برند ماشینکد خطامقدار خطا
گدارB10A2ورودی خرابی
گدارB11D5رویداد مهار - وسیله نقلیه غیرفعال است
گدارB11D8اعلان رویداد مجدد
گدارB1200ناسازگاری ورودی تصادف - می تواند فعال سختگیرانه غیر فعال باشد
گدارB1207سیگنال ورودی تصادف HARDWIRED
گدارB1213کمتر از دو کلید برنامه ریزی شده برای کنترل PATS
گدارB1219مدار سنسور فشار مخزن سوخت
گدارB1220مدار سنسور فشار مخزن سوخت باز می شود
گدارB1262ناسازگاری ورودی خرابی - می تواند به صورت فعال سخت فعال شود
گدارB1315BIRTER SAVER RELAY COIL CIRCUIT مدار کوتاه به باتری
گدارB1317ولتاژ بالای باتری
گدارB1318ولتاژ پایین باتری
گدارB1319خرابی مدار آژار درب راننده
گدارB1322درب راننده AJAR CIRCUIT SHORT to GROUND
گدارB1342ECU خراب است
گدارB1355نقص در مدار اجرای INNITION
گدارB1359خرابی IGNITION RUN / ACC CIRCUIT
گدارB1365راه اندازی شعله اتصال کوتاه به باتری
گدارB1483خرابی مدار ورودی ترمز پدال
گدارB1485ترمز پدال ورودی کوتاه به باتری
گدارP1225خرابی سنسور بالابر سوزنی
گدارP1226خرابی سنسور آستین
گدارP1227ضایعات بسته نشد (فشار بیش از حد)
گدارP1228ضایعات باز نشد (تحت فشار)
گدارP1229خطای درایور پمپ Intercooler
گدارP1230مدار پمپ برق به سوخت را باز کنید
گدارP1231رله پمپ سوخت با سرعت بالا فعال شد
گدارP1232پمپ سوخت کم سرعت خرابی مدار اولیه
گدارP1233ماژول درایور پمپ سوخت به صورت آفلاین
گدارP1234ماژول درایور پمپ سوخت به صورت آفلاین
گدارP1235کنترل پمپ سوخت خارج از محدوده
گدارP1236کنترل پمپ سوخت خارج از محدوده
گدارP1237پمپ سوخت خطای مدار ثانویه
گدارP1238پمپ سوخت خطای مدار ثانویه
گدارP1239پمپ سوخت سریع خطای تغذیه مثبت
گدارP123Cشروع به کار حفاظتی توربوشارژر - قدرت محدود
گدارP1240خرابی منبع تغذیه سنسور
گدارP1241منبع تغذیه سنسور ورودی کم
گدارP1242منبع تغذیه سنسور ورودی بالا
گدارP1243پمپ سوخت دوم معیوب است یا خطای زمین
گدارP1244ورودی بار دینام زیاد ناموفق بود
گدارP1245ورودی بار دینام کم انجام شد
گدارP1246ورودی بار دینام ناموفق بود
گدارP1247فشار توربو کم
گدارP1248افزایش فشار توربو تشخیص داده نمی شود
گدارP1249عملکرد شیر کنترل ضایعات
گدارP1250کمبود نیروگاه برقی FPRC
گدارP1251نقص در مدار سلونوئید مخلوط هوا
گدارP1252همبستگی پدال PDS1 و LPDS بالا
گدارP1253همبستگی پدال PDS1 و LPDS کم است
گدارP1254همبستگی پدال PDS2 و LPDS بالا
گدارP1255همبستگی پدال PDS2 و LPDS کم است
گدارP1256همبستگی پدال PDS1 و HPDS
گدارP1257همبستگی پدال PDS2 و HPDS
گدارP1258همبستگی پدال PDS1 و PDS2
گدارP1259خطای سیگنال Immobilizer به PCM
گدارP1260سرقت کشف شد - موتور غیرفعال است
گدارP1261سیلندر شماره 1 بالا به پایین کوتاه
گدارP1262سیلندر شماره 2 بالا به پایین کوتاه
گدارP1263سیلندر شماره 3 بالا به پایین کوتاه
گدارP1264سیلندر شماره 4 بالا به پایین کوتاه
گدارP1265سیلندر شماره 5 بالا به پایین کوتاه
گدارP1266سیلندر شماره 6 بالا به پایین کوتاه
گدارP1267سیلندر شماره 7 بالا به پایین کوتاه
گدارP1268سیلندر شماره 8 بالا به پایین کوتاه
گدارP1269کد ایموبیلایزر برنامه نویسی نشده است
گدارP1270RPM موتور یا محدود کننده سرعت خودرو رسیده است
گدارP1271سیلندر شماره 1 بالا به پایین باز می شود
گدارP1272سیلندر شماره 2 بالا به پایین باز می شود
گدارP1273سیلندر شماره 3 بالا به پایین باز می شود
گدارP1274سیلندر شماره 4 بالا به پایین باز می شود
گدارP1275سیلندر شماره 5 بالا به پایین باز می شود
گدارP1276سیلندر شماره 6 بالا به پایین باز می شود
گدارP1277سیلندر شماره 7 بالا به پایین باز می شود
گدارP1278سیلندر شماره 8 بالا به پایین باز می شود
گدارP1279محدوده مدار / سنسور کنترل آستین / عملکرد
گدارP127Aسقوط کور - شکست فشار سوخت
گدارP127Bسوئیچ لمسی موقعیت موقتی KOER - دمای روغن موتور خارج از محدوده
گدارP127Cسنسور فشار مطلق MANIFOLD خارج از محدوده خودآزمایی
گدارP1280کنترل کنترل تزریق خارج از محدوده کم
گدارP1281کنترل کنترل تزریق خارج از محدوده بالا
گدارP1282فشار کنترل تزریق بیش از حد
گدارP1283خرابی مدار IPR
گدارP1284سگ سقط شده - شکست ICP
گدارP1285سر سیلندر روی دما حس می شود
گدارP1286پالس سوخت در محدوده کمتر از حد انتظار است
گدارP1287پالس سوخت در محدوده بالاتر از حد انتظار
گدارP1288سنسور دمای سر سیلندر خارج از محدوده خودآزمایی
گدارP1289سیگنال سنسور دمای سر سیلندر بیشتر از محدوده خودآزمایی است
گدارP128Aسنسور دمای سیلندر (CHT) سنسور مدار متناوب / نامنظم
گدارP1290سیگنال سنسور دمای سر سیلندر کمتر از محدوده خودآزمایی
گدارP1291کوتاه انژکتور کوتاه به GND یا VBATT - بانک 1
گدارP1292کوتاه انژکتور کوتاه به GND یا VBATT - بانک 2
گدارP1293انژکتور High Side Open - بانک 1
گدارP1294Injector High Side Open - بانک 2/هدف به حالت آماده به کار نرسیده است
گدارP1295چند خطا-بانک 1-با شورت کم پشت
گدارP1296چند خطا-بانک 2-با شورت کم پشت
گدارP1297طرفین انژکتور با هم کوتاه می شوند
گدارP1298شکست IDM
گدارP1299سنسور دمای سر سیلندر وضعیت بیش از حد گرم شدن موتور را تشخیص داد
گدارP1300تقویت خطای کالیبراسیون
گدارP1301افزایش کالیبراسیون بالا
گدارP1302افزایش کالیبراسیون پایین
گدارP1303خطای کالیبراسیون EGR
گدارP1304کالیبراسیون EGR بالا
گدارP1305کالیبراسیون EGR پایین
گدارP1306کشیدن رله ضربه - در خطای مدار
گدارP1307خطای مدار نگهدارنده رله ضربات
گدارP1308خطای مدار کلاچ A/C
گدارP1309مانیتور تشخیص خطا فعال نیست
گدارP130Aسنسور KNOCK 3 CIRCUIT
گدارP130Bسنسور KNOCK 4 CIRCUIT
گدارP130Cعملکرد موتور قفل / احتراق
گدارP130Dعملکرد موتور قفل / احتراق - قدرت محدود
گدارP1310عیب یابی یونیزاسیون اشتباه تشخیص ماژول
گدارP1311خطای ارتباطی ماژول تشخیص نادرست یونیزاسیون
گدارP1312پمپ تزریق زمان سنج مدار ACTUATOR
گدارP1313خطای خسارت آسیب کاتالیست نرخ نادرست - بانک 1
گدارP1314خطای خسارت آسیب کاتالیست نرخ نادرست - بانک 2
گدارP1315خطای مداوم
گدارP1316مدار تزریق / IDM al_dtc_temp شناسایی شد
گدارP1317مدار تزریق / IDM al_dtc_temp به روز نشده است
گدارP1318مدار سنسور موقعیت پیستون زمان بندی انژکتور
گدارP1319محدوده / عملکرد مدار سنسور موقعیت پیستون زمان انژکتور
گدارP1331TURBOCHARGER / SUPERCHARGER BOOST HIGH SIDE CONTROL CIRCUIT / OPEN
گدارP1334EGR عملکرد سنسور موقعیت دریچه گاز حداقل / حداکثر توقف
