برند ماشینکد خطامقدار خطا
ولووP1101گروه استیج پاور A
ولووP1102سنسور گرمایش سنسور O2 ، بانک 1 - سنسور 1 کوتاه تا B +
ولووP1103O2 Sensor Heating Circ.، Bank1 - خروجی سنسور 1 بسیار کم است
ولووP1104Bank1 - ولتاژ سنسور 2 بسیار کم/نشت هوا
ولووP1105سنسور گرمایش سنسور O2 ، بانک 1 - سنسور 2 کوتاه تا B +
ولووP1106سنسور O2 ، بانک 2 - سنسور 1 ولتاژ بسیار کم/نشت هوا
ولووP1107سنسور گرمایش سنسور O2 ، بانک 2 - سنسور 1 کوتاه تا B +
ولووP1108O2 Sensor Heating Circ.، Bank2 - خروجی سنسور 1 بسیار کم است
ولووP1109سنسور O2 ، بانک 2 - سنسور 2 ولتاژ بسیار کم/نشت هوا
ولووP1110سنسور گرمایش سنسور O2 ، بانک 2 - سنسور 2 کوتاه تا B +
ولووP1111O2 Control (بانک 1) سیستم بسیار لاغر است
ولووP1112O2 Control (بانک 1) سیستم بسیار غنی است
ولووP1113Bank1 - Sensor1 مقاومت داخلی بسیار زیاد است
ولووP1114Bank1 - Sensor2 مقاومت داخلی بسیار زیاد است
ولووP1115O2 Sensor Heater Circ.، Bank1 - Sensor1 Short to Ground
ولووP1116O2 Sensor Heater Circ.، Bank1 - Sensor1 Open
ولووP1117O2 Sensor Heater Circ.، Bank1 - Sensor2 Short to Ground
ولووP1118O2 Sensor Heater Circ.، Bank1 - Sensor2 Open
ولووP1119O2 Sensor Heater Circ.، Bank2 - Sensor1 Short to Ground
ولووP1120O2 Sensor Heater Circ.، Bank2 - Sensor1 Open
ولووP1348مدار خروجی سیم پیچ احتراق مرحله 1
ولووP1349مدار خروجی سیم پیچ احتراق مرحله 2
ولووP1350مدار خروجی سیم پیچ احتراق مرحله 3
ولووP1354پیستون مدولاسیون Displ. مدار سنسور اشکال در عملکرد
ولووP1355Cyl.1 ، مدار احتراق مدار باز
ولووP1356Cyl.1 ، مدار احتراق کوتاه به B +
ولووP1357Cyl.1 ، مدار احتراق کوتاه به زمین
ولووP1358Cyl.2 ، مدار احتراق مدار باز
ولووP1359Cyl.2 ، اتصال احتراق اتصال کوتاه به B +
ولووP1360Cyl.2 ، اتصال احتراق اتصال کوتاه به زمین
ولووP1361Cyl.3 ، مدار احتراق مدار باز
ولووP1362Cyl.3 ، اتصال احتراق اتصال کوتاه به B +
ولووP1363Cyl.3 ، اتصال احتراق اتصال کوتاه به زمین
ولووP1364Cyl.4 ، مدار احتراق مدار باز
ولووP1365Cyl.4 ، اتصال احتراق اتصال کوتاه به B +
ولووP1366Cyl.4 ، اتصال احتراق اتصال کوتاه به زمین
ولووP1367Cyl.5 ، مدار احتراق مدار باز
ولووP1368Cyl.5 ، اتصال احتراق اتصال کوتاه به B +
ولووP1369Cyl.5 ، اتصال احتراق کوتاه به زمین است
ولووP1370Cyl.6 ، مدار احتراق مدار باز
ولووP1371Cyl.6 ، اتصال احتراق اتصال کوتاه به B +
ولووP1372Cyl.6 ، اتصال احتراق کوتاه به زمین است
ولووP1373Cyl.7 ، مدار احتراق مدار باز
ولووP1374Cyl.7 ، اتصال احتراق اتصال کوتاه به B +
ولووP1375Cyl.7 ، اتصال احتراق کوتاه به زمین است
ولووP1376Cyl.8 ، مدار احتراق مدار باز
ولووP1377Cyl.8 ، اتصال احتراق اتصال کوتاه به B +
ولووP1378Cyl.8 ، اتصال احتراق کوتاه به زمین است
ولووP1386ماژول کنترل داخلی Knock Control Circ. خطا
ولووP1387کنترل داخلی خطای سنسور ارتفاع ماژول
ولووP1388کنترل داخلی درایو ماژول توسط خطای سیم
ولووP1391میل بادامک سنسور ، Bank2 کوتاه به زمین
ولووP1392میل بادامک سنسور ، Bank2 Open Circ. / کوتاه به B +
ولووP1393خروجی سیم پیچ احتراق مرحله 1 نقص الکتریکی
ولووP1394خروجی سیم پیچ احتراق مرحله 2 نقص الکتریکی
ولووP1395خروجی سیم پیچ احتراق مرحله 3 نقص الکتریکی
ولووP1396سنسور سرعت موتور از دست رفته دندان
ولووP1397چرخ موتور چرخش به محدودیت سازگاری رسیده است
ولووP1398سیگنال RPM موتور ، TD کوتاه به زمین
ولووP1399سیگنال RPM موتور ، TD اتصال کوتاه به B +
