Zákazové značky zavádějí nebo odstraňují určitá dopravní omezení.

3.1 "Zákaz vjezdu"

3. Zákazové značky

Je zakázáno vjíždět do všech vozidel tímto směrem.

3.2 „Zákaz pohybu“

3. Zákazové značky

Všechna vozidla jsou zakázána.

3.3 „Pohyb motorových vozidel je zakázán“

3. Zákazové značky

3.4 „Pohyb nákladních vozidel je zakázán.“

3. Zákazové značky

Je zakázáno pohybovat nákladními vozidly a vozidly s maximální přípustnou hmotností vyšší než 3,5 tuny (není-li hmotnost uvedena na značce) nebo s maximální přípustnou hmotností vyšší než je uvedena na značce, jakož i tahači a vozidly s vlastním pohonem.

Značka 3.4 nezakazuje pohyb nákladních vozidel určených k přepravě osob, vozidel federálních poštovních organizací, která mají na bočním povrchu bílý diagonální pruh na modrém pozadí, jakož i nákladních vozidel bez přívěsu s maximální přípustnou hmotností nepřesahující 26 tun, která slouží podnikům, nachází se v určené oblasti. V těchto případech musí vozidla vjíždět a vystupovat z určené oblasti na křižovatce nejblíže cíli.

3.5 „Pohyb motocyklů je zakázán.“

3. Zákazové značky

3.6 „Provoz traktoru je zakázán“

3. Zákazové značky

Pohyb traktorů a samohybných strojů je zakázán.

3.7 „Provoz s přívěsem je zakázán“

3. Zákazové značky

Pohyb nákladních vozidel a traktorů s přívěsy jakéhokoli typu, jakož i tažení motorových vozidel je zakázáno.

3.8 „Pohyb koňských povozů je zakázán.“

3. Zákazové značky

Pohyb koňských povozů (saní), jízda na koni a balení zvířat, jakož i řízení hospodářských zvířat je zakázáno.

3.9 „Jízdní kola jsou zakázána“

3. Zákazové značky

Pohyb jízdních kol a mopedů je zakázán.

3.10 „Žádní chodci“

3. Zákazové značky

3.11 „Omezení hmotnosti“

3. Zákazové značky

Pohyb vozidel, včetně vozidel, jejichž celková skutečná hmotnost je větší než hmotnost uvedená na značce, je zakázán.

3.12 „Omezení hmotnosti na nápravu vozidla“

3. Zákazové značky

Je zakázáno řídit vozidla, jejichž skutečná hmotnost na kterékoli nápravě překračuje hmotnost uvedenou na značce.

3.13 "Omezení výšky"

3. Zákazové značky

Je zakázáno pohybovat vozidly, jejichž celková výška (s nákladem nebo bez nákladu) je větší než výška uvedená na značce.

3.14 „Limit width“

3. Zákazové značky

Pohyb vozidel, jejichž celková šířka (s nákladem nebo bez nákladu) je větší než šířka uvedená na značce, je zakázána.

3.15 „Omezení délky“

3. Zákazové značky

Pohyb vozidel (vozidel) je zakázán, jejichž celková délka (s nákladem nebo bez nákladu) je větší, než je uvedeno na značce.

3.16 „Omezení minimální vzdálenosti“

3. Zákazové značky

Pohyb vozidel se vzdáleností mezi nimi menší, než je uvedena na značce, je zakázán.

3.17.1 "Celní"

3. Zákazové značky

Je zakázáno cestovat bez zastavení na celnici (kontrolní stanoviště).

3.17.2 "Nebezpečí"

3. Zákazové značky

Další pohyb všech vozidel bez výjimky je zakázán v souvislosti s dopravní nehodou, nehodou, požárem nebo jiným nebezpečím.

3.17.3 "Řízení"

3. Zákazové značky

Průjezd bez zastavení přes kontrolní stanoviště je zakázán.

3.18.1 „Žádná zatáčka vpravo“

3. Zákazové značky

3.18.2 „Žádná odbočka doleva“

3. Zákazové značky

3.19 „Storno zakázáno“

3. Zákazové značky

3.20 „Předjíždění je zakázáno“

3. Zákazové značky

Je zakázáno předjíždět všechna vozidla, s výjimkou pomalu se pohybujících vozidel, vozů tažených koňmi, jízdních kol, mopedů a jednostopých motocyklů bez bočního přívěsu.

3.21 „Konec zákazu předjíždění“

3. Zákazové značky

3.22 „Předjíždění nákladními automobily je zakázáno“

3. Zákazové značky

Nákladní automobily s maximální přípustnou hmotností vyšší než 3,5 tuny je zakázáno předjíždět všechna vozidla.

3.23 „Konec zóny předjíždění nákladních vozidel“

3. Zákazové značky

3.24 „Maximální rychlostní limit“

3. Zákazové značky

Je zakázáno řídit rychlostí (km / h) vyšší, než je uvedena na značce.