گدارP1335سنسور موقعیت EGR عملکرد توقف حداقل / حداکثر
گدارP1336محدوده سنسور میل لنگ / بادامک / عملکرد
گدارP1337مدار خروجی موقعیت دریچه گاز
گدارP1340خرابی مدار B سنسور موقعیت میل بادامک
گدارP1341سنسور موقعیت میل بادامک B محدوده / عملکرد
گدارP1345SGC (موقعیت Cam) سوء عملکرد مدار سنسور/ موقعیت میل لنگ - رابطه میل بادامک
گدارP1346خرابی مدار سنسور سطح سوخت B
گدارP1347سنسور سطح سوخت B محدوده / عملکرد
گدارP1348سنسور سطح سوخت B مدار پایین است
گدارP1349سنسور سطح سوخت B مدار بالا
گدارP1350سنسور سطح سوخت B مانیتور خط متناوب/بای پس
گدارP1351مدار مانیتور تشخیصی احتراق خطای ورودی
گدارP1352سیم پیچ احتراق A - خطای مدار اولیه
گدارP1353سیم پیچ احتراق B - خطای مدار اولیه
گدارP1354سیم پیچ احتراق C - خطای مدار اولیه
گدارP1355سیم پیچ احتراق D - خطای مدار اولیه
گدارP1356از دست دادن ورودی ماژول تشخیص احتراق در PCM
گدارP1357MONITOR DIAGNOSTIC IGNITION (IDM) PULSEWIDTH تعریف نشده است
گدارP1358سیگنال مانیتور تشخیصی احتراق خارج از محدوده خودآزمایی
گدارP1359خطای مدار خروجی جرقه
گدارP1360سیم پیچ احتراق نقص مدار ثانویه
گدارP1361ولتاژ پایین مدار کنترل احتراق (IC)
گدارP1362نقص در مدار ثانویه سیم پیچ احتراق C
گدارP1363نقص در مدار ثانویه سیم پیچ احتراق D
گدارP1364سیم پیچ احتراق خطای اصلی مدار
گدارP1365خرابی مدار ثانویه سیم پیچ احتراق
گدارP1366یدکی احتراق
گدارP1367یدکی احتراق
گدارP1368یدکی احتراق
گدارP1369خرابی مانیتور نور دمای موتور
گدارP1370افزایش RMP ناکافی در طول آزمایش جرقه
گدارP1371سیم پیچ احتراق - سیلندر 1 - خطای فعال سازی اولیه
گدارP1372سیم پیچ احتراق - سیلندر 2 - خطای فعال سازی اولیه
گدارP1373سیم پیچ احتراق - سیلندر 3 - خطای فعال سازی اولیه
گدارP1374موقعیت میل لنگ (CKP)/کویل احتراق - سیلندر 4 - خطای فعال سازی اولیه
گدارP1375سیم پیچ احتراق - سیلندر 5 - خطای فعال سازی اولیه
گدارP1376سیم پیچ احتراق - سیلندر 6 - خطای فعال سازی اولیه
گدارP1378ولتاژ پایین سیستم کنترل سیستم انژکتور سوخت
گدارP1379ولتاژ سیستم سیستم کنترل ماژول FUEL INJECTOR
گدارP1380مدار شیر برقی VCT کوتاه یا باز است
گدارP1381Cam Timing Advance بیش از حد است
گدارP1382خطای برقی مدار بسته زمانبندی متغیر #1 خرابی مدار
گدارP1383Cam Timing Advance بیش از حد است
گدارP1384خرابی شیر برقی VVT
گدارP1385سوء عملکرد شیر برقی زمان بندی متغیر بادامک B
گدارP1386زمانبندی متغیر بادامک بیش از حد پیشرفته (بانک شماره 2)
گدارP1387خطای برقی مدار بسته زمانبندی متغیر #2 خرابی مدار
گدارP1388زمان متغیر بادامک بیش از حد (بانک شماره 2)
گدارP1389مدار گریز برق ورودی کم طرف پایین
گدارP138BGLOW PLUG CONTROL MODULE SYSTEM ولتاژ
گدارP1390تنظیم اکتان خارج از محدوده خودآزمایی
گدارP1391مدار ورودی کم نور (بانک شماره 1)
گدارP1392مدار ورودی Glow Plug High (بانک شماره 1)
گدارP1393مدار ورودی کم نور (بانک شماره 2)
گدارP1394مدار ورودی Glow Plug High (بانک شماره 2)
گدارP1395نقص مانیتور پلاگین (بانک شماره 1)
گدارP1396نقص مانیتور پلاگین (بانک شماره 2)
گدارP1397ولتاژ سیستم خارج از محدوده خودآزمایی
گدارP1398مدار برقی VVT مدار ورودی بالا
گدارP1399مدار گریز برق بالا ، ورودی بالا
گدارP1400ولتاژ پایین مدار سنسور الکترونیکی بازخورد فشار دیفرانسیل
گدارP1401ولتاژ بالا مدار سنسور الکترونیکی بازخورد فشار دیفرانسیل
گدارP1402دریچه اندازه گیری EGR محدود شده است
گدارP1403شیلنگ های سنسور الکترونیکی بازخورد فشار دیفرانسیل معکوس شده است
گدارP1404نقص در مدار IAT - B/ عملکرد گردش بسته گردش مجدد گاز خروجی
گدارP1405مدار دیفرانسیل فشار سنسور الکترونیکی شیلنگ بالادست
گدارP1406مدار دیفرانسیل فشار سنسور الکترونیکی شیلنگ پایین دست
گدارP1407EGR جریان مشخص نشد
گدارP1408جریان EGR از محدوده خودآزمایی خارج می شود
گدارP1409؟نقص در مدار تنظیم کننده خلاء EGR
گدارP1410سنسور فشار فشار EGR VREF ولتاژ
گدارP1411هوای ثانویه منحرف نمی شود
گدارP1412شیر بازتولید گاز خروجی (EGR) یخ زده است
گدارP1413مدار ولتاژ پایین مدار مانیتور سیستم تزریق هوای ثانویه
گدارP1414سیستم ولتاژ بالا مانیتور سیستم تزریق هوای ثانویه
گدارP1415خرابی مدار پمپ هوا/ (AIR) بانک سیستم 1
گدارP1416نقص مدار مدار هوایی/ (AIR) بانک سیستم 2
گدارP1417نقص مدار مدار امداد پورت
گدارP1418خرابی مدار شماره 1 اسپلیت هوا
گدارP1419خرابی مدار شماره 2 اسپلیت هوا
گدارP1420خرابی سنسور دمای کاتالیزور
گدارP1421آسیب کاتالیزور
گدارP1422خرابی سنسور دما EGI
گدارP1423تست عملکرد EGI ناموفق بود
گدارP1424خرابی اولیه EGI Glow Plug
گدارP1425خرابی ثانویه پلاگین براق EGI
گدارP1426EGI Mini - MAF خارج از محدوده انجام شد
گدارP1427EGI Mini - MAF اتصال کوتاه ناموفق بود
گدارP1428EGI Mini - MAF شکست مدار باز
گدارP1429خرابی اولیه پمپ هوای برقی
گدارP1430خرابی ثانویه پمپ هوای برقی
گدارP1431MISFIRE MONITOR ناتوان ، قادر به یادگیری پروفایل چرخ نیست
گدارP1432مدار کنترل حرارتی ترموستات
گدارB1555اشکال در راه اندازی / راه اندازی سیستم احتراق
گدارB1600هیچ کلیدی از طریق کنترل PATS خوانده نمی شود
گدارB1601کلید برنامه ریزی نشده PATS
گدارB1602کلید PATS کلید خوانده شد
گدارB1681سیگنال PATS TRANSCEIVER توسط کنترل PATS دریافت نمی شود
گدارB2103آنتن متصل نیست
گدارB2105ورودی موقعیت دریچه گاز از محدوده پایین
گدارB2106ورودی موقعیت دریچه گاز از محدوده بالا
گدارB2431خطای برنامه ریزی کلیدی
گدارC1160خرابی سیستم CENTER AXLE DISCONNECT (CAD)
گدارC1218خرابی لامپ هشدار دهنده ABS از مدار خارج شده است
گدارC1222ناهماهنگی سرعت چرخ
گدارC1296خطا در چرخ سرعت LF سیگنال
گدارC1297خرابی علامت RF سرعت چرخ RF
گدارC1298خرابی علامت سرعت چرخ RR
گدارC1299نقص علامت چرخ سرعت LR
گدارC1728مورد انتقال نمی تواند بین 2H و 4H انتقال یابد
گدارC1729مورد انتقال امکان انتقال بین 4H و 4L را ندارد
گدارC19704 X 4 LOW MODE LED کوتاه را به باتری تغییر دهید
گدارC19715 X 4 LOW MODE SWITCH LED CIRCUIT FAILURE
گدارP1433مدار دمای مبرد تهویه مطبوع پایین است
گدارP1434مدار دمای مبرد A/C بالا
گدارP1435محدوده/عملکرد دمای مبرد مبرد
گدارP1436مدار دمای هوا تبخیر کننده تهویه مطبوع کم است
گدارP1437مدار دمای هوا تبخیر کننده تهویه مطبوع بالا
