکتور 3 معیوب است
GAZ (Mikaz 11)P0270اتصال کوتاه به مدار تزریق انژکتور 4 به زمین
GAZ (Mikaz 11)P0271اتصال کوتاه به سیستم سیم کشی یا مدار باز انژکتور 4
GAZ (Mikaz 11)P0272درایور انژکتور 4 معیوب است
GAZ (Mikaz 11)P0297فراتر از سرعت مجاز خودرو
GAZ (Mikaz 11)P0300اشتباهات تصادفی / متعدد
GAZ (Mikaz 11)P0301نقص احتراق در سیلندر 1
GAZ (Mikaz 11)P0302نقص احتراق در سیلندر 2
GAZ (Mikaz 11)P0303نقص احتراق در سیلندر 3
GAZ (Mikaz 11)P0304نقص احتراق در سیلندر 4
GAZ (Mikaz 11)P0325مدار باز سنسور ضربه
GAZ (Mikaz 11)P0327سطح سیگنال پایین مدار سنسور ضربه
GAZ (Mikaz 11)P0328سطح سیگنال بالا در مدار سنسور ضربه
GAZ (Mikaz 11)P0335خرابی مدار سنسور موقعیت میل لنگ
GAZ (Mikaz 11)P0336سیگنال سنسور موقعیت میل لنگ خارج از محدوده
GAZ (Mikaz 11)P0337اتصال کوتاه به مدار سنسور موقعیت میل لنگ
GAZ (Mikaz 11)P0338مدار باز سنسور موقعیت میل لنگ
GAZ (Mikaz 11)P0340خرابی مدار سنسور موقعیت میل لنگ (سنسور فاز)
GAZ (Mikaz 11)P0342سطح سیگنال پایین مدار سنسور موقعیت میل لنگ (سنسور فاز)
GAZ (Mikaz 11)P0343سطح سیگنال بالا مدار سنسور موقعیت میل لنگ (سنسور فاز)
GAZ (Mikaz 11)P0351مدار باز مدار اولیه سیم پیچ احتراق 1
GAZ (Mikaz 11)P0352مدار باز مدار اولیه سیم پیچ احتراق 2
GAZ (Mikaz 11)P0353مدار باز مدار اولیه سیم پیچ احتراق 3
GAZ (Mikaz 11)P0354مدار باز مدار اولیه سیم پیچ احتراق 4
GAZ (Mikaz 11)P0422بازده خنثی کننده زیر مجاز است
GAZ (Mikaz 11)P0441جریان نادرست هوا از طریق شیر تخلیه جاذب
GAZ (Mikaz 11)P0443سوء عملکرد مدار کنترل شیر پاک کننده قوطی
GAZ (Mikaz 11)P0444اتصال کوتاه در سیستم سیم کشی یا مدار باز کنترل شیر تصفیه جاذب
GAZ (Mikaz 11)P0445در مدار کنترل سوپاپ تصفیه قوطی کوتاه می شود
GAZ (Mikaz 11)P0480خرابی مدار کنترل رله فن شماره 1
GAZ (Mikaz 11)P0481خرابی مدار کنترل رله فن شماره 2
GAZ (Mikaz 11)P0500بدون سیگنال از سنسور سرعت خودرو
GAZ (Mikaz 11)P0501خرابی مدار سنسور سرعت
GAZ (Mikaz 11)P0503سیگنال سنسور سرعت متناوب
GAZ (Mikaz 11)P0505خرابی مدار کنترل هوای خالی
GAZ (Mikaz 11)P0506سرعت دور کم (کنترل کننده سرعت بیکار قفل شده است)
GAZ (Mikaz 11)P0507سرعت بیکار بالا (کنترل کننده سرعت بیکار قفل شده است)
GAZ (Mikaz 11)P0508اتصال کوتاه مدار کنترل کننده تنظیم کننده سرعت دور به زمین
GAZ (Mikaz 11)P0509اتصال کوتاه مدار کنترل کننده تنظیم کننده سرعت بیکار به سیستم سیم کشی
GAZ (Mikaz 11)P0511مدار باز کنترل رگولاتور دور بیکار
GAZ (Mikaz 11)P0560ولتاژ شبکه روی صفحه زیر آستانه کار است
GAZ (Mikaz 11)P0562کم ولتاژ شبکه داخلی
GAZ (Mikaz 11)P0563ولتاژ بیش از حد شبکه داخلی
GAZ (Mikaz 11)P0572سوئیچ پدال ترمز A: سیگنال کم
GAZ (Mikaz 11)P0573سوئیچ پدال ترمز A: سیگنال بالا است
GAZ (Mikaz 11)P0601خرابی ROM کنترل کننده
GAZ (Mikaz 11)P0602خرابی RAM کنترل کننده
GAZ (Mikaz 11)P0603خرابی RAM داخلی کنترل کننده
GAZ (Mikaz 11)P0604خرابی RAM خارجی کنترلر
GAZ (Mikaz 11)P0615مدار باز کنترل رله استارت
GAZ (Mikaz 11)P0616اتصال کوتاه به مدار کنترل رله استارت