ولووP1400نقص الکتریکی مدار EGR Valve
ولووP1401نقص در ماژول کنترل موتور (ECM) دمای خنک کننده موتور (ECT)
ولووP1402EGR Valve Circuit short to B +
ولووP1403خطا در سنسور دمای جعبه ماژول کنترل موتور (ECM)
ولووP1404خطا در سنسور دمای جعبه ماژول کنترل موتور (ECM)
ولووP1405هشدار دما بیش از 230 درجه فارنهایت
ولووP1406هشدار دما بیش از 212 درجه فارنهایت
ولووP1407دمای EGR سیگنال سنسور خیلی کم است
ولووP1408دمای EGR سیگنال سنسور بسیار بالا است
ولووP1409مدار سوپاپ تهویه مخزن نقص برق
ولووP1410مدار سوپاپ تهویه مخزن کوتاه به B +
ولووP1411ثانیه اینج ایر Sys.، Bank2 Flow too Flow
ولووP1412EGR متفاوت است. سیگنال سنسور فشار بسیار پایین است
ولووP1413EGR متفاوت است. سیگنال سنسور فشار بیش از حد بالا است
ولووP1414ثانیه اینج ایر Sys. ، نشت بانک 2 تشخیص داده شد
ولووP1417سیگنال مدار سنسور سطح سوخت بسیار پایین است
ولووP1418سیگنال مدار سنسور سطح سوخت بسیار زیاد است
ولووP1420ثانیه اینج ایر نقص الکتریکی مدار سوپاپ
ولووP1421ثانیه اینج ایر مدار سوپاپ به زمین کوتاه می شود
ولووP1422ثانیه اینج ایر Sys. Contr مدار کوتاه به B +
ولووP1423ثانیه اینج ایر Sys.، Bank1 Flow too Low
ولووP1424ثانیه اینج ایر Sys. ، نشت بانک 1 تشخیص داده شد
ولووP1425مخزن تهویه. شیر کوتاه به زمین
ولووP1426مخزن تهویه. شیر باز می شود
ولووP1432ثانیه اینج ایر شیر باز می شود
ولووP1433ثانیه اینج ایر Sys. مدار رله پمپ باز کن
ولووP1434ثانیه اینج ایر Sys. مدار رله پمپ کوتاه به B +
ولووP1435ثانیه اینج ایر Sys. مدار رله پمپ کوتاه به زمین
ولووP1436ثانیه اینج ایر Sys. مدار رله پمپ نقص برق
ولووP1439خطای پتانسیومتر EGR در تنظیمات اولیه
ولووP1440مرحله قدرت شیر ​​EGR باز می شود
ولووP1441EGR Valve Circ باز / کوتاه به زمین
ولووP1442سیگنال سنسور موقعیت سوپاپ EGR بسیار بالا است
ولووP1443سیگنال سنسور موقعیت سوپاپ EGR بسیار پایین است
ولووP1444محدوده / عملکرد سنسور موقعیت سوپاپ EGR
ولووP1445دمای کاتالیزور سنسور 2 دور محدوده / عملکرد
ولووP1446دمای کاتالیزور مدار کوتاه به زمین
ولووP1447دمای کاتالیزور دور باز / کوتاه تا B +
ولووP1448دمای کاتالیزور سنسور 2 دور کوتاه به زمین
ولووP1449دمای کاتالیزور سنسور 2 دور باز / کوتاه به B +
ولووP1450ثانیه اینج ایر Sys. دور کوتاه به B +
ولووP1451ثانیه اینج ایر Sys. مدار کوتاه به زمین
ولووP1452ثانیه اینج ایر Sys. Circ را باز کنید
ولووP1453سنسور دمای گاز خروجی 1 باز / کوتاه تا B +
ولووP1454سنسور دمای گاز خروجی کوتاه 1 تا زمین
ولووP1455سنسور دمای گاز خروجی 1 محدوده / عملکرد
ولووP1456محدودیت بانک کنترل دمای گاز خروجی 1 به دست آمد
ولووP1457سنسور دمای گاز خروجی 2 باز / کوتاه تا B +
ولووP1458سنسور دمای گاز خروجی 2 کوتاه به زمین
ولووP1459سنسور دمای گاز خروجی 2 محدوده / عملکرد
ولووP1460محدودیت بانک کنترل دمای گاز خروجی 2 به دست آمد
ولووP1461بانک کنترل دمای گاز خروجی 1 محدوده / عملکرد
ولووP1462بانک کنترل دمای گاز خروجی 2 محدوده / عملکرد
ولووP1465اتصال کوتاه پمپ افزودنی به B +
ولووP1466پمپ افزودنی باز / کوتاه به زمین
ولووP1467اتصال کوتاه شیر برقی شیر برقی EVAP به B +
ولووP1468اتصال کوتاه شیر برقی شیر برقی EVAP به زمین
ولووP1469مدار باز شیر برقی شیر برقی EVAP Canister Purge
ولووP1470کنترل انتشار EVAP نقص برق مدار LDP
ولووP1471کنترل انتشار EVAP دور LDP کوتاه به B +
ولووP1472کنترل انتشار EVAP مدار LDP کوتاه به زمین
ولووP1473کنترل انتشار EVAP LDP Circ Circuit باز.