گدارP1438محدوده/عملکرد دمای هوا تبخیر کننده A/C
گدارP1439خرابی مدار سوئیچ دمای طبقه
گدارP1440شیر تخلیه باز شده است
گدارP1442سیستم ولتاژ بالا مانیتور سیستم تزریق هوای ثانویه
گدارP1443سیستم کنترل انتشار تبخیری - سیستم خلاء - شیر برقی کنترل تصفیه یا خرابی شیر کنترل تصفیه
گدارP1444مدار سنسور جریان تصفیه ورودی کم
گدارP1445مدار سنسور جریان تصفیه ورودی بالا
گدارP1446نقص در مدار برقی تبخیری Vac
گدارP1447خطای جریان شیر بسته شدن سیستم ELC
گدارP1448نقص سیستم ELC 2
گدارP1449خرابی مدار برقی مدار تبخیری
گدارP144Aسیستم خروجی تبخیری (EVAP) PURGE VAPORLINE محدود / مسدود شده است
گدارP144Bخط خروجی تبخیری (EVAP) خط ثانویه تصفیه بخار محدود / مسدود شده است
گدارP144Cعملکرد سیستم خروج تبخیر (EVAP) جریان جریان پاک کننده در طول تقویت
گدارP1450ناتوانی سیستم کنترل انتشار تبخیر در مخزن سوخت خون
گدارP1451سیستم کنترل EVAP Canister Vent Vole Solenoid Circuit
گدارP1452ناتوانی سیستم کنترل انتشار تبخیر در مخزن سوخت خون
گدارP1453خرابی سوپاپ فشار مخزن سوخت
گدارP1454نقص در تست خلاء سیستم تبخیری
گدارP1455نشت یا انسداد قابل توجه در سیستم کنترل انتشار تبخیر
گدارP1456خرابی مدار سنسور دما مخزن سوخت
گدارP1457قادر به کشیدن خلاء در مخزن نیست
گدارP1458کنترل زمان سوزاندن SOLENOID
گدارP1459سیستم بازآرایی تهویه مطبوع را از محدوده خودآزمایی خارج کنید
گدارP145Bدر زمان خودآزمایی تقاضای تهویه مطبوع فعال نیست
گدارP1460نقص در مدار قطع کننده تهویه مطبوع گاز باز گسترده
گدارP1461مدار سنسور فشار تهویه مطبوع ورودی کم
گدارP1462مدار سنسور فشار تهویه مطبوع ورودی بالا
گدارP1463سنسور فشار تهویه مطبوع تغییر فشار کافی نیست
گدارP1464ACCS به PCM High در حین خودآزمایی
گدارP1465خرابی مدار رله A/C
گدارP1466سنسور دمای مبرد/سیستم نقص عملکرد مدار
گدارP1467خرابی سنسور دمای کمپرسور A/C
گدارP1468خطای مدار باز SSPOD یا مدار بسته
گدارP1469دوره دوچرخه سواری تهویه مطبوع کم
گدارP1470دوره دوچرخه سواری تهویه مطبوع بسیار کوتاه است
گدارP1471خرابی عملکرد Electrodrive Fan 1 (سمت راننده)
گدارP1472خرابی عملکرد Electrodrive Fan 2 (سمت سرنشین)
گدارP1473Fan Secondary High با طرفداران خاموش
گدارP1474کنترل فن پایین مدار اولیه
گدارP1475خرابی مدار رله فن (پایین)
گدارP1476خرابی مدار رله فن (بالا)
گدارP1477نقص اضافی مدار رله فن
گدارP1478خطای راننده فن خنک کننده
گدارP1479مدار اولیه کنترل فن بالا
گدارP1480Low Fan Secondary Low با طرفداران کم روشن
گدارP1481Fan Secondary Low با طرفداران بالا روشن است
گدارP1482SCP
گدارP1483قدرت خنک کننده فن از قرعه کشی معمولی فراتر رفت
گدارP1484ماژول کنترل بار متغیر پین 1 باز است
گدارP1485خرابی مدار EGRV
گدارP1486خرابی مدار EGRATI
گدارP1487خرابی مدار برقی EGRCHK
گدارP1488اگزوز (صدا خفه کن) BYPASS CONTROL CIRCUIT
گدارP1489مدار کنترل گرمکن مثبت (PCV) مدار کنترل
گدارP1490نقص در مدار سلونوئید امداد هوایی ثانویه
گدارP1491خرابی مدار الکتریکی سوئیچ ثانویه
گدارP1492خرابی مدار سلونوئید APLSOL
گدارP1493خرابی مدار برقی RCNT
گدارP1494خرابی مدار برقی SPCUT
گدارP1495خرابی مدار برقی TCSPL
گدارP1496EGR STEPPER MOTOR 1 CONTROL CIRCUIT LOW / HIGH
گدارP1497EGR STEPPER MOTOR 2 CONTROL CIRCUIT LOW / HIGH
گدارP1498EGR STEPPER MOTOR 3 CONTROL CIRCUIT LOW / HIGH
گدارP1499EGR STEPPER MOTOR 4 CONTROL CIRCUIT LOW / HIGH
گدارP1500سنسور سرعت خودرو متناوب
گدارP1501ماژول سرعت سنج و سرعت سنج قابل برنامه ریزی/سنسور سرعت خودرو نقص مدار متناوب
گدارP1502پیام سرعت خودرو یا اطلاعات ترمز نامعتبر یا مفقود شده است
گدارP1503خطای سنسور سرعت کمکی
گدارP1504خرابی مدار کنترل هوای ورودی
گدارP1505سیستم کنترل هوای بیکار در گیره تطبیقی
گدارP1506خطای کنترل هوای بیکار بر روی سرعت
گدارP1507خطای کنترل سرعت هوای خالی
گدارP1508مدار سیستم کنترل بیکار باز می شود
گدارP1509مدار سیستم کنترل بیکار کوتاه شده است
گدارP1510خرابی مدار سیگنال بیکار
گدارP1511سوء عملکرد مدار سوئیچ بیکار (دریچه گاز کنترل الکتریکی)
گدارP1512کنترل دونده ورودی منیفولد بسته شده است
گدارP1513کنترل دونده ورودی منیفولد بسته شده است
گدارP1514بار زیاد خنثی/درایو
گدارP1515خرابی مدار جریان الکتریکی
گدارP1516خطای ورودی کنترل ورودی منیفولد ورودی
گدارP1517خطای ورودی کنترل ورودی منیفولد ورودی
گدارP1518خطای کنترل دونده ورودی منیفولد - باز مانده است
گدارP1519؟کنترل دونده ورودی منیفولد باز شده است
گدارP151Aعملکرد کنترل کننده MANIFOLD RUNNER CONTROLLER
گدارP1520؟خطای مدار کنترل دونده ورودی منیفولد
گدارP1521سوء عملکرد مدار گیربکس ورودی متغیر شماره 1
گدارP1522سوء عملکرد مدار گیربکس ورودی متغیر شماره 2
گدارP1523خرابی مدار سلونوئید IVC
گدارP1524سیستم برقی ورودی متغیر
گدارP1525سیستم سوپاپ بای پس هوا
گدارP1526سیستم بای پس هوایی
گدارP1527نقص در مدار سلونوئید Warmup را تسریع کنید
گدارP1528خرابی مدار شیر برقی دریچه گاز فرعی
گدارP1529نقص مدار مدار برقی SCAIR
گدارP1530مدار کلاچ کمپرسور باز یا کوتاه به A/C
گدارP1531تست نامعتبر - حرکت پدال شتاب دهنده
گدارP1532خرابی مدار IMCC ، بانک B
گدارP1533خرابی مدار AAI
گدارP1534سوئیچ اینرسی فعال شد
گدارP1535محدوده/عملکرد سرعت فن دمنده
گدارP1536خرابی مدار ترمز پارکینگ
گدارP1537کنترل دونده ورودی منیفولد باز شده است
گدارP1538کنترل دونده ورودی منیفولد باز شده است
گدارP1539جریان کلاچ کمپرسور برق به کولر گازی فراتر از رسم جریان عادی است
گدارP1540خرابی مدار سوپاپ بای پس هوا
گدارP1542PRIMARY PCM ID CIRCUIT (DUAL PCM APPLICATION)
گدارP1548محدود کردن فیلتر هوا موتور
گدارP1549اتصال خنک کننده سوپاپ دمای دمای چندگانه ورودی
گدارP1550سنسور فشار فرمان فرمان خارج از محدوده خودآزمایی
گدارP1551سیلندر 1 انژکتور محدوده مدار / عملکرد
گدارP1552سیلندر 2 انژکتور محدوده مدار / عملکرد
گدارP1553سیلندر 3 انژکتور محدوده مدار / عملکرد
گدارP1554سیلندر 4 انژکتور محدوده مدار / عملکرد
گدارP1555سیلندر 5 انژکتور محدوده مدار / عملکرد
گدارP1556سیلندر 6 انژکتور محدوده مدار / عملکرد
گدارP1557سیلندر 7 انژکتور محدوده مدار / عملکرد
گدارP1558سیلندر 8 انژکتور محدوده مدار / عملکرد
گدارP1561مدار سنسور فشار خط ترمز