GAZ (Mikaz 11)P0617اتصال کوتاه در سیم کشی مدار کنترل رله استارت
GAZ (Mikaz 11)P0627مدار باز کنترل رله پمپ سوخت
GAZ (Mikaz 11)P0628اتصال کوتاه مدار اتصال رله پمپ سوخت به زمین
GAZ (Mikaz 11)P0629اتصال کوتاه در مدار سیم کشی مدار کنترل رله پمپ سوخت
GAZ (Mikaz 11)P0630خطای ذخیره کد VIN یا VIN کد خودرو در کنترلر ثبت نشده است
GAZ (Mikaz 11)P0645مدار باز کنترل رله کلاچ کولر گازی
GAZ (Mikaz 11)P0646مدار رله کلاچ A / C کوتاه به زمین
GAZ (Mikaz 11)P0647اتصال کوتاه در سیم کشی مدار رله کلاچ کولر گازی
GAZ (Mikaz 11)P0650خرابی مدار لامپ موتور را بررسی کنید
GAZ (Mikaz 11)P0654خرابی مدار تاکومتر صفحه پنل ابزار
GAZ (Mikaz 11)P0685باز کردن مدار کنترل رله اصلی
GAZ (Mikaz 11)P0687اتصال کوتاه در سیم کشی مدار کنترل رله اصلی
GAZ (Mikaz 11)P0688شکست مدار قدرت از خروجی رله اصلی
GAZ (Mikaz 11)P0690اتصال کوتاه به سیم کشی مدار تغذیه رله اصلی
GAZ (Mikaz 11)P1102مقاومت کم بخاری سنسور اکسیژن شماره 1
GAZ (Mikaz 11)P1115خرابی مدار کنترل بخاری سنسور اکسیژن شماره 1
GAZ (Mikaz 11)P1123مخلوط غنی - اصلاح مخلوط هوا و سوخت اضافی از آستانه تعیین شده فراتر می رود
GAZ (Mikaz 11)P1124مخلوط بدون چربی - اصلاح مخلوط هوا و سوخت اضافی از آستانه تعیین شده فراتر می رود
GAZ (Mikaz 11)P1127مخلوط غنی - اصلاح ضرب مخلوط هوا و سوخت از آستانه تعیین شده فراتر می رود
GAZ (Mikaz 11)P1128مخلوط بدون چربی - تصحیح ضرب نسبت هوا به سوخت از آستانه تعیین شده فراتر می رود
GAZ (Mikaz 11)P1135خرابی بخاری سنسور اکسیژن شماره 1
GAZ (Mikaz 11)P1136مخلوط غنی - اصلاح افزودنی مخلوط سوخت و هوا برای سوخت از آستانه تعیین شده فراتر می رود
GAZ (Mikaz 11)P1137مخلوط بدون چربی - اصلاح افزودنی مخلوط سوخت و هوا برای سوخت از آستانه تعیین شده فراتر می رود
GAZ (Mikaz 11)P1140سیگنال سنسور جریان هوا اشتباه است
GAZ (Mikaz 11)P1141خرابی بخاری سنسور اکسیژن شماره 2
GAZ (Mikaz 11)P1171سطح سیگنال پایین پتانسیومتر CO
GAZ (Mikaz 11)P1172سطح سیگنال بالای پتانسیومتر CO
GAZ (Mikaz 11)P1386خطای تست داخلی کانال ضربه زدن
GAZ (Mikaz 11)P1410اتصال کوتاه در سیستم سیم کشی یا مدار باز کنترل شیر تصفیه جاذب
GAZ (Mikaz 11)P1425در مدار کنترل سوپاپ تصفیه قوطی کوتاه می شود
GAZ (Mikaz 11)P1426مدار باز کنترل سوپاپ تصفیه جاذب
GAZ (Mikaz 11)P1500مدار باز کنترل رله پمپ سوخت
GAZ (Mikaz 11)P1501اتصال کوتاه مدار اتصال رله پمپ سوخت به زمین
GAZ (Mikaz 11)P1502اتصال کوتاه در سیستم سیم کشی یا مدار باز رله پمپ سوخت
GAZ (Mikaz 11)P1509اضافه بار یک مدار کنترل کننده تنظیم کننده بیکاری
GAZ (Mikaz 11)P1513در مدار کنترل سرعت بیکار کوتاه می شود
GAZ (Mikaz 11)P1514اتصال کوتاه به سیستم سیم کشی یا مدار باز کنترل کننده کنترل سرعت بیکار
GAZ (Mikaz 11)P1541مدار باز کنترل رله پمپ سوخت
GAZ (Mikaz 11)P1570بدون پاسخ از APS (بی حرکت کننده) یا مدار باز
GAZ (Mikaz 11)P1571از کلید الکترونیکی ثبت نشده استفاده شد
GAZ (Mikaz 11)P1572خرابی p / p آنتن ایموبیلایزر
GAZ (Mikaz 11)P1573نقص داخلی واحد APS (بی حرکت کننده)
GAZ (Mikaz 11)P1600عدم ارتباط با APS (ایموبیلایزر)