ولووP1474خرابی الکتریکی شیر برقی شیر برقی EVAP Canister Purge
ولووP1475کنترل انتشار EVAP نقص در مدار LDP / دور سیگنال. باز کن
ولووP1476محدود کننده انتشار EVAP نقص در مدار LDP / خلاء کافی
ولووP1477کنترل انتشار EVAP نقص در مدار LDP
ولووP1478کنترل انتشار EVAP LDP Circular Clamped Tube تشخیص داده شد
ولووP1500مدار رله پمپ سوخت نقص برق
ولووP1501مدار رله پمپ سوخت کوتاه به زمین
ولووP1502مدار رله پمپ سوخت کوتاه به B +
ولووP1503بارگذاری سیگنال از Alternator Term. محدوده / عملکرد DF / سیگنال نادرست
ولووP1504Intys Air Sys. نشت بای پس تشخیص داده شد
ولووP1505سیگنال باز شدن سوپاپ کنترل هوای بیکار (IAC)
ولووP1506سیگنال باز شدن سوپاپ کنترل هوای بیکار (IAC)
ولووP1507سیگنال بسته شدن دریچه کنترل هوای بیکار (IAC)
ولووP1508سیگنال بسته شدن دریچه کنترل هوای بیکار (IAC)
ولووP1509دور کنترل هوای بیکار نقص برق
ولووP1510دور کنترل هوای بیکار کوتاه به B +
ولووP1511خرابی الکتریکی مدار سوپاپ تغییر منیفولد ورودی
ولووP1512مدار سوپاپ تغییر منیفولد ورودی کوتاه به B +
ولووP1513مدار سوپاپ 2 تغییر منیفولد ورودی کوتاه به B +
ولووP1514مدار سوپاپ 2 تغییر منیفولد ورودی کوتاه به زمین
ولووP1515اتصال سوئیچ تغییر منیفولد ورودی کوتاه به زمین
ولووP1516مدار سوپاپ تغییر منیفولد ورودی باز می شود
ولووP1517مدار رله اصلی نقص برق
ولووP1518مدار رله اصلی کوتاه به B +
ولووP1519خط ورودی میل بادامک ، خرابی Bank1
ولووP1520مدار سوپاپ تعویض منیفولد ورودی 2 باز می شود
ولووP1521سوء عملکرد الکتریکی مدار سوپاپ تعویض منیفولد 2
ولووP1522خط ورودی میل بادامک ، خرابی Bank2
ولووP1523سیگنال تصادف از محدوده / عملکرد واحد کنترل کیسه هوا
ولووP1525بادامک ورودی Contr. Circ.، Bank1 خرابی برق
ولووP1526بادامک ورودی Contr. Circ. ، Bank1 کوتاه تا B +
ولووP1527بادامک ورودی Contr. Circ.، Bank1 Short to Ground
ولووP1528بادامک ورودی Contr. Circ.، Bank1 Open
ولووP1529اتصال کنترل میل بادامک کوتاه به B +
ولووP1530اتصال کنترل میل بادامک کوتاه به زمین
ولووP1531مدار کنترل میل بادامک باز است
ولووP1533بادامک ورودی Contr. Circ.، Bank2 خرابی برق
ولووP1534بادامک ورودی Contr. Circ. ، Bank2 کوتاه تا B +
ولووP1535بادامک ورودی Contr. Circ.، Bank2 Short to Ground
ولووP1536بادامک ورودی Contr. Circ.، Bank2 Open
ولووP1537خرابی شیر برقی موتور خاموش
ولووP1538شیر برقی خاموش موتور باز / کوتاه به زمین
ولووP1539سوئیچ سوپاپ سوپاپ خلاء کلاچ سیگنال نادرست است
ولووP1540سنسور سرعت خودرو ورودی بالا
ولووP1541رله پمپ سوخت باز می شود
ولووP1542محدوده / عملکرد پتانسیومتر تحریک گاز
ولووP1543سیگنال پتانسیومتر تحریک گاز دریچه گاز بسیار پایین است
ولووP1544سیگنال پتانسیومتر تحریک گاز بسیار زیاد است
ولووP1545دریچه گاز نقص Contr
ولووP1546افزایش فشار شیر کوتاه به B +
ولووP1547افزایش فشار شیر کوتاه به زمین
ولووP1548افزایش فشار شیر باز می شود
ولووP1549افزایش فشار شیر کوتاه به زمین
ولووP1550انحراف فشار بار
ولووP1551مدار سنسور فشار سنج کوتاه به B +
ولووP1552مدار سنسور فشار سنج باز / کوتاه به زمین
ولووP1553نسبت سیگنال فشار بارومتریک / منیفولد خارج از محدوده
ولووP1554کنترل سرعت بیکار دریچه گاز شرایط تنظیم اولیه برآورده نشده است
ولووP1555بیش از حد مجاز فشار شارژ
ولووP1556کنترل فشار شارژ انحراف منفی
ولووP1557کنترل فشار شارژ انحراف مثبت
ولووP1558نقص الکتریکی محرک گاز دریچه گاز
ولووP1559کنترل سرعت بیکار دریچه گاز نقص سازگاری
ولووP1560حداکثر سرعت موتور فراتر رفت
ولووP1561انحراف تعدیل کننده مقدار
ولووP1562حد بالا تنظیم کننده مقدار به دست آمد
ولووP1563حد پایین تنظیم کننده مقدار به دست آمد
ولووP1564کنترل سرعت بیکار دریچه گاز ولتاژ پایین در هنگام سازگاری
ولووP1565محدوده پایین تراز دریچه گاز کنترل سرعت بیکار به دست نیامده است
ولووP1566بار سیگنال از محدوده / عملکرد کمپرسور A / C
ولووP1567بار سیگنال از کمپرسور تهویه مطبوع بدون سیگنال
ولووP1568کنترل سرعت بیکار دریچه گاز نقص مکانیکی
ولووP1569سوئیچ کروز کنترل سیگنال اشتباه است
ولووP1570Contr ماژول قفل شد
ولووP1571مهندس چپ سوپاپ سوپاپ مونتاژ کوتاه تا B +
ولووP1572مهندس چپ سوپاپ سوپاپ سوپاپ کوتاه به زمین
ولووP1573مهندس چپ سوپاپ سوپاپ مدار باز مدار
ولووP1574مهندس چپ سوپاپ سوپاپ سوپاپ خرابی برق در مدار
ولووP1575مهندس راست سوپاپ سوپاپ مونتاژ کوتاه تا B +