گدارP1562PCM B+ VOLTAGE LOW (KAM POWER)
گدارP1565فرمان کنترل سرعت از محدوده بالا خارج می شود
گدارP1566فرمان کنترل سرعت خارج از محدوده کم است
گدارP1567تداوم مدار خروجی کنترل سرعت
گدارP1568کنترل سرعت قادر به نگه داشتن سرعت نیست
گدارP1569دور کنترل MANIFOLD RUNNER CONTROL LOW را پایین بیاورید
گدارP1570مدار کنترل راننده چندمنظوره مصرف بالا
گدارP1571خرابی سوئیچ ترمز
گدارP1572خرابی مدار سوئیچ پدال ترمز
گدارP1573موقعیت دریچه گاز موجود نیست
گدارP1574اختلاف سنسور موقعیت دریچه گاز با سنسورها
گدارP1575موقعیت پدال خارج از محدوده خودآزمایی
گدارP1576موقعیت پدال در دسترس نیست
گدارP1577اختلاف سنسور موقعیت پدال btwn سنسورها
گدارP1578قدرت ETC کمتر از تقاضا
گدارP1579ETC در حالت محدود کردن قدرت
گدارP1580مانیتور الکترونیکی دریچه گاز ساقط کردن PCM
گدارP1581خرابی مانیتور دریچه گاز الکترونیکی
گدارP1582داده های مانیتور الکترونیکی دریچه گاز موجود است
گدارP1583کروز مانیتور دریچه گاز الکترونیکی غیرفعال است
گدارP1584TCU خطای مدار IPE را تشخیص داد
گدارP1585نقص در واحد کنترل دریچه گاز
گدارP1586واحد کنترل دریچه گاز نقص در موقعیت دریچه گاز
گدارP1587خطای فرمان تعدیل شده واحد کنترل دریچه گاز
گدارP1588واحد کنترل دریچه گاز از دست دادن فنر برگشت را تشخیص داد
گدارP1589TCU قادر به کنترل زاویه دریچه گاز مطلوب نیست
گدارP1594خاموش شدن اجباری موتور - خرابی سیستم راه اندازی از راه دور ، بدون زمان خودرو
گدارP1595خاموش کردن اجباری موتور - خطای سیستم راه اندازی از راه دور ، محدوده انتقال در پارک نیست
گدارP1600از دست دادن قدرت KAM ؛ مدار باز
گدارP1601خطای ارتباط سریال ECM/TCM
گدارP1602خطای ارتباطی ایموبیلایزر/ECM
گدارP1603نقص EEPROM
گدارP1604کد کلمه بدون پیشنهاد
گدارP1605خطای تست حافظه PCM Keep Alive Memory
گدارP1606نقص مدار O/P رله کنترل ECM
گدارP1607خرابی مدار MIL O/P
گدارP1608نقص ECM داخلی
گدارP1609خطای درایور لامپ تشخیصی
گدارP160Aخطای تنظیم مجدد گزینه های وسیله نقلیه کنترل برای تنظیم مجدد
گدارP160Bناهماهنگی ژنراتور با پیکربندی وسایل نقلیه
گدارP160Cعملکرد نرم افزار MODULE MODULE
گدارP160Dعملکرد کنترل ولتاژ داخلی ماژول کنترل
گدارP160Eخطای PCM / ECM / TCM حافظه غیررسمی تصادفی (NVRAM)
گدارP160Fعملکرد PCM / ECM / TCM حافظه غیررسمی تصادفی (NVRAM)
گدارP1610SBDS Interactive al_dtc_temp
گدارP1611SBDS Interactive al_dtc_temp
گدارP1612SBDS Interactive al_dtc_temp
گدارP1613SBDS Interactive al_dtc_temp
گدارP1614SBDS Interactive al_dtc_temp
گدارP1615SBDS Interactive al_dtc_temp
گدارP1616SBDS Interactive al_dtc_temp
گدارP1617SBDS Interactive al_dtc_temp
گدارP1618SBDS Interactive al_dtc_temp
گدارP1619SBDS Interactive al_dtc_temp
گدارP161Aپاسخ نادرست از ماژول کنترل IMMOBILIZER
گدارP1620SBDS Interactive al_dtc_temp
گدارP1621ماژول کنترل عملکرد حافظه دراز مدت/ کلمات کد Immobilizer مطابقت ندارند
گدارP1622شناسه ایموبیلایزر مطابقت ندارد
گدارP1623کد ایموبلایزر Word/ID ID نوشتن شکست
گدارP1624سیستم ضد سرقت
گدارP1625مدار فن ولتاژ به ماژول کنترل بار خودرو تشخیص داده نمی شود
گدارP1626ولتاژ به مدار ماژول کنترل بار خودرو تشخیص داده نشد
گدارP1627ولتاژ منبع تغذیه خارج از محدوده
گدارP1628خطای ورودی منبع تغذیه احتراق ماژول
گدارP1629نقص تنظیم کننده داخلی ولتاژ
گدارP162Dعملکرد کنترل کنترل داخلی ماژول CRUISE CONTROL
گدارP162Eعملکرد کنترل داخلی PTO CONTROL MODULE PTO
گدارP162Fاستارت موتور غیر فعال است - زمان حرکت موتور بسیار طولانی است
گدارP1630نقص داخلی Vref
گدارP1631شروع سرقت بازدارنده فعال کردن سیگنال درست نیست/ خرابی رله اصلی (نگه داشتن قدرت)
گدارP1632خرابی سنسور/مدار نقص خرابی دینام هوشمند
گدارP1633ولتاژ KAM بسیار پایین است
گدارP1634خرابی مدار پیوند خروجی داده
گدارC1979نقص مدار IWE SOLENIOD
گدارC1980IWE SOLENIOD کوتاه به باتری
گدارP1000تست مانیتور OBD-II ناقص است
گدارP1001آزمون KOER کامل نمی شود
گدارP1008مهندس احتراق برای تولید ناهنجار خط مشی
گدارP100Fکنترل فشار ضایعات / همبستگی بارو
گدارP1011محدوده / عملکرد مدار سنسور فشار کنترل پسماند
گدارP1012مدار سنسور فشار کنترل فشار ضعیف
گدارP1013مدار سنسور فشار پساب کنترل بالا
گدارP1014کنترل ضایعات فشار سنسور مدار قطع کننده / نامنظم
گدارP1015کنترل فشار ضایعات کمتر از آنچه انتظار می رفت
گدارP1016فشار كنترل پسماند بالاتر از حد انتظار است
گدارP1039سیگنال سرعت خودرو گم شده یا نامناسب است
گدارP1048خطای تحویل سوخت متناوب
گدارP1051سیگنال سوئیچ ترمز گم شده یا نامناسب است
گدارP1100سنسور جریان هوای جرمی متناوب
گدارP1101سنسور جریان هوای جرم خارج از محدوده خودآزمایی
گدارP1102سنسور MAF در محدوده اما کمتر از حد انتظار
گدارP1103سنسور MAF در محدوده اما بالاتر از حد انتظار
گدارP1104نقص زمین MAF
گدارP1635نسبت تایر / محور خارج از محدوده قابل قبول
گدارP1636خطای ارتباط تراشه امضای القایی
گدارP1637می تواند خطای مدار / شبکه ECM / ABSCM را پیوند دهد
گدارP1638می تواند مدار ECM / INSTM مدار / شبکه را به هم متصل کند
گدارP1639مسدود کردن شناسه خودرو خراب است یا برنامه ریزی نشده است
گدارP163Eخطای برنامه ریزی ماژول کنترل انتقال
گدارP163Fشناسه انتقال مسدود شده است ، برنامه ریزی نشده است
گدارP1640DTC های پیشرانه موجود در ماژول دیگر
گدارP1641خرابی مدار اولیه پمپ سوخت
گدارP1642مدار پمپ سوخت مانیتور مدار ورودی بالا
گدارP1643مدار پمپ سوخت مانیتور کم ورودی
گدارP1644خرابی مدار کنترل سرعت پمپ سوخت
گدارP1645سوئیچ مدار سوئیچ مقاومت پمپ سوخت
گدارP1646چیپ کنترل سنسور خطی O2 (بانک 1)
گدارP1647چیپ کنترل سنسور خطی O2 (بانک 2)
گدارP1649ماژول پمپ انژکتور سوخت
گدارP164AO2 SENSOR POSITIVE CURRENT CIRCUIT PERFORMANCE (BANK 1 SENSOR 1)
گدارP164BO2 SENSOR POSITIVE CURRENT CIRCUIT PERFORMANCE (BANK 2 SENSOR 1)
گدارP164Dشناسه رانندگی تمام چرخ مسدود شده ، برنامه ریزی نشده است
گدارP1650سوئیچ فشار فرمان از محدوده خودآزمایی خارج می شود
گدارP1651سوئیچ فشار فرمان ، خطای ورودی
گدارP1652مانیتور IAC غیرفعال توسط سوئیچ PSP روشن نشد
گدارP1653خرابی مدار خروجی فرمان
گدارP1654نقض مدار غلبه بر گردش مجدد
گدارP1655استارت مدار را خراب کنید