3.25 „Konec zóny s omezením maximální rychlosti“

3. Zákazové značky

3.26 „Zvuková signalizace zakázána“

3. Zákazové značky

Nepoužívejte zvukové signály, pokud nejsou vydány, aby se zabránilo dopravní nehodě.

3.27 „Zastavení zakázáno“

3. Zákazové značky

Zastavení a parkování vozidel je zakázáno.

3.28 "Zákaz parkování"

3. Zákazové značky

Parkování vozidel je zakázáno.

3.29 „Parkování je zakázáno v liché dny v měsíci“

3. Zákazové značky

3.30 „Parkování je zakázáno v párné dny v měsíci“

3. Zákazové značky

Při současném používání značek 3.29 a 3.30 na opačných stranách vozovky je povoleno parkování na obou stranách vozovky od 19:21 do XNUMX:XNUMX (doba přechodu).

3.31 „Konec zóny se všemi omezeními“

3. Zákazové značky

Označení konce oblasti pokrytí současně několika značkami z následujících: 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26-3.30.

3.32 „Pohyb vozidel s nebezpečnými věcmi je zakázán.“

3. Zákazové značky

Pohyb vozidel vybavených identifikačními značkami (informačními tabulkami) „Nebezpečný náklad“ je zakázán.

3.33 „Pohyb vozidel s výbušným a hořlavým nákladem je zakázán.“

3. Zákazové značky

Pohyb vozidel přepravujících výbušniny a výrobky, jakož i dalších nebezpečných věcí, které jsou označeny jako hořlavé, je zakázán, s výjimkou případů přepravy těchto nebezpečných látek a výrobků v omezeném množství stanoveném v souladu s postupem stanoveným zvláštními přepravními pravidly.

Znaky 3.2—3.9, 3.32 и 3.33 zakázat pohyb příslušných typů vozidel v obou směrech.

Známky neplatí:

  • 3.1 - 3.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19 - na traťových vozidlech;
  • 3.2, 3.3, 3.5 - 3.8 - pro vozidla federálních poštovních organizací, která mají na bočním povrchu bílý diagonální pruh na modrém pozadí, a vozidla, která slouží podnikům v určené oblasti a slouží také občanům nebo patří občanům žijícím nebo pracujícím v určené oblasti. V těchto případech musí vozidla vjíždět a vystupovat z určené oblasti na křižovatce nejblíže cíli;
  • 3.28 - 3.30 - na vozidlech poháněných osobami se zdravotním postižením, přepravujících osoby se zdravotním postižením, včetně zdravotně postižených dětí, je-li na těchto vozidlech instalována identifikační značka „Zakázáno“, a také na vozidlech federálních poštovních organizací, která mají na bočním povrchu na modrém pozadí bílý diagonální pruh a taxíkem s přiloženým taxametrem;
  • 3.2, 3.3 - na vozidlech poháněných osobami se zdravotním postižením skupin I a II, které přepravují tyto osoby se zdravotním postižením nebo děti se zdravotním postižením, pokud je na těchto vozidlech instalován identifikační štítek „Zakázáno“
  • 3.27 - na traťových vozidlech a vozidlech používaných jako osobní taxi v místech, kde traťová vozidla zastavují nebo odstavují vozidla používaná jako lehké taxi, označená značkami 1.17 a (nebo) značkami 5.16 - 5.18.

Akce značek 3.18.1, 3.18.2 platí pro křižovatku vozovek, před nimiž je značka instalována.

Oblast pokrytí znaménkem 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 - 3.30 se šíří z místa instalace značky na nejbližší křižovatku za ní a v osadách, pokud křižovatka neexistuje - na konec osady. Působení značek není přerušeno v místech sjezdu z území sousedících se silnicí a v místech křižovatky (podepření) s polními, lesními a jinými vedlejšími silnicemi, před nimiž příslušné značky nejsou instalovány.

Působení znamení 3.24 , instalovaný před osadou, označený značkou 5.23.1 nebo 5.23.2sahá až k této značce.

Oblast pokrytí značek lze zmenšit:

  • na znamení 3.16, 3.26 aplikace desky 8.2.1;
  • na znamení 3.20, 3.22, 3.24 instalací na konci zóny jejich působení, resp 3.21, 3.23, 3.25 nebo pomocí znaménka 8.2.1. Oblast působení označení 3.24 lze snížit nastavením znaménka 3.24 s jinou hodnotou maximální rychlosti pohybu;
  • na znamení 3.27-3.30 instalace na konci jejich zóny působení opakovaných značek 3.27-3.30 se znamením 8.2.3 nebo pomocí znaménka 8.2.2. Podepsat 3.27 lze použít ve spojení se značkou 1.4 a znakem 3.28 - s označením 1.10, přičemž oblast pokrytí značek je určena délkou značkovací čáry.

Akce značek 3.10, 3.27—3.30 se vztahuje pouze na stranu silnice, na které jsou instalovány.

PODOBNÉ ČLÁNKY
Hlavní » 3. Zákazové značky