ولووP1576مهندس راست سوپاپ سوپاپ سوپاپ کوتاه به زمین
ولووP1577مهندس راست سوپاپ سوپاپ مدار باز مدار
ولووP1578مهندس راست سوپاپ سوپاپ سوپاپ خرابی برق در مدار
ولووP1579کنترل سرعت بیکار دریچه گاز سازگاری شروع نشده است
ولووP1580نقص در محرک گاز دریچه گاز B1
ولووP1581کنترل سرعت بیکار دریچه گاز تنظیمات اولیه انجام نشده است
ولووP1582سازگاری بیکار در حد
ولووP1583شیرهای اتصال گیربکس کوتاه تا B +
ولووP1584سوپاپ های اتصال گیربکس کوتاه به زمین
ولووP1585سوپاپ های اتصال گیربکس مدار باز
ولووP1586سوپاپ های برقی موتور نصب شده کوتاه به B +
ولووP1587سوپاپ های برقی موتور نصب شده کوتاه به زمین
ولووP1588سوپاپ های برقی موتور سوار موتور مدار باز
ولووP1600منبع تغذیه (B+) پایانه 15 ولتاژ پایین
ولووP1602منبع تغذیه (B+) پایانه 30 ولتاژ پایین
ولووP1603خرابی ماژول کنترل داخلی
ولووP1604ماژول تخلیه احتراق (1DM) گروه 0
ولووP1605ماژول تخلیه احتراق (1DM) گروه E
ولووP1606گشتاور موتور Rough Road Spec ABS - نقص الکتریکی ECU
ولووP1121O2 Sensor Heater Circ.، Bank2 - Sensor2 Short to Ground
ولووP1122O2 Sensor Heater Circ.، Bank2 - Sensor2 Open
ولووP1123برش کوتاه مدت سوخت را اضافه کنید. هوا. ، سیستم Bank1 بسیار غنی است
ولووP1124برش کوتاه مدت سوخت را اضافه کنید. Air.، Bank1 System too Lean
ولووP1125برش کوتاه مدت سوخت را اضافه کنید. هوا. ، سیستم Bank2 بسیار غنی است
ولووP1126برش کوتاه مدت سوخت را اضافه کنید. Air.، Bank2 System too Lean
ولووP1127بلند مدت اصلاح سوخت چند ، سیستم Bank1 بسیار غنی است
ولووP1128بلند مدت سوخت کوتاه چند. ، سیستم Bank1 بسیار ضعیف است
ولووP1129بلند مدت اصلاح سوخت چند ، سیستم Bank2 بسیار غنی است
ولووP1130بلند مدت سوخت کوتاه چند. ، سیستم Bank2 بسیار ضعیف است
ولووP1131Bank2 - Sensor1 مقاومت داخلی بسیار زیاد است
ولووP1132سنسور گرمایش سنسور O2 ، بانک 1 + 2 - سنسور 1 کوتاه تا B +
ولووP1133O2 Sensor Heating Circ.، Bank1 + 2 - Sensor1 Electrical անսարք
ولووP1134سنسور گرمایش سنسور O2 ، بانک 1 + 2 - سنسور 2 کوتاه تا B +
ولووP1135O2 Sensor Heating Circ.، Bank1 + 2 - Sensor2 Electrical անսարք
ولووP1136برش کوتاه مدت سوخت را اضافه کنید. سوخت ، سیستم Bank1 بسیار ضعیف است
ولووP1137برش کوتاه مدت سوخت را اضافه کنید. سوخت ، سیستم Bank1 بسیار غنی است
ولووP1138برش کوتاه مدت سوخت را اضافه کنید. سوخت ، سیستم Bank2 بسیار ضعیف است
ولووP1139برش کوتاه مدت سوخت را اضافه کنید. سوخت ، سیستم Bank2 بسیار غنی است
ولووP1140Bank2 - Sensor2 مقاومت داخلی بسیار زیاد است
ولووP1607سیگنال سرعت خودرو پیام خطا از خوشه ابزار
ولووP1608سیگنال زاویه فرمان پیام خطا از سنسور زاویه فرمان
ولووP1609خرابی تعطیل - خاموش فعال می شود
ولووP1611دور تماس MIL / ترجمه Contr ماژول کوتاه به زمین
ولووP1612ماژول کنترل الکترونیکی کدگذاری نادرست است
ولووP1613MIL Call - up Circ Open / Short to B +
ولووP1614حلقه فراخوان MIL / ترجمه Contr محدوده ماژول / عملکرد
ولووP1615محدوده / عملکرد سنسور دمای روغن موتور
ولووP1616دایره شمع روشن کننده / بخاری کوتاه به B +
ولووP1617خطای کابل بین AW 50-42 TCM و Motronic 4.4 ECM (چراغ لامپ)
ولووP1618خطای کابل بین AW 50-Q2 TCM و Motronic 4.4 ECM (چراغ لامپ)
ولووP1619سیگنال سرعت کم فن خنک کننده موتور (FC)
ولووP1620سیگنال سرعت کم فن خنک کننده موتور (FC)
ولووP1621کد مشکل تشخیصی (DIG) در ماژول کنترل گیربکس اتوماتیک (TCM)
ولووP1622محدوده / عملکرد سیگنال دمای مایع خنک کننده موتور
ولووP1623سیستم انتقال قدرت دیتا بدون ارتباط
ولووP1624علامت درخواست MIL. فعال
ولووP1625داده - پیام خطای محرک اتوبوس از Transm. Contr
ولووP1626داده - پیام خط فرمان اتوبوس گم شده از Transm. Contr
ولووP1627داده ها - پیام خط انتقال نیروگاه اتوبوس از پمپ تزریق سوخت وجود ندارد
ولووP1628داده - پیام خط حسگر فرمان از دست رفته در سیستم انتقال قدرت
ولووP1629Data - Bus Powertrain پیام کنترل از دست رفته را از دست می دهد
ولووP1630شتاب دهنده پدال Pos. سنسور 1 سیگنال خیلی کم است
ولووP1631شتاب دهنده پدال Pos. سنسور 1 سیگنال خیلی زیاد است
ولووP1632شتاب دهنده پدال Pos. خرابی منبع تغذیه سنسور 1
ولووP1633شتاب دهنده پدال Pos. سنسور 2 سیگنال خیلی کم است
ولووP1634شتاب دهنده پدال Pos. سنسور 2 سیگنال خیلی زیاد است