گدارP1656می توانید PCM / PCM CIRCUIT / NETWORK را پیوند دهید
گدارP1657می توانید عملکرد خرابی تراشه را پیوند دهید
گدارP165Fخطای گزینه های خودرو PCM / ECM / TCM
گدارP1660سیگنال بررسی مدار خروجی بالا است
گدارP1661سیگنال بررسی مدار خروجی کم است
گدارP1662خرابی مدار IDM_EN
گدارP1663نقص در مدار سیگنال فرمان تقاضای سوخت
گدارP1667خرابی مدار CI
گدارP1668PCM - خطای ارتباطات IDM
گدارP1670سیگنال بازخورد الکترونیکی شناسایی نشد
گدارP1674نرم افزار کنترل ماژول فاسد شده است
گدارP1678مدار کنترل لامپ فشار روغن کم
گدارP167Fکالیبراسیون غیر نصب شده مشخص شد
گدارP1680خرابی پمپ روغن اندازه گیری
گدارP1681خرابی پمپ روغن اندازه گیری
گدارP1682خرابی پمپ روغن اندازه گیری
گدارP1683خرابی مدار سنسور دما دما پمپ روغن
گدارP1684خرابی مدار سنسور موقعیت پمپ روغن اندازه گیری
گدارP1685خرابی مدار موتور پله اندازه گیری پمپ روغن
گدارP1686خرابی مدار موتور پله اندازه گیری پمپ روغن
گدارP1687خرابی مدار موتور پله اندازه گیری پمپ روغن
گدارP1688خرابی مدار موتور پله اندازه گیری پمپ روغن
گدارP1689خرابی مدار سلونوئید کنترل فشار روغن
گدارP1690خرابی مدار مدار برقی Wastegate
گدارP1691خرابی مدار سلونوئید کنترل فشار توربو
گدارP1692خرابی مدار سلونوئید توربو کنترل
گدارP1693خرابی مدار کنترل توربو شارژ
گدارP1694سوء عملکرد مدار توربو شارژ
گدارP1698پمپ سوخت شروع کننده اولیه مدار باز / باز کنید
گدارP169Dپمپ سوخت شروع کننده دوم مدار پایین پایین
گدارP169Eمدار پمپ سوخت شروع مجدد مدار دوم بالا
گدارP1700مشکلات سیستم انتقال نیرو
گدارP1701خطای تعامل معکوس
گدارP1702مشکلات سیستم انتقال نیرو
گدارP1703ترمز روشن/خاموش ترمز را از محدوده خودآزمایی خارج کنید
گدارP1704مشکلات سیستم انتقال نیرو
گدارP1705سنسور موقعیت اهرم دستی خارج از محدوده خودآزمایی
گدارP1706مشاهده سرعت بالای خودرو در پارک
گدارP1707Transfer Case Neutral Indicator Hard Fault در حال حاضر
گدارP1708خرابی مدار سوئیچ کلاچ
گدارP1709پارک یا موقعیت خنثی را از محدوده خودآزمایی خارج کنید
گدارP170Eعملکرد کلاچ DORIVED TORQUE PORFORMANCE
گدارP170Fسوپاپ فشار فشار کلاچ ناموفق بود
گدارP1710مشکلات سیستم انتقال نیرو
گدارP1711سنسور دمای سیال انتقال خارج از محدوده خودآزمایی
گدارP1712نقص در سیگنال درخواست کاهش گشتاور ترانس
گدارP1713مشکلات سیستم انتقال نیرو
گدارP1714خطای امضای استقرایی SSA
گدارP1715خطای امضای استقرایی SSB
گدارP1716خطای امضای استقرایی SSC
گدارP1717نقص در امضای القایی SSD
گدارP1718سنسور TFT در محدوده شکست بالا
گدارP1719سیگنال گشتاور موتور
گدارP1720خرابی مدار سرعت خودرو (متر)
گدارP1721نسبت نادرست چرخ دنده 1
گدارP1722نسبت نادرست چرخ دنده 2
گدارP1723نسبت نادرست Gear 3
گدارP1724نسبت نادرست چرخ دنده 4
گدارP1725افزایش ناکافی سرعت موتور در حین خودآزمایی
گدارP1726کاهش سرعت موتور در حین خودآزمایی
گدارP1727خرابی امضای القایی سلونوئید کلاچ ساحلی
گدارP1728خطای برگه انتقال
گدارP1729خطای سوئیچ 4 × 4 کم
گدارP1730نقص کنترل چرخ دنده 2,3,5،XNUMX،XNUMX
گدارP1731نقص 1-2 شیفت
گدارP1732نقص 2-3 شیفت
گدارP1733نقص 3-4 شیفت
گدارP1734نقص در کنترل دنده
گدارP1735خرابی مدار سوئیچ دنده اول
گدارP1736خرابی مدار سوئیچ دنده دوم
گدارP1737سیستم برقی قفل شونده
گدارP1738خطای زمان شیفت
گدارP1739سیستم برقی لغزش
گدارP1740مشکلات سیستم انتقال نیرو
گدارP1741خطای کنترل کلاچ مبدل گشتاور
گدارP1742خرابی شیر برقی کلاچ مبدل گشتاور
گدارP1743خرابی شیر برقی کلاچ مبدل گشتاور
گدارP1744سیستم کلاچ مبدل گشتاور در حالت خاموش گیر کرده است
گدارP1745مشکلات سیستم انتقال نیرو
گدارP1746شیر برقی کنترل فشار الکترونیکی - مدار باز
گدارP1747شیر برقی کنترل فشار الکترونیکی - اتصال کوتاه
گدارP1748نقص EPC
گدارP1749سلونوئید کنترل فشار الکترونیکی پایین افت کرد
گدارP174Eسرعت خروجی خروجی / ABS WHEEL SPEED SPEED CORLELATION
گدارP174Fکنترل لامپی را فعال / غیرفعال کنید
گدارP1750یادگیری تطبیقی ​​کلاچ انجام نشده است
گدارP1751Shift Solenoid No. 1 Performance
گدارP1754خرابی مدار سلونوئید کلاچ ساحلی
گدارP1755خرابی سنسور سرعت متوسط ​​(ISS)
گدارP1756Shift Solenoid No. 2 Performance
گدارP17592-4 سوء عملکرد سوپاپ خطای ترمز
گدارP175Aمایع انتقال در دمای بالاتر - پمپ سیال انتقال برق غیرفعال است
گدارP1760مشکلات سیستم انتقال نیرو
گدارP1761Shift Solenoid No. 3 Performance
گدارP1762مشکلات سیستم انتقال نیرو
گدارP1763مدار سوئیچ فشار پایین و معکوس
گدارP1764سوء عملکرد سوپاپ کم و معکوس سوء عملکرد
گدارP1765خرابی مدار سلونوئید زمان بندی
گدارP1767مشکلات سیستم انتقال نیرو
گدارP1768عملکرد / عادی / حالت زمستانی نقص ورودی
گدارP1769خطای مدولاسیون گشتاور گیربکس AG4
گدارP176Cخطای کنترل قفل انتخاب کننده محدوده انتقال
گدارP1770خرابی مدار سلونوئید کلاچ
گدارP1771مدار سنسور موقعیت دریچه گاز بالا
گدارP1772مدار سنسور موقعیت دریچه گاز پایین
گدارP1773می توانید PCM / FUEL FIRED HEATER SALFUNCTION را پیوند دهید
گدارP1775خطای سیستم انتقال MIL
گدارP1776خطای مدت زمان درخواست عقب انداز احتراق
گدارP1777خطای مدار درخواست عقب انداز احتراق
گدارP1778خرابی مدار I/P دنده عقب
گدارP1779خرابی مدار TCIL
گدارP1780مدار سوئیچ کنترل انتقال از محدوده خودآزمایی خارج است
گدارP1781سوئیچ کم 4 × 4 خارج از محدوده خودآزمایی است
گدارP1782مدار P/ES خارج از محدوده خودآزمایی
گدارP1783انتقال بیش از حد دما
گدارP1784مشکلات سیستم انتقال نیرو
گدارP1785مشکلات سیستم انتقال نیرو
گدارP1786مشکلات سیستم انتقال نیرو
گدارP1787مشکلات سیستم انتقال نیرو
گدارP1788مشکلات سیستم انتقال نیرو
گدارP1789مشکلات سیستم انتقال نیرو
گدارP1790خرابی مدار TP (مکانیکی)
گدارP1791خرابی مدار TP (الکتریکی)
گدارP1792خرابی مدار فشار فشارسنج
گدارP1793خرابی مدار ورودی هوای ورودی
گدارP1794خرابی مدار ولتاژ باتری
گدارP1795خرابی مدار سوئیچ بیکار
گدارP1796خرابی مدار سوئیچ Kick Down
گدارP1797خرابی مدار سوئیچ خنثی
گدارP1798خرابی مدار دمای مایع خنک کننده
گدارP1799خرابی مدار سوئیچ را نگه دارید
گدارP1800خرابی مدار کلید سوئیچ ایمنی کلاچ گیربکس
گدارP1801کلاچ گیربکس قفل ایمنی کلید باز مدار باز
گدارP1802اتصال ایمنی کلاچ انتقال قدرت اتصال کوتاه به باتری
گدارP1803اتصال ایمنی کلاچ انتقال قدرت اتصال کوتاه به زمین