GAZ (Mikaz 11)P1601عدم ارتباط با APS (ایموبیلایزر)
GAZ (Mikaz 11)P1602از دست دادن ولتاژ در شبکه
GAZ (Mikaz 11)P1603نقص EEPROM کنترل کننده
GAZ (Mikaz 11)P1606سیگنال سنسور ناهموار جاده نامعتبر است
GAZ (Mikaz 11)P1612خطای تنظیم مجدد کنترل کننده
GAZ (Mikaz 11)P1616سیگنال ناهموار سنسور جاده کم است
GAZ (Mikaz 11)P1617سطح سیگنال بالا سنسور جاده ناهموار
GAZ (Mikaz 11)P1620خرابی ROM کنترل کننده
GAZ (Mikaz 11)P1621خرابی RAM کنترل کننده
GAZ (Mikaz 11)P1622نقص EEPROM کنترل کننده
GAZ (Mikaz 11)P1640دسترسی اشتباه به EEPROM کنترل کننده
GAZ (Mikaz 11)P1689کدهای خطای نامعتبر در حافظه کنترل کننده
GAZ (Mikaz 11)P1750اتصال کوتاه در سیم کشی مدار شماره 1 کنترل کننده تنظیم کننده سرعت بیکار
GAZ (Mikaz 11)P1751مدار شماره 1 تنظیم کننده گشتاور کنترل سرعت بیکار را باز کنید
GAZ (Mikaz 11)P1752اتصال کوتاه به زمین زنجیره شماره 1 کنترل تنظیم کننده گشتاور سرعت بیکاری
GAZ (Mikaz 11)P1753اتصال کوتاه در سیم کشی مدار شماره 2 کنترل کننده تنظیم کننده سرعت بیکار
GAZ (Mikaz 11)P1754مدار شماره 2 تنظیم کننده گشتاور کنترل سرعت بیکار را باز کنید
GAZ (Mikaz 11)P1755اتصال کوتاه به زمین زنجیره شماره 2 کنترل تنظیم کننده گشتاور سرعت بیکاری
GAZ (Mikaz 11)P2301یورو -2: اتصال کوتاه در مدار سیم کشی سیم پیچ احتراق 1
GAZ (Mikaz 11)P2303یورو -2: اتصال کوتاه در مدار سیم کشی سیم پیچ احتراق 2
GAZ (Mikaz 11)P2305یورو -2: اتصال کوتاه در مدار سیم کشی سیم پیچ احتراق 3
GAZ (Mikaz 11)P2307یورو -2: اتصال کوتاه در مدار سیم کشی سیم پیچ احتراق 4
GAZ (Mikaz 11)P2310یورو -3: اتصال کوتاه در مدار سیم کشی سیم پیچ احتراق 4
GAZ (Mikaz 11)P2304یورو -3: اتصال کوتاه در مدار سیم کشی سیم پیچ احتراق 2
GAZ (Mikaz 11)P0719سوئیچ پدال ترمز B: سیگنال کم
GAZ (Mikaz 11)P0724سوئیچ پدال ترمز B: سیگنال بالا است
GAZ (Mikaz 11)P0831سوئیچ پدال کلاچ A: سیگنال کم
GAZ (Mikaz 11)P0832سوئیچ پدال کلاچ A: سیگنال بالا است
GAZ (Mikaz 11)P1632نقص فنر 1 محرک الکتریکی دریچه گاز
GAZ (Mikaz 11)P1633نقص فنر 2 محرک الکتریکی دریچه گاز
GAZ (Mikaz 11)P1634نقص در روش سازگاری دریچه گاز برقی
GAZ (Mikaz 11)P1635اختلال در روش تطبیق موقعیت بسته شیر دریچه گاز برقی
GAZ (Mikaz 11)P1636اختلال در روش سازگاری موقعیت خاموش شیر دریچه گاز برقی
GAZ (Mikaz 11)P2104سیستم کنترل دریچه گاز برقی: محدود کردن عملکرد موتور احتراق داخلی به حالت OMPHV
GAZ (Mikaz 11)P2105سیستم کنترل دریچه گاز برقی: مانع از عملکرد موتور احتراق داخلی می شود
GAZ (Mikaz 11)P2106سیستم کنترل دریچه گاز برقی: محدودیت توان
GAZ (Mikaz 11)P2110سیستم کنترل دریچه گاز برقی: محدودیت سرعت
GAZ (Mikaz 11)P2112سیستم کنترل دریچه گاز برقی: خطای کنترل کننده موقعیت در جهت باز شدن
GAZ (Mikaz 11)P2113سیستم کنترل دریچه گاز برقی: خطای کنترل کننده موقعیت در جهت بسته
GAZ (Mikaz 11)P2122سطح سیگنال پایین سنسور موقعیت پدال گاز شماره 1 برقی
GAZ (Mikaz 11)P2123سطح سیگنال پایین سنسور موقعیت پدال گاز شماره 1 برقی
مقالات مشابه
اصلی » کدهای خطای کارخانه GAZ (Mikaz 11)