ولووP1635پیام اتوبوس انتقال داده پیام از دست رفته f. کنترل وضعیت هوا
ولووP1636پیام اتوبوس محرک پیام کنترل کنترل کیسه هوا را از دست داده است
ولووP1637پیام اتوبوس انتقال داده پیام از دست رفته f. برق مرکزی کنترل
ولووP1638پیام اتوبوس نیرو انتقال داده از کنترل کلاچ مفقود شده است
ولووP1639شتاب دهنده پدال Pos. سنسور 1 + 2 محدوده / عملکرد
ولووP1640کنترل داخلی خطای ماژول (EEPROM)
ولووP1641لطفاً DTC Memory of Air Condition ECU را بررسی کنید
ولووP1642لطفاً DTC Memory of Airbag ECU را بررسی کنید
ولووP1643لطفاً DTC حافظه ECU برق مرکزی را بررسی کنید
ولووP1644لطفاً DTC حافظه ECU کلاچ را بررسی کنید
ولووP1645پیام اتوبوس انتقال داده پیام از دست رفته f. تمام چرخ محرک
ولووP1646لطفاً حافظه DTC ECU تمام چرخ محرک را بررسی کنید
ولووP1647لطفاً کدگذاری ECU ها را در Data Bus Powertrain بررسی کنید
ولووP1648خرابی سیستم انتقال قدرت داده
ولووP1649خط انتقال نیرو داده ها پیام از ماژول کنترل ABS وجود ندارد
ولووP1650خط انتقال نیرو دیتا پیام مفقود شده fr. ECU پنل ابزار
ولووP1651پیام اتوبوس خط انتقال نیرو خط انتقال داده
ولووP1652لطفاً DTC حافظه ECU انتقال را بررسی کنید
ولووP1653لطفاً DTC Memory of ABS Control Module را بررسی کنید
ولووP1654لطفاً DTC حافظه ECU پانل کنترل را بررسی کنید
ولووP1655لطفاً DTC Memory of ADR Control Module را بررسی کنید
ولووP1656مدار رله کلاچ A/C کوتاه به زمین
ولووP1657مدار رله کلاچ A/C کوتاه به B +
ولووP1658سیستم انتقال قدرت سیستم انتقال داده سیگنال نادرست از ماژول کنترل ADR
ولووP1676رانندگی با سیم - MIL Circ. نقص برق
ولووP1677رانندگی با سیم - MIL Circ. کوتاه به B +
ولووP1678رانندگی با سیم - MIL Circ. کوتاه به زمین
ولووP1679رانندگی با سیم - MIL Circ. باز کن
ولووP1681Contr برنامه نویسی واحد ، برنامه نویسی به پایان نرسیده است
ولووP1684Contr خطای ارتباط واحد برنامه نویسی
ولووP1686Contr خطای واحد خطای برنامه نویسی
ولووP1690خرابی چراغ نشانگر خرابی
ولووP1691چراغ نشانگر خرابی باز می شود
ولووP1692نشانگر خرابی چراغ کوتاه به زمین
ولووP1693نشانگر خرابی چراغ کوتاه به B +
ولووP1694نشانگر خرابی چراغ باز / کوتاه به زمین
ولووP1704خرابی سوئیچ Kick Down
ولووP1705محدودیت سازگاری Gear / Ratio Monitoring رسیده است
ولووP1711محدوده / عملکرد سیگنال سرعت چرخ 1
ولووP1716محدوده / عملکرد سیگنال سرعت چرخ 2
ولووP1721محدوده / عملکرد سیگنال سرعت چرخ 3
ولووP1723Circuit Interlock Circ. باز کن
ولووP1724Circuit Interlock Circ. کوتاه به زمین
ولووP1726محدوده / عملکرد سیگنال سرعت چرخ 4
ولووP1728محدوده / عملکرد سیگنال های سرعت چرخ مختلف
ولووP1729Circuit Interlock Circ. کوتاه به B +
ولووP1733Circuit Down Tiptronic Switch Down. کوتاه به زمین
ولووP1739Circuit Switch up Tiptronic. کوتاه به زمین
ولووP1740کنترل دمای کلاچ
ولووP1741سازگاری فشار کلاچ در حد مجاز
ولووP1742انطباق گشتاور کلاچ در حد مجاز
ولووP1743سیگنال کنترل لغزش کلاچ بسیار بالا است
ولووP1744دایره تشخیص سوئیچ Tiptronic. کوتاه به زمین
ولووP1745ترجمه Contr رله واحد کوتاه به B +
ولووP1746ترجمه Contr خرابی رله واحد
ولووP1747ترجمه Contr رله واحد باز / کوتاه به زمین
ولووP1748ترجمه Contr واحد خود را بررسی کنید
ولووP1749ترجمه Contr کد نادرست کدگذاری شده است
ولووP1750ولتاژ منبع تغذیه ولتاژ پایین
ولووP1751ولتاژ منبع تغذیه ولتاژ بالا
ولووP1752خرابی منبع تغذیه
ولووP1760خرابی قفل شیفت
ولووP1761تغییر قفل کوتاه به زمین
ولووP1762Shift Lock Short را به B + تغییر دهید
ولووP1763Shift Lock باز می شود
ولووP1764کنترل دمای انتقال
ولووP1765سنسور فشار هیدرولیک 2 سازگاری در حد
ولووP1766سیگنال زاویه دریچه گاز خاموش است
ولووP1767سیگنال زاویه دریچه گاز روشن است
ولووP1768سنسور فشار هیدرولیک 2 بسیار بالا
ولووP1769سنسور فشار هیدرولیک 2 بسیار کم است
ولووP1770محدوده / عملکرد سیگنال بار
ولووP1771سیگنال بار خاموش است
ولووP1772سیگنال بار گیر کرده است
ولووP1773سنسور فشار هیدرولیک 1 بسیار بالا
ولووP1774سنسور فشار هیدرولیک 1 بسیار کم است
ولووP1775سنسور فشار هیدرولیک 1 سازگاری در حد
ولووP1776سنسور فشار هیدرولیک 1 محدوده / عملکرد
ولووP1777سنسور فشار هیدرولیک 2 محدوده / عملکرد
ولووP1778خرابی برق Solenoid EV7
ولووP1780مداخله موتور قابل خواندن نیست همچنین رله پاور ECM شل را بررسی کنید.