گدارP1804خرابی مدار نشانگر 4 چرخ متحرک با خرابی مدار
گدارP1805گیربکس 4 چرخ متحرک مدار باز مدار باز
گدارP1806اتصال کوتاه با چهار چرخ متحرک اتصال کوتاه به باتری
گدارP1807گیربکس 4 چرخ متحرک نشانگر اتصال کوتاه به زمین
گدارP1808خرابی مدار نشانگر 4 چرخ درایو گیربکس
گدارP1809گیربکس 4 چرخ متحرک مدار باز مدار باز
گدارP1810TFP Valve Position Switch Circuit/ Transmission 4-Wheel Drive نشانگر کم اتصال کوتاه به باتری
گدارP1811گیربکس 4 چرخ متحرک اتصال کوتاه اتصال کوتاه به زمین
گدارP1812گیربکس 4 چرخ متحرک حالت خرابی مدار را انتخاب کنید
گدارP1813گیربکس 4 چرخ متحرک حالت باز کردن مدار را انتخاب کنید
گدارP1814گیربکس 4 چرخ متحرک حالت اتصال کوتاه به باتری را انتخاب کنید
گدارP1815گیربکس 4 چرخ متحرک حالت اتصال کوتاه به زمین را انتخاب کنید
گدارP1816خرابی مدار سوئیچ ایمنی خنثی انتقال
گدارP1817مدار باز کلید ایمنی خنثی انتقال
گدارP1818انتقال ایمنی خنثی انتقال اتصال کوتاه به باتری
گدارP1819انتقال ایمنی خنثی انتقال اتصال کوتاه به زمین
گدارP181Fعملکرد سیستم کنترل کلاچ
گدارP1820خرابی جعبه انتقال گیربکس خرابی مدار سیم پیچ رله جهت عقربه های ساعت
گدارP1821جعبه دنده انتقال سیم پیچ مدار باز جهت عقربه های ساعت
گدارP1822جعبه انتقال انتقال جهت عقربه های ساعت سیم پیچ رله اتصال کوتاه به باتری
گدارP1823جعبه انتقال گیربکس جهت عقربه های ساعت سیم پیچ رله اتصال کوتاه به زمین
گدارP1824خرابی مدار رله کلاچ درایو 4 چرخ متحرک
گدارP1825مدار باز رله کلاچ گیربکس 4 چرخ متحرک
گدارP1826مدار رله کلاچ پایین چهار چرخ متحرک به باتری
گدارP1827مدار رله کلاچ پایین چهار چرخ متحرک به زمین
گدارP1828خرابی مدار انتقال مدار خلاف جهت عقربه های ساعت تغییر مدار سیم پیچ سیم پیچ
گدارP1829جعبه دنده انتقال مدار خلاف جهت عقربه های ساعت رله سیم پیچ مدار باز
گدارP182Aمدار سنسور حرارت سیال دنده انتقال
گدارP182Bمحدوده / عملکرد مدار سنسور حرارت سیال دمای انتقال
گدارP182Cمدار انتقال دما سنسور دمای سیال پایین
گدارP182Dمدار انتقال حرارت دمای مدار سنسور بالا
گدارP182ETRANSFER CASE FLUID TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT CIRCUIT INTERMITTENT
گدارP1830جعبه دنده انتقال خلاف جهت عقربه های ساعت سیم پیچ رله اتصال کوتاه به باتری
گدارP1831جعبه دنده انتقال دنده عقب عقربه های ساعت سیم پیچ رله اتصال کوتاه به زمین
گدارP1832خرابی مدار انتقال قدرت گیربکس دیفرانسیل قفل دیفرانسیل
گدارP1833جعبه دنده انتقال مدار برقی دیفرانسیل قفل دیفرانسیل
گدارP1834اتصال گیربکس گیربکس دیفرانسیل قفل شونده اتصال کوتاه به باتری
گدارP1835گیربکس انتقال گیربکس دیفرانسیل قفل شونده اتصال کوتاه به زمین
گدارP1836خرابی مدار انتقال سنسور سرعت جلو محور
گدارP1837خرابی مدار انتقال مدار سنسور سرعت شفت عقب
گدارP1105گسل فوقانی دینام دوگانه
گدارP1106خطای دینام دوگانه پایین/ مدار سنسور فشار فشار مطلق (MAP) ولتاژ متناوب بالا
گدارP1107خرابی مدار پایین دینام دوگانه/ ولتاژ پایین متناوب سنسور سنسور فشار مانیفولد (MAP)
گدارP1108خرابی مدار لامپ باتری دینام دوگانه
گدارP1109IAT - سنسور B متناوب
گدارP1110سنسور IAT (D/C) باز/کوتاه
گدارP1111مدار سنسور دمای هوای ورودی (IAT) ولتاژ زیاد متناوب
گدارP1112سنسور دمای هوای ورودی متناوب
گدارP1113سنسور IAT باز/کوتاه
گدارP1114سنسور دمای مایع خنک کننده موتور (ECT) مدار متناوب کم ولتاژ/IAT - ورودی کم مدار B
گدارP1115سنسور دمای مایع خنک کننده موتور (ECT) مدار متناوب ولتاژ بالا/IAT - مدار B ورودی بالا
گدارP1116سنسور دمای خنک کننده موتور از محدوده خودآزمایی خارج است
گدارP1117سنسور دمای خنک کننده موتور متناوب
گدارP1118مانیفولد دمای مطلق مدار ورودی کم
گدارP1119مانیفولد دمای مطلق مدار ورودی بالا
گدارP1120سنسور موقعیت دریچه گاز خارج از محدوده
گدارP1121سنسور موقعیت دریچه گاز با سنسور جریان هوای جرمی ناسازگار است
گدارP1122ولتاژ پایین متناوب سنسور موقعیت دریچه گاز (TP)
گدارP1123سنسور موقعیت دریچه گاز در محدوده بالاتر از حد انتظار
گدارP1124سنسور موقعیت دریچه گاز خارج از محدوده خودآزمایی
گدارP1838خرابی مدار انتقال گیربکس جعبه دنده
گدارP1839جعبه دنده گیربکس موتور مدار باز مدار باز
گدارP183Cمدار کنترل کننده فن خنک کننده انتقال انتقال
گدارP1840جعبه دنده انتقال موتور اتصال کوتاه موتور به باتری
گدارP1841جعبه دنده انتقال موتور اتصال کوتاه به زمین
گدارP1842خرابی مدار انتقال دنده دیفرانسیل قفل دیفرانسیل سوئیچ مدار
گدارP1843جعبه دنده انتقال قفل دیفرانسیل بازخورد سوئیچ مدار باز
گدارP1844جعبه دنده انتقال قفل دیفرانسیل بازخورد اتصال کوتاه را به باتری تغییر دهید
گدارP1845جعبه دنده انتقال قفل دیفرانسیل بازخورد اتصال کوتاه را به زمین تغییر دهید
گدارP1846خرابی مدار انتقال صفحه تماس با صفحه 'A' خرابی مدار
گدارP1847مورد انتقال گیربکس صفحه تماس با صفحه باز "A"
گدارP1848انتقال گیربکس مورد تماس صفحه "A" اتصال کوتاه به باتری
گدارP1849انتقال گیربکس مورد تماس صفحه "A" اتصال کوتاه به زمین
گدارP1850خرابی مدار انتقال صفحه تماس با صفحه 'B' خرابی مدار
گدارP1851انتقال گیربکس مورد تماس صفحه "B" مدار باز
گدارP1852انتقال گیربکس مورد تماس صفحه "B" اتصال کوتاه به باتری
گدارP1853انتقال گیربکس مورد تماس صفحه "B" اتصال کوتاه به زمین
گدارP1854خرابی مدار انتقال صفحه تماس C 'خرابی مدار
گدارP1855مورد انتقال گیربکس صفحه تماس با C 'مدار باز
گدارP1856انتقال گیربکس مورد تماس صفحه "C" اتصال کوتاه به باتری
گدارP1857انتقال گیربکس مورد تماس صفحه "C" اتصال کوتاه به زمین
گدارP1858خرابی مدار انتقال صفحه تماس با صفحه 'D' خرابی مدار
گدارP1859مورد انتقال گیربکس صفحه تماس با صفحه باز 'D'
گدارP185ACURC-UP INPUT SWITCH CIRCUIT HIGH
گدارP185Bمدار متفاوت شاخص قفل کردن پایین
گدارP185Cمدار متفاوت شاخص قفل بالا
گدارP185Dعملکرد مختلف کنترل مدار قفل کردن
گدارP1860TCC PWM Solenoid Circuit Electrical/ Transmission Case Transfer Case Translate Case Contact Plate 'D' Short circuit to Battery
گدارP1861انتقال گیربکس مورد تماس صفحه "D" اتصال کوتاه به زمین
گدارP1862خرابی مدار انتقال مدار تماس با صفحه مدار خرابی مدار
گدارP1863جعبه دنده انتقال مدار تماس صفحه برق مدار باز
گدارP1864جعبه دنده انتقال صفحه تماس با برق کوتاه به باتری
گدارP1865جعبه دنده انتقال اطلاعات تماس صفحه برق کوتاه به زمین
گدارP1866نگرانی سیستم مورد انتقال انتقال - سرویس مورد نیاز است
گدارP1867خرابی مدار انتقال خط تماس با صفحه خرابی مدار کلی
گدارP1868خرابی مدار نشانگر درایو چهار چرخ اتوماتیک (لامپ)
گدارP1869اتصال نشانگر درایو چهار چرخ اتوماتیک (لامپ) اتصال کوتاه به باتری
گدارP186Dگیربکس CLUTCH ACTUATOR
گدارP186Eنشت فیلتر روغن مختلف
گدارP186Fماژول کنترل های مختلف - ناسازگاری نرم افزار
گدارP1870لغزش قطعه انتقال/ انتقال مکانیکی انتقال مورد 4 × 4 سوئیچ مدار
گدارP1871جعبه انتقال مکانیکی جعبه انتقال 4 × 4 سوئیچ اتصال کوتاه به باتری
گدارP1872خرابی مدار چراغ قفل محور محور چهار چرخ متحرک
گدارP1873چراغ قفل محور محور مکانیکی انتقال قدرت 4 چرخ مدار کوتاه به باتری
گدارP1874خرابی مدار سنسور اثر سنسور جلوه انتقال اتوماتیک
گدارP1875انتقال قدرت سنسور جلوه اتوماتیک سنسور اتصال کوتاه به باتری / 4WD مدار کم سوئیچ الکتریکی
گدارP1876خرابی مدار انتقال قدرت گیربکس 2 چرخ چرخ برقی
گدارP1877جعبه دنده انتقال گیربکس دوچرخ مدار برقی اتصال کوتاه به باتری
گدارP1878خرابی مدار انتقال نیرو قطع مدار برقی
گدارP1879جعبه انتقال انتقال مدار باز مدار برقی غیر فعال
گدارP187Aولتاژ پایین سیستم کنترل مبدل مورد - قفل کردن عقب متفاوت غیرفعال است
گدارP187Bاندازه تایر خارج از محدوده قابل قبول - عملکرد AWD غیر فعال / محدود
گدارP1880جعبه انتقال گیربکس غیرفعال شیر برقی کوتاه به باتری
گدارP1881خرابی مدار سوئیچ سطح خنک کننده موتور ، GEM
گدارP1882سوئیچ سطح خنک کننده موتور اتصال کوتاه به زمین
گدارP1883خرابی مدار سوئیچ سطح خنک کننده موتور ، GEM
گدارP1884مدار لامپ سطح خنک کننده موتور کوتاه به زمین است
گدارP1885جعبه انتقال گیربکس غیر فعال شده برقی کوتاه به زمین
گدارP1886شکست اولیه 4X4
گدارP1887خرابی 4 سیلندر درایو CONTROL SOLENOID CIRCUIT CIRCUIT
گدارP1888خرابی مدار سنسور حرارت روغن مختلف
گدارP1889عملکرد پمپ فشار روغن
گدارP188Aدمای مختلف روغن بسیار بالا / خیلی پایین
گدارP188Bمدار کنترل کلاچ درایو تمام چرخ
گدارP188Cمدار ارتباطی ALL MODULE RELAY DRIVE WHEEL DRIVE
گدارP188DALL FIRED DRIVE RELAY MODULE FEEDBACK CIRCUIT
گدارP188Eمدار کنترل پمپ فشار روغن
گدارP1890انتقال 4WD حالت را انتخاب کنید برگشت مدار ورودی خرابی
گدارP1891مورد انتقال گیربکس تماس صفحه صفحه مدار باز مدار باز
گدارP1900مشکلات سیستم انتقال نیرو
گدارP1901نقص متناوب مدار TSS
گدارP1906رله ضربه ای باز یا اتصال کوتاه به زمین را بکشید
گدارP1907Kickdown نگه داشتن رله باز یا اتصال کوتاه به زمین
گدارP1908شیر برقی مدار انتقال فشار باز یا کوتاه به زمین
گدارP1909مدار سنسور Trans Temp باز یا کوتاه شده به Pwr یا Gnd
گدارP1910VFS A فشار خروجی کم انجام شد
گدارP1911خروجی فشار VFS B کم انجام شد
گدارP1912خروجی فشار VFS C پایین انجام نشد
گدارP1913سوئیچ فشار سوء عملکرد مدار
گدارP1914Manf Shifted Automatic (MSA) Sw Circuit Malf
گدارP1915خرابی مدار سوئیچ معکوس
گدارP1916خرابی سنسور سرعت درام کلاچ بالا
گدارP1917سنسور سرعت درام کلاچ بالا متناوب
گدارP1918خرابی مدار نمایش محدوده انتقال
گدارP1919سیگنال دمای موتور خنک کننده
گدارP1920سیگنال سرعت موتور
گدارP1921سیگنال محدوده انتقال
گدارP1934سیگنال سرعت خودرو
گدارP1935کلید ترمز / سیگنال سنسور
گدارP193Bسیگنال دریچه گاز / پدال
گدارP193Cسیگنال زاویه چرخ فرمان
گدارP193Dسیگنال ورودی چند منظوره CRUISE CONTROL
گدارP193Eسیگنال درخواست کلاچ تهویه مطبوع
گدارP193Fناهنجار سیگنال سرعت وسایل نقلیه
گدارP1A02انتقال یک روش عملکرد کلاچ
گدارP1A03رانندگی با یک موتور خاموش به دور موتور
گدارP1A04مدار خاموش ژنراتور
گدارP1A05سیگنال سرعت موتور مورد نظر
گدارP1A06سیگنال حالت خودرو
گدارP1A07عملکرد ولتاژ بالا INVERTER
گدارP1A08سیگنال حالت ژنراتور
گدارP1A0Cماژول کنترل HYBRID POWERTRAIN - موتور غیر فعال است
گدارP1A0Dماژول کنترل HYBRID POWERTRAIN - ژنراتور غیر فعال است
گدارP1A0Eماژول کنترل HYBRID POWERTRAIN - موتور غیرفعال
گدارP1A0Fماژول کنترل HYBRID POWERTRAIN - خودرو غیرفعال است
گدارP1A10ماژول کنترل HYBRID POWERTRAIN - باتری غیر فعال است
گدارP1A11MODULE HYBRID POWERTRAIN CONTROL - یک راه کلاچ غیر فعال است
گدارP1A12ماژول کنترل HYBRID POWERTRAIN - ترمز ژنراتور غیر فعال است
گدارP1A13MODULE HYBRID POWERTRAIN CONTROL - ترمز احیا کننده غیر فعال است
گدارP1A14ماژول کنترل HYBRID POWERTRAIN - انتقال غیرفعال شد
گدارP1A16مدار کنترل ولتاژ متغیر مدار کنترل ولتاژ
گدارP1A17پردازنده کنترل کننده ولتاژ متغیر
گدارP1A18مدار سنسور دماسنج کنترل کننده ولتاژ متغیر
گدارP1A19مدار متغیر ولتاژ سنسور دمای حرارتی راننده
گدارP1A1Aکنترل کننده ولتاژ متغیر در دمای بالاتر
گدارP1A1Bماژول کنترل سیستم ترمز - موتور اجرایی اجباری
گدارU1003ساعت سیستم
گدارU1006SUB NETWORK CAN INISALISION FAILURE
گدارU1010داده های مانیتورینگ داخلی کنترل داخلی نامعتبر که از PCM HYBRID/EV دریافت شده است
گدارU1011SCP (J1850) داده های نامعتبر یا از دست رفته
گدارU1021SCP (J1850) داده های نامعتبر یا از دست رفته برای ورودی حسگر کلاچ تهویه مطبوع
گدارU1029ارتباط از دست رفته با ماژول کنترل سیستم ترمز
گدارU1039SCP (J1850) داده های نامعتبر یا از دست رفته برای سرعت وسایل نقلیه
گدارU1051SCP (J1850) داده های نامعتبر یا از دست رفته برای ورودی ترمز
گدارU1055ارتباط از دست رفته با ماژول کنترل INSTRUMENT PANEL CLUSTER (IPC)
گدارU1058J1850 SCP Trans Fluid Temp Invalid - Instr Clstr
گدارU1059J1850 SCP TranS/Transaxle PRNDL نامعتبر است - Instr Clstr
گدارU1073J1850 SCP Engine Coolent Invalid - Instr Clstr
گدارU1075SCP (J1850) داده های نامعتبر یا از دست رفته برای دمای روغن موتور
گدارU1131SCP (J1850) داده های نامعتبر یا از دست رفته برای وضعیت پمپ سوخت
گدارU1135SCP (J1850) داده های نامعتبر یا ناقص برای سوئیچ / استارت شروع به کار
گدارU1260SCP (J1850) SINGLE ENDED () CIRCUIT
گدارU1261SCP (J1850) SINGLE ENDED (-) CIRCUIT
گدارU1262J1850 SCP Comm Bus Fault - Instr Clstr
گدارU1451SCP (J1850) داده های نامعتبر یا از دست رفته از ANTI - MODULE سرقت ، وسایل نقلیه غیرفعال شده
