مقدار

فروش خودروهای نو

در سال 2012 (ژانویه - دسامبر) - 86

فروش خودروهای نو

در سال 2013 (ژانویه - دسامبر) - 93

کل فروش

در سال 2014 - 181

مدلژانویهفوریهمارسآوریلمهژوئنجولایماه اوتسپتامبراکتبرنوامبردسامبردر کل
1 6303 2124 7156 9087 5147 5575 0103 5514 2444 7625 4318 0037 96068 867
2 سنگ لوح1 29706162 4742 6343 0031 6691 7652 5002 5004 0002 23424 692
NA00000000000093 559
فروش عمومی4 5094 7157 5249 98810 1918 0135 2206 0097 2627 93112 00310 19493 559

یادداشت ها

    داده های ارائه شده توسط کمیته خودروسازان انجمن کسب و کارهای اروپایی (AEB). گروه بندی بر اساس گروه با آنچه کمیته تولیدکنندگان خودرو AEB استفاده می کند متفاوت است. در ارقام 2012، فروش VIS در نتیجه کلی برند لادا گنجانده شده است. N/A - تمبر در کاتالوگ نیست. کامیون و سایر تجهیزات سنگین.

اضافه کردن نظر