ولووP1781کاهش گشتاور موتور باز / کوتاه به زمین
ولووP1782کاهش گشتاور موتور کوتاه به B +
ولووP1784تغییر سیم به بالا / پایین Wire Open / Short to Ground
ولووP1785انتقال سیم کوتاه به بالا به پایین به B +
ولووP1786دور نور معکوس باز کن
ولووP1787دور نور معکوس کوتاه به زمین
ولووP1788دور نور معکوس کوتاه به B +
ولووP1789دور مداخله سرعت بیکار پیام خطا از Engine Contr.
ولووP1790دایره نمایش محدوده انتقال باز کن
ولووP1791دایره نمایش محدوده انتقال کوتاه به زمین
ولووP1792دایره نمایش محدوده انتقال کوتاه به B +
ولووP1793سنسور سرعت خروجی 2 دور بدون سیگنال
ولووP1795دایره سیگنال سرعت خودرو باز کن
ولووP1796دایره سیگنال سرعت خودرو کوتاه به زمین
ولووP1797دایره سیگنال سرعت خودرو کوتاه به B +
ولووP1798سنسور سرعت خروجی 2 دور محدوده / عملکرد
ولووP1799سنسور سرعت خروجی 2 دور دور در دقیقه خیلی زیاد
ولووP1813فشار فشار شیر برقی 1 الکتریکی
ولووP1814فشار فشار شیر برقی 1 باز / کوتاه به زمین
ولووP1815فشار فشار سلونوئید 1 کوتاه به B +
ولووP1818فشار فشار شیر برقی 2 الکتریکی
ولووP1819فشار فشار شیر برقی 2 باز / کوتاه به زمین
ولووP1820فشار فشار سلونوئید 2 کوتاه به B +
ولووP1823فشار فشار شیر برقی 3 الکتریکی
ولووP1824فشار فشار شیر برقی 3 باز / کوتاه به زمین
ولووP1825فشار فشار سلونوئید 3 کوتاه به B +
ولووP1828فشار فشار شیر برقی 4 الکتریکی
ولووP1829فشار فشار شیر برقی 4 باز / کوتاه به زمین
ولووP1830فشار فشار سلونوئید 4 کوتاه به B +
ولووP1834فشار فشار شیر برقی 5 باز / کوتاه به زمین
ولووP1835فشار فشار سلونوئید 5 کوتاه به B +
ولووP1841نسخه های ماژول های کنترل موتور / گیربکس مطابقت ندارند
ولووP1842لطفاً DTC حافظه ECU صفحه ابزار را بررسی کنید
ولووP1843لطفاً DTC Memory of ADR Control Module را بررسی کنید
ولووP1844لطفاً DTC حافظه ECU کنترل برق مرکزی را بررسی کنید
ولووP1847لطفاً DTC حافظه ECU سیستم ترمز را بررسی کنید
ولووP1848لطفاً DTC حافظه ECU موتور را بررسی کنید
ولووP1849لطفاً DTC حافظه ECU انتقال را بررسی کنید
ولووP1850داده - پیغام خط محرک اتوبوس گم شده از موتور Contr.
ولووP1851داده - پیغام خط محرک اتوبوس از دست رفته از Brake Contr.
ولووP1852داده - پیام قدرت غیرمترقبه اتوبوس از موتور Contr.
ولووP1853Data - Bus Powertrain پیام غیرقابل قبول از Brake Contr.
ولووP1854سخت افزار سخت افزاری داده ها - سیستم انتقال قدرت Bus
ولووP1855Data - Bus Powertrain نسخه نرم افزار Contr.
ولووP1856دریچه گاز / پدال. سنسور A Circuit پیام خطا از Engine Contr.
ولووP1857بارگذاری پیام خطای سیگنال از Engine Contr.
ولووP1858دور موتور ورودی سرعت موتور پیام خطا از Engine Contr.
ولووP1859مدار ترمز سوئیچ پیام خطا از Engine Contr.
ولووP1860Kick Down Switch Error Message از موتور Contr.
ولووP1861سنسور موقعیت دریچه گاز (TP) پیام خطا از ECM
ولووP1862خط انتقال نیرو داده ها پیام از پنل ECU
ولووP1863پیام خط انتقال نیرو از خط سنسور St. Angle
ولووP1864خط انتقال نیرو داده ها پیام ماژول کنترل ADR از دست رفته است
ولووP1865خط انتقال نیرو داده ها پیام الکترونیکی مرکزی وجود ندارد
ولووP1866خط انتقال نیرو داده ها پیام های مفقود شده
ولووP1141محاسبه بار محدوده بررسی / عملکرد
ولووP1142محاسبه بار متقاطع بررسی محدوده پایین تر از حد مجاز
ولووP1143محاسبه بار متقابل بیش از حد مجاز فراتر رفته است
ولووP1144جریان هوای جرمی یا حجمی باز / کوتاه به زمین
ولووP1145جریان هوای جرمی یا حجمی کوتاه تا B +
ولووP1146نقص تغذیه مدار جریان یا حجم هوا
ولووP1147O2 Control (بانک 2) سیستم بسیار لاغر است
ولووP1148O2 Control (بانک 2) سیستم بسیار غنی است
ولووP1149کنترل O2 (بانک 1) خارج از محدوده
ولووP1150کنترل O2 (بانک 2) خارج از محدوده
ولووP1151Bank1 ، کوتاه مدت سوخت کوتاه ، محدوده 1 Leanness Lower Limit فراتر رفته است
ولووP1152Bank1 ، کوتاه مدت سوخت کوتاه ، محدوده 2 Leanness Lower Limit فراتر رفته است
ولووP1154سوئیچ منیفولد بر روی نقص
ولووP1155منیفولد آبس مدار سنسور فشار کوتاه به B +
ولووP1156منیفولد آبس مدار سنسور فشار باز / کوتاه به زمین
ولووP1157منیفولد آبس مدار سنسور فشار خرابی منبع تغذیه
ولووP1158منیفولد آبس مدار سنسور فشار محدوده / عملکرد
ولووP1160دمای منیفولد مدار سنسور کوتاه به زمین
ولووP1161دمای منیفولد مدار سنسور باز / کوتاه به B +
ولووP1162دمای سوخت مدار سنسور کوتاه به زمین
ولووP1163دمای سوخت مدار سنسور باز / کوتاه به B +
ولووP1164محدوده سنسور دمای سوخت / عملکرد / سیگنال نادرست
ولووP1165Bank1 ، کوتاه مدت سوخت کوتاه ، محدوده 1 محدوده غنی فراتر رفته است
ولووP1166Bank1 ، کوتاه مدت سوخت کوتاه ، محدوده 2 محدوده غنی فراتر رفته است
ولووP1171علامت پتانسیومتر تحریک گاز 2 محدوده / عملکرد
ولووP1172علامت پتانسیومتر تحریک گاز 2. سیگنال بسیار کم است
ولووP1173علامت پتانسیومتر تحریک گاز 2. سیگنال بسیار زیاد است
ولووP1174Fuel Trim، Bank 1 زمان تزریق متفاوت
ولووP1176تصحیح O2 پشت کاتالیزور ، محدودیت B1 به دست آمد
ولووP1177تصحیح O2 پشت کاتالیزور ، محدودیت B2 به دست آمد
ولووP1178سنسور خطی 02 / مدار باز جریان پمپ
ولووP1179سنسور خطی 02 / جریان پمپ کوتاه به زمین
ولووP1180سنسور خطی 02 / جریان پمپ کوتاه به B +
ولووP1181سنسور خطی 02 / مدار باز ولتاژ مرجع
ولووP1182سنسور خطی 02 / ولتاژ مرجع کوتاه به زمین
ولووP1183سنسور خطی 02 / ولتاژ مرجع کوتاه به B +
ولووP1184سنسور خطی 02 / مدار باز سیم زمینی مشترک
ولووP1185سنسور خطی 02 / سیم زمین مشترک کوتاه به زمین
ولووP1186سنسور خطی 02 / سیم زمین مشترک کوتاه تا B +
ولووP1187سنسور خطی 02 / جبران می کند. مدار باز مقاومت
ولووP1188سنسور خطی 02 / جبران می کند. مقاومت کوتاه به زمین
ولووP1189سنسور خطی 02 / جبران می کند. مقاومت کوتاه به B +
ولووP1190سنسور خطی 02 / ولتاژ مرجع سیگنال نادرست
ولووP1196O2 Sensor Heater Circ.، Bank1 - Sensor1 Electrical անսարք
ولووP1197O2 Sensor Heater Circ.، Bank2 - Sensor1 Electrical անսարք
ولووP1198O2 Sensor Heater Circ.، Bank1 - Sensor2 Electrical անսարք
ولووP1199O2 Sensor Heater Circ.، Bank2 - Sensor2 Electrical անսարք
ولووP1201Cyl.1 - Inj سوخت. حلقه نقص برق
ولووP1202Cyl.2 - Inj سوخت. حلقه نقص برق
ولووP1203Cyl.3 - Inj سوخت. حلقه نقص برق
ولووP1204Cyl.4 - Inj سوخت. حلقه نقص برق
ولووP1205Cyl.5 - Inj سوخت. حلقه نقص برق
ولووP1206Cyl.6 - Inj سوخت. حلقه نقص برق
ولووP1207Cyl.7 - Inj سوخت. حلقه نقص برق
ولووP1208Cyl.8 - Inj سوخت. حلقه نقص برق
ولووP1209شیرهای ورودی برای خاموش شدن سیلندر اتصال کوتاه به زمین
ولووP1210شیرهای ورودی برای بستن سیلندر - خاموش کوتاه تا B +
ولووP1211شیرهای ورودی برای خاموش شدن سیلندر مدار باز
ولووP1213Cyl.1 - Inj سوخت. حلقه کوتاه به B +
ولووP1214Cyl.2 - Inj سوخت. حلقه کوتاه به B +
ولووP1215Cyl.3 - Inj سوخت. حلقه کوتاه به B +
ولووP1216Cyl.4 - Inj سوخت. حلقه کوتاه به B +
ولووP1217Cyl.5 - Inj سوخت. حلقه کوتاه به B +
ولووP1218Cyl.6 - Inj سوخت. حلقه کوتاه به B +
ولووP1219Cyl.7 - Inj سوخت. حلقه کوتاه به B +
ولووP1220Cyl.8 - Inj سوخت. حلقه کوتاه به B +
ولووP1221سوپاپ های خاموش کننده سیلندر اتصال کوتاه به زمین
ولووP1222شیرهای خروجی سیلندر خاموش - کوتاه تا B +
ولووP1223سوپاپ های خاموش کننده سیلندر مدار باز مدار باز
ولووP1225Cyl.1 - سوخت Inj. حلقه کوتاه به زمین
ولووP1226Cyl.2 - سوخت Inj. حلقه کوتاه به زمین
ولووP1227Cyl.3 - سوخت Inj. حلقه کوتاه به زمین
ولووP1228Cyl.4 - سوخت Inj. حلقه کوتاه به زمین
ولووP1229Cyl.5 - سوخت Inj. حلقه کوتاه به زمین
ولووP1230Cyl.6 - سوخت Inj. حلقه کوتاه به زمین
ولووP1231Cyl.7 - سوخت Inj. حلقه کوتاه به زمین
ولووP1232Cyl.8 - سوخت Inj. حلقه کوتاه به زمین
ولووP1237Cyl.1 - Inj سوخت. حلقه Circ را باز کنید
ولووP1238Cyl.2 - Inj سوخت. حلقه Circ را باز کنید
ولووP1239Cyl.3 - Inj سوخت. حلقه Circ را باز کنید
ولووP1240Cyl.4 - Inj سوخت. حلقه Circ را باز کنید
ولووP1241Cyl.5 - Inj سوخت. حلقه Circ را باز کنید
ولووP1242Cyl.6 - Inj سوخت. حلقه Circ را باز کنید
ولووP1243Cyl.7 - Inj سوخت. حلقه Circ را باز کنید
ولووP1244Cyl.8 - Inj سوخت. حلقه Circ را باز کنید
ولووP1245مدار سنسور بالابر سوزنی کوتاه به زمین
ولووP1246مدار سنسور بالابر سوزنی محدوده / عملکرد
ولووP1247مدار سنسور بالابر سوزنی باز / کوتاه به B +
ولووP1248انحراف کنترل شروع تزریق
ولووP1249سیگنال مصرف سوخت عیب الکتریکی در مدار
ولووP1250سطح سوخت بسیار پایین است
ولووP1251شروع تزریق شیر برقی کوتاه به B +
ولووP1252شروع دور برقی تزریق باز / کوتاه به زمین
ولووP1253سیگنال مصرف سوخت کوتاه به زمین
ولووP1254سیگنال مصرف سوخت کوتاه به B +
ولووP1255دمای خنک کننده موتور مدار کوتاه به زمین
ولووP1256دمای خنک کننده موتور دور باز / کوتاه تا B +
ولووP1257شیر سیستم خنک کننده موتور باز است
ولووP1258شیر سیستم خنک کننده موتور کوتاه تا B +
ولووP1259شیر سیستم خنک کننده موتور کوتاه به زمین است
ولووP1280سوخت اینج. کنترل هوا مدار سوپاپ جریان خیلی کم است
ولووP1283سوخت اینج. کنترل هوا مدار سوپاپ نقص برق
ولووP1284سوخت اینج. کنترل هوا مدار سوپاپ باز کن
ولووP1285سوخت اینج. کنترل هوا مدار سوپاپ کوتاه به زمین
ولووP1286سوخت اینج. کنترل هوا مدار سوپاپ کوتاه به B +
ولووP1287شیر بای پس توربوشارژر باز است
ولووP1288شیر بای پس توربوشارژر کوتاه تا B +
ولووP1289شیر بای پس توربوشارژر کوتاه به زمین
ولووP1296خرابی سیستم خنک کننده
ولووP1297توربوشارژر اتصال - شیلنگ فشار دریچه گاز
ولووP1300اشتباه تشخیص داده شد دلیل: سطح سوخت بسیار پایین است
ولووP1307سیگنال شتاب سنج
ولووP1308سیگنال شتاب سنج
ولووP1319سنسور ضربه 1 دور. کوتاه به زمین
ولووP1320سنسور ضربه 2 دور. کوتاه به زمین
ولووP1321سنسور ضربه 3 دور. ورودی کم
ولووP1322سنسور ضربه 3 دور. ورودی بالا
ولووP1323سنسور ضربه 4 دور. ورودی کم
ولووP1324سنسور ضربه 4 دور. ورودی بالا
ولووP1325Cyl.1 - ضربه بزنید محدوده به دست آمده
ولووP1326نقص در مدار کنترل ضربه ماژول کنترل موتور (ECM)
ولووP1327نقص در مدار کنترل ضربه ماژول کنترل موتور (ECM)
ولووP1328نقص در مدار کنترل ضربه ماژول کنترل موتور (ECM)
ولووP1329نقص در مدار کنترل ضربه ماژول کنترل موتور (ECM)
ولووP1330Cyl.6 - ضربه بزنید محدوده به دست آمده
ولووP1331Cyl.7 - ضربه بزنید محدوده به دست آمده
ولووP1332Cyl.8 - ضربه بزنید محدوده به دست آمده
ولووP1335نظارت بر گشتاور موتور 2 Limint کنترل فراتر رفت
ولووP1336انطباق نظارت بر گشتاور موتور در حد محدود
ولووP1337میل بادامک سنسور ، Bank1 کوتاه به زمین
ولووP1338میل بادامک سنسور ، Bank1 Open Circ. / کوتاه به B +
ولووP1339میل لنگ Pos. / سنسور سرعت موتور متقاطع متصل است
ولووP1340میل لنگ -/ میل بادامک. Sens سیگنالهای خارج از دنباله
ولووP1341مرحله خروجی سیم پیچ احتراق مرحله 1 کوتاه به زمین
ولووP1342مرحله خروجی سیم پیچ احتراق مرحله 1 کوتاه تا B +
ولووP1343مرحله خروجی سیم پیچ احتراق مرحله 2 کوتاه به زمین
ولووP1344مرحله خروجی سیم پیچ احتراق مرحله 2 کوتاه تا B +
ولووP1345مرحله خروجی سیم پیچ احتراق مرحله 3 کوتاه به زمین
ولووP1346مرحله خروجی سیم پیچ احتراق مرحله 3 کوتاه تا B +
ولووP1347Bank2 ، میل لنگ -/ میل بادامک. حس. علامت خارج از دنباله
مقالات مشابه
اصلی » کدهای خطای کارخانه ولوو