گدارU1900CAN COMMUNICATION BUS FAULT - دریافت خطا
گدارU1950خطای UBP COMMUNICATION BUS
گدارU2012پارامتر (های) پیکربندی ماشین
گدارU2015SCP (J1850) داده های نامعتبر یا از دست رفته از مدل NGV
گدارU2023خطای دریافت شده از نود خارجی
گدارU2050هیچ برنامه ای در حال حاضر موجود نیست
گدارU2051یک یا چند فایل کالیبراسیون از دست رفته / فساد
گدارU210Bارتباط از دست رفته بین کنترل پمپ سوخت و ماژول های کنترل مجدد
گدارU2226UBP اطلاعات نامعتبر از شناسه NODE 10 دلار
گدارU2306UBP اطلاعات نامعتبر از شناسه NODE 60 دلار
گدارU2511CAN-DATA MIS-MATCH (داده های دریافت شده مطابقت ندارند)
گدارP1125سنسور موقعیت دریچه گاز متناوب
گدارP1126خرابی مدار سنسور موقعیت دریچه گاز (محدوده باریک)
گدارP1127گرمکن سنسور اکسیژن گرم در طول آزمایش KOER روشن نیست
گدارP1128سیگنالهای سنسور اکسیژن گرم معکوس شدند
گدارP1129سیگنالهای سنسور اکسیژن گرم معکوس شدند
گدارP1130عدم وجود سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شده در بالادست - محدودیت سوخت مناسب - بانک شماره 1
گدارP1131عدم وجود سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شده در بالادست - سنسور نشان می دهد لاغر - بانک شماره 1
گدارP1132فقدان سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شده در بالادست - سنسور غنی نشان می دهد - بانک شماره 1
گدارP1133سنسور سوئیچینگ کافی HO2S 1
گدارP1134سنسور نسبت زمان انتقال HO2S 1
گدارP1135سیگنال سوئیچ احتراق گم شده یا نامناسب است
گدارP1136خرابی مدار کنترل فن
گدارP1137عدم وجود سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شونده در پایین دست - سنسور نشانگر لاغر - بانک شماره 1
گدارP1138فقدان سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شده پایین دست - سنسور غنی نشان می دهد - بانک شماره 1
گدارP1139نقص در مدار نشانگر آب در سوخت
گدارP1140آب در شرایط سوخت
گدارP1141نقص در مدار نشانگر محدودیت سوخت
گدارP1142شرایط محدودیت سوخت
گدارP1143محدوده/عملکرد سوپاپ کنترل هوایی
گدارP1144خرابی مدار سوپاپ کنترل هوایی
گدارP1145خطای محاسبه محاسبه شده
گدارP1148مدار کنترل ژنراتور 2
گدارP1149GENERATOR 2 MONITOR CIRCUIT HIGH
گدارP1150عدم وجود سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شده در بالادست - محدودیت سوخت مناسب - بانک شماره 2
گدارP1151عدم وجود سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شده در بالادست - سنسور نشان می دهد لاغر - بانک شماره 2
گدارP1152فقدان سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شده در بالادست - سنسور غنی نشان می دهد - بانک شماره 2
گدارP1153کنترل سوخت بانک 2 بدون تغییر
گدارP1154کنترل سوخت بانک 2 غنی شد
گدارP1155کنترل کننده سوخت جایگزین
گدارP1156سوئیچ سوئیچ انتخاب سوخت
گدارP1157عدم وجود سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شونده در پایین دست - سنسور نشانگر لاغر - بانک شماره 2
گدارP1158فقدان سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شده پایین دست - سنسور غنی نشان می دهد - بانک شماره 2
گدارP1159خرابی موتور پله سوخت
گدارP115Aسطح سوخت پایین - قدرت محدود
گدارP115ETROTTLE ACTUATOR CONTROL THROTTLE BODY AIR FLOW TRIM TRIM در حداکثر محدوده
گدارP1167تست نامعتبر است ، دریچه گاز فشار نمی آورد
گدارP1168سنسور راه آهن سوخت در محدوده کم خرابی
گدارP1169سنسور راه آهن سوخت در محدوده بالا خرابی
گدارP1170ESO - موتور خاموش موتور گسل برقی
گدارP1171نقص سنسور روتور
گدارP1172خطای کنترل روتور
گدارP1173خطای کالیبراسیون روتور
گدارP1174خطای سنسور بادامک
گدارP1175خطای کنترل بادامک
گدارP1176خطای کالیبراسیون بادامک
گدارP1177خطای همگام سازی
گدارP1178( باز کن )
گدارP117Aبیش از حد دمای روغن موتور - قدرت محدود
گدارP117Bهمبستگی سنسور دمای گاز خروجی - بانک 1
گدارP117Fکنترل فشار سوخت سوخت بیش از محدودیت های یادگیری
گدارP1180نقص سیستم تحویل سوخت - کم
گدارP1181نقص سیستم تحویل سوخت - زیاد
گدارP1182خرابی سوخت سوء عملکرد شیر برقی
گدارP1183خرابی مدار دمای روغن موتور
گدارP1184دمای روغن موتور خارج از محدوده خودآزمایی است
گدارP1185FTS High - سنسور دمای پمپ سوخت بالا
گدارP1186FTS Low - سنسور دمای پمپ سوخت کم است
گدارP1187انتخاب متغیر
گدارP1188خطای حافظه کالیبراسیون
گدارP1189خطای سیگنال سرعت پمپ
گدارP1190مقاومت کالیبراسیون خارج از محدوده
گدارP1191ولتاژ خط کلید
گدارP1192ولتاژ خارجی
گدارP1193EGR Drive Overcurrent
گدارP1194مبدل A/D ECU
گدارP1195SCP HBCC اولیه نشد
گدارP1196کلید خاموش ولتاژ بالا
گدارP1197کلید ولتاژ پایین
گدارP1198کمبود سوخت روتور پمپ کنترل
گدارP1199مدار ورودی سطح سوخت کم است
گدارP1200مدار کنترل انژکتور
گدارP1201مدار انژکتور باز / کوتاه - سیلندر شماره 1
گدارP1202مدار انژکتور باز / کوتاه - سیلندر شماره 2
گدارP1203مدار انژکتور باز / کوتاه - سیلندر شماره 3
گدارP1204مدار انژکتور باز / کوتاه - سیلندر شماره 4
گدارP1205مدار انژکتور باز / کوتاه - سیلندر شماره 5
گدارP1206مدار انژکتور باز / کوتاه - سیلندر شماره 6
گدارP1207CYLINDER 7 INJECTOR CIRCUIT باز / کوتاه شده
گدارP1208CYLINDER 8 INJECTOR CIRCUIT باز / کوتاه شده
گدارP1209خطای سیستم فشار کنترل انژکتور
گدارP120Aجریان ناکافی انژکتور سوخت دوم ، بانک 1
گدارP120Bهجوم سوخت دوم ، جریان زیاد ، بانک 1
گدارP120Cجریان ناکافی انژکتور سوخت دوم ، بانک 2
گدارP120Dهجوم سوخت دوم ، جریان زیاد ، بانک 2
گدارP120Fتنوع بیش از حد تنظیم کننده فشار سوخت
گدارP1210کنترل فشار انژکتور بالاتر از سطح مورد انتظار
گدارP1211سنسور فشار کنترل انژکتور بالا / پایین مطلوب
گدارP1212فشار کنترل انژکتور در هنگام میل لنگ تشخیص داده نمی شود
گدارP1213نقص در مدار انژکتور را شروع کنید
گدارP1214سنسور موقعیت پدال B مدار متناوب
گدارP1215سنسور موقعیت پدال C مدار کم ورودی
گدارP1216سنسور موقعیت پدال مدار C ورودی بالا
گدارP1217سنسور موقعیت پدال C مدار متناوب
گدارP1218CID بالا
گدارP1219CID پایین
گدارP1220خطای کنترل دریچه گاز سری
گدارP1221نقص سیستم کنترل کشش
گدارP1222خرابی مدار خروجی کنترل کشش
گدارP1223سنسور تقاضای پدال B مدار ورودی بالا
گدارP1224سنسور موقعیت دریچه گاز B از محدوده خودآزمایی
مقالات مشابه
اصلی » کدهای خطای کارخانه فورد