BTCS - سیستم کنترل کشش ترمز
این سیستم به ویژه در مورد وسایل نقلیه ای که با سطوح مختلف جاده مواجه می شوند مفید است ، زیرا کشش می تواند مشکل ساز باشد.
 

BTCS هنگامی که لغزش چرخ حس می شود ، فعال می شود و از ترمز برای کاهش سرعت چرخ تا زمانی که دوباره کشش پیدا کند ، استفاده می کند. این گشتاور تولید شده توسط موتور را کاهش نمی دهد ، بلکه گشتاور را با حداکثر چسبندگی به چرخ منتقل می کند.

مقالات مشابه
اصلی » فرهنگ لغت خودرو » BTCS - سیستم کنترل کشش ترمز

اضافه کردن نظر