4.1.1 "مستقیم جلو"

4. علائم اجباری

4.1.2 "حرکت به راست"

4. علائم اجباری

4.1.3 "حرکت به سمت چپ"

4. علائم اجباری

4.1.4 "حرکت مستقیم یا راست"

4. علائم اجباری

4.1.5 "رانندگی مستقیم یا چپ"

4. علائم اجباری

4.1.6 "حرکت به راست یا چپ"

4. علائم اجباری

رانندگی فقط در جهاتی است که با فلش روی علائم مشخص شده است.

علائم مجاز چرخش به سمت چپ نیز اجازه چرخش U را دارند (علائم 4.1.1-4.1.6 با پیکربندی فلش مربوط به جهت حرکت مورد نیاز در یک تقاطع خاص می تواند مورد استفاده قرار گیرد).

علائم 4.1.1-4.1.6 در مورد وسایل نقلیه مسیر اعمال نمی شود.

علائم 4.1.1-4.1.6 در تقاطع راهروهایی که علامت مقابل آنها نصب شده اعمال می شود.

علامت 4.1.1 در ابتدای جاده تا نزدیکترین تقاطع امتداد دارد. این علامت تبدیل حق به حیاط ها و سایر سرزمین های مجاور جاده ممنوع نیست.

4.2.1 "جلوگیری از موانع سمت راست"

4. علائم اجباری

مسیر انحرافی فقط در سمت راست مجاز است.

4.2.2 "جلوگیری از مانع در سمت چپ"

4. علائم اجباری

دور زدن فقط در سمت چپ مجاز است.

4.2.3 "از مانعی در سمت راست یا چپ جلوگیری کنید"

4. علائم اجباری

دور زدن از هر دو طرف مجاز است.

4.3 "گردش دوربرگردان"

4. علائم اجباری

رانندگی در جهتی که با فلش نشان داده شده مجاز است.

4.4.1 "خط دوچرخه"

4. علائم اجباری

4.4.2 "پایان مسیر دوچرخه سواری"

4. علائم اجباری

4.5.1 "مسیر پیاده روی"

4. علائم اجباری

عابران پیاده و دوچرخه سوار مجاز به حرکت در موارد مشخص شده در بندهای 24.2 - 24.4 این قوانین هستند.

4.5.2 "مسیر پیاده و دوچرخه با ترافیک ترکیبی (مسیر دوچرخه با ترافیک ترکیبی)"

4. علائم اجباری

4.5.3 "انتهای مسیر پیاده و دوچرخه سواری با ترافیک ترکیبی (انتهای مسیر دوچرخه سواری با ترافیک ترکیبی)"

4. علائم اجباری

4.5.4.-4.5.5 "مسیر عابر پیاده و دوچرخه سواری با تفکیک ترافیک"

4. علائم اجباری4. علائم اجباری

مسیری دوچرخه با تقسیم به دوچرخه و کنار پیاده روی مسیر ، از نظر ساختاری و (یا) با علائم افقی 1.2 ، 1.23.2 و 1.23.3 یا به روش دیگر تعیین شده است.

4.5.6.-4.5.7 "انتهای مسیر پیاده و دوچرخه سواری با تفکیک ترافیک (انتهای مسیر دوچرخه سواری با تفکیک ترافیک)"

4. علائم اجباری4. علائم اجباری

4.6 "حداقل سرعت مجاز"

4. علائم اجباری

رانندگی فقط با سرعت مشخص یا بالاتر (کیلومتر در ساعت) مجاز است.

4.7 "پایان منطقه حداقل سرعت مجاز"

4. علائم اجباری

4.8.1 "جهت حرکت وسایل نقلیه با کالاهای خطرناک"

4. علائم اجباری

حرکت وسایل نقلیه مجهز به علائم شناسایی (پلاک های اطلاعاتی) "کالاهای خطرناک" فقط به سمت چپ مجاز است.

4.8.2 "جهت حرکت وسایل نقلیه با کالاهای خطرناک"

4. علائم اجباری

حرکت وسایل نقلیه مجهز به علائم شناسایی (پلاک های اطلاعاتی) "کالاهای خطرناک" فقط مستقیم جلو است.

4.8.3 "جهت حرکت وسایل نقلیه با کالاهای خطرناک"

4. علائم اجباری

حرکت وسایل نقلیه مجهز به علائم شناسایی (پلاک های اطلاعاتی) "کالاهای خطرناک" فقط در سمت راست مجاز است.

مقالات مشابه
اصلی » 4. علائم